งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการให้ความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม งานการศึกษา ( การรับสมัครเด็กเข้าเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการให้ความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม งานการศึกษา ( การรับสมัครเด็กเข้าเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการให้ความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม งานการศึกษา ( การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

2 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานรับแจ้งการขออนุญาต ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ( ประเภท ๑, ๒ ) งานการออกใบอนุญาตดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

3 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

4 การขอรับบริการใช้น้ำประปา งานการตรวจคัดและรับรองสำเนา รายการทะเบียนราษฎร

5 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการขุดดินและถมดิน งานการขอเลขที่บ้านใหม่

6 งานการขออนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ๑๓๘ ประเภท ) งานการจดทะเบียนพาณิชย์

7 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษีป้าย งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8 งานจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ( งานการขออนุญาต ) งานจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ( ต่ออายุ ใบขออนุญาต )

9 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการแจ้งตาย งานการแจ้งยายปลายทางอัตโนมัติ

10 งานการแจ้งย้ายเข้า งานการแจ้งย้ายออก

11 งานจำหน่ายสะสมอาหาร ( งานการขอ อนุญาต ) งานจำหน่ายสะสมอาหาร ( งานการต่อ ใบอนุญาต )

12 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือสาธารณภัย งานสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค

13 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำจัดสถานที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร พร้อมป้ายบอกอย่างชัดเจน มีป้ายบอก ชัดเจน มีการจัดวางเอกสารเพื่อให้ บริการประชาชน จัดวางระเบียบกฎหมายเพื่อ ให้บริการประชาชน

14


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการให้ความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการสังคม งานการศึกษา ( การรับสมัครเด็กเข้าเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google