งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด

2

3 โครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายเยาวชนครั้ง ที่ 2 ให้กับโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายภาคเหนือใน จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตามผลการ เรียนการสอนของโรงเรียน และเปิดโอกาสให้มีเวทีใน การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ ผู้สอนและนักเรียนแต่ละ สถาบัน ตลอดจนเป็นการ สร้างเครือข่ายเยาวชน มี ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 58 คน จาก 27 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 27 คน นักเรียน 31 คน

4 ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสำหรับ นักเรียน

5 กิจกรรมสำหรับ อาจารย์ผู้สอน

6 การทำแผน ประชาสัมพันธ์และ ทำพันธะสัญญา


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย งานฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการและ พัฒนา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นแห่งประเทศไทย จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google