งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม งานการศึกษา(การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

2 งานรับแจ้งการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภท ๑,๒)
เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานรับแจ้งการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภท ๑,๒) งานการออกใบอนุญาตดัดแปลง /รื้อถอนอาคาร

3 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

4 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
การขอรับบริการใช้น้ำประปา งานการตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร

5 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานการขุดดินและถมดิน งานการขอเลขที่บ้านใหม่

6 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๘ ประเภท) งานการจดทะเบียนพาณิชย์

7 งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษีป้าย งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

8 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (งานการขออนุญาต) งานจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ (ต่ออายุใบขออนุญาต)

9 งานการแจ้งยายปลายทางอัตโนมัติ
เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน งานการแจ้งตาย งานการแจ้งยายปลายทางอัตโนมัติ

10 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานการแจ้งย้ายเข้า งานการแจ้งย้ายออก

11 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานจำหน่ายสะสมอาหาร(งานการขออนุญาต) งานจำหน่ายสะสมอาหาร(งานการต่อใบอนุญาต)

12 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการให้บริการประชาชน
งานสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค งานช่วยเหลือสาธารณภัย

13 เทศบาลตำบลวังเย็นจัดทำจัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร พร้อมป้ายบอกอย่างชัดเจน
มีป้ายบอกชัดเจน มีการจัดวางเอกสารเพื่อให้บริการประชาชน จัดวางระเบียบกฎหมายเพื่อให้บริการประชาชน

14


ดาวน์โหลด ppt งานการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google