งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ Competency 1. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องค่าตอบแทน 3. เพื่อหารูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ Competency 1. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องค่าตอบแทน 3. เพื่อหารูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์ Competency

3 1. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องค่าตอบแทน 3. เพื่อหารูปแบบ / วิธีการ / แนวทางใหม่ๆในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 1. สามารถกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานของพนักงาน 2. สามารถจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน 3. มีแนวทางสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ 4. มีแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงาน 5. มีแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

5 ประโยชน์ของ พนักงาน 1. ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนตามความสามารถ มีความก้าวหน้าในอาชีพเกิดความ มั่นคงในการทำงาน และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีความต้องการพัฒนาฝีมือ ของตนเอง ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

6 บริษัทขอความอนุเคราะห์เรื่อง การจัดเกณฑ์มาตรฐานของตำแหน่ง สพภ./ ศพจ. แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ Competency จัดประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ Competency คณะทำงานวิเคราะห์ Competency ตำแหน่งงาน กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะตำแหน่งงาน กำหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯตำแหน่งงาน 1 2 3 4 5 6 กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมตำแหน่งงาน นำผลการทำงานเสนอผู้บริหารของบริษัท ให้ความเห็นชอบ นำผลการทำงานเสนอคณะการส่งเสริมฯ ให้ความเห็นชอบ นำผลงานที่ได้ไปปฏิบัติให้กับพนักงานในตำแหน่ง 7 8 9 10 ขั้นตอนการดำเนินการ

7 คณะทำงานจะดำเนินการ สัมภาษณ์พนักงาน / หัวหน้า งาน ดูการปฏิบัติงานจริง เพื่อ แยกแยะงานหลัก (Duty) และ งานย่อย (Task) ต่างๆ ตลอดจนดำเนินการวิเคราะห์ รายละเอียดของงานย่อยทุก งาน เพื่อนำมาจัดทำมาตรฐาน เฉพาะ หน้าที่ คณะทำงาน

8 วิธีดำเนินการ

9 การวิเคราะห์งาน หลัก ** งานหลักทุกตัวรวมกัน จะได้ตำแหน่งงานหรืออาชีพ ** เรียงลำดับขั้นตอนงาน เป็นงานหลักๆ ที่ต้องทำในตำแหน่งนั้น งานแต่ละกลุ่มต้องมีงานย่อย อย่างน้อย 2 งาน แบ่งงานออกเป็นกลุ่มใหญ่

10 งานหลัก (Duty)

11 1. มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ แน่นอน 2. ดำเนินการเสร็จได้ใน ระยะเวลาอันสั้น 3. ดำเนินการได้อย่างมีอิสระ จากงานอื่น 4. สังเกตเห็น หรือ วัดได้ 5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ขั้นตอน 6. ชื่องานขึ้นต้นด้วยคำกริยา 7. เป็นงานที่ต้องทำจริงๆ ใน ปัจจุบัน 8. ชื่องานควรจะสื่อถึงงานที่ จะต้องปฏิบัติ 9. เรียงลำดับงานย่อยแต่ละ งาน งานย่อย (Task)

12

13 การวิเคราะห์ รายละเอียดของงาน ย่อย

14 แบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis)

15 แบบพิจารณาน้ำหนัก คะแนน

16 วิธีคำนวณ การจัดทำข้อสอบจาก แบบพิจารณาน้ำหนัก ขั้นตอนในการจัดทำข้อสอบ 1. กำหนดจำนวนข้อทั้งหมด 2. คำนวณว่าแต่ละงานย่อย (Task) ใช้ ข้อสอบจำนวนกี่ข้อ สูตรคำนวณจำนวนข้อสอบแต่ละงานย่อย (Task) จำนวนข้อสอบแต่ ละ Task = ค่าน้ำหนักรวมแต่ละ Task คะแนนรวมของ Task ทั้งหมด x จำนวนข้อสอบ ที่กำหนด

17 ตัวอย่าง กรณีต้องการข้อสอบ 100 ข้อ มีงานย่อยทั้งหมด 9 งานย่อย 1. รวมคะแนนแต่ละ task ( ตามแนวนอน ) เช่น Task 1 = 11 คะแนน Task 2 = 15 คะแนน Task 3 = 24 คะแนน Task 4 = 20 คะแนน Task 5 = 21 คะแนน Task 6 = 21 คะแนน Task 7 = 21 คะแนน Task 8 = 21 คะแนน Task 9 = 17 คะแนน 2. รวมคะแนน Task ทั้งหมด = 171 คะแนน

18 จำนวนข้อสอบ Task 1 = 11 x 100 = 7 ข้อ 17 1 จำนวนข้อสอบ Task 2 = 15 x 100 = 9 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 3 = 24 x 100 = 14 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 4 = 20 x 100 = 12 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 5 = 21 x 100 = 12 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 6 = 21 x 100 = 12 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 7 = 21 x 100 = 12 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 8 = 21 x 100 = 12 ข้อ จำนวนข้อสอบ Task 9 = 17 x 100 = 10 ข้อ 17 1 ดังนั้น รวมจำนวนข้อสอบ Task 1- Task 9 = 100 ข้อ 2. เข้าสูตร คำนวณจำนวนข้อสอบแต่ละงานย่อย (Task) ดังนี้

19 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ Competency

20 ( ตัวอย่าง ) มาตรฐาน ฝีมือแรงงานเฉพาะ

21 ( ตัวอย่าง ) ชุดข้อสอบ ภาคความรู้

22 ( ตัวอย่าง ) ใบให้ คะแนนภาคปฏิบัติ

23 ( ตัวอย่าง ) หลักสูตรฝึกอบรม

24

25 การใช้สารสนเทศจัดทำ หลักสูตรฝึกอบรม 1. การฝึกอบรมตาม หลักสูตรต่างๆ - สมัครอบรมตาม เวลาที่กำหนด - อบรมตามคำขอ ของสถาน ประกอบกิจการ (Core Curriculum) - Core Curriculum - Tailor-made

26 2. ฝึกอบรมตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ. ศ. 2545 - การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 30 ชม. - การฝึกยกระดับฝีมือ แรงงาน 6 ชม. - การฝึกปรับเปลี่ยนสาขา อาชีพ 18 ชม. การใช้สารสนเทศจัดทำ หลักสูตรฝึกอบรม

27 3. การฝึกอบรมด้วยตนเองแบบอิง ความสามารถ ( Competency based Skill Training) การใช้สารสนเทศจัดทำ หลักสูตรฝึกอบรม

28 การวิเคราะห์สมรรถนะ Competency จะทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ สมบูรณ์ของตำแหน่งต่างๆ ทำให้ สถานประกอบกิจการสามารถ ดำเนินการฝึกอบรม On the job training หรือ Off the job training โดยให้สอดคล้องกับการ ใช้สิทธิประโยชน์ตามพ. ร. บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ. ศ.2545 ได้ด้วยตนเอง จึงอาจ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมการพัฒนา ฝีมือแรงงานไทย

29


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ Competency 1. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องค่าตอบแทน 3. เพื่อหารูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google