งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
การดำเนินการของกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

2 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน
ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและถือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด มีการใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลายที่เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ แล้วฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3 กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4 กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

5 กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6 กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7 กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

8 อบรมครูเรื่อง”การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553

9 ผลงานนักเรียน

10 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
1. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยนำนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 10 คน ไปบันทึกเทปรายการ 50:50 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

11 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ
2.จัดทำโครงการสวนสมุนไพร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้นำพืชสมุนไพรที่ปลูกในชั่วโมงเรียนมามีส่วนร่วมในการจัดโดยทำป้ายชื่อปักไว้ในบริเวณต้นพืชด้วย

12 ผลการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผล
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน การเก็บคะแนนของครูผู้สอนตามสัดส่วนมีการวิเคราะห์การเก็บคะแนนโดยกำหนดค่าเฉลี่ยนักเรียนต้องมากกว่า = 80 แต่การเก็บคะแนนจะมีปัญหาในเรื่องนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และส่งงาน ครูจึงแก้ไขโดย แจ้งในจดการบ้านให้ผู้ปกครองทราบ หากแจ้ง 2 ครั้งยังไม่ได้ผลครูจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกครูก็จะให้นักเรียนมาทำชิ้นงานใหม่ในสถานที่และเวลาที่กำหนด เมื่อใช้วิธีนี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จนักเรียนทุกคนส่งงานครบ

13

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับชั้น ป.1 – ป. 3 ร้อยละ 75 ตัวชี้วัดความสำเร็จมีดังนี้ ชั้น ร้อยละ ( % ) ผลการประเมิน ป.1 88.77 ผ่าน ป.2 85.98 ป.3 90.78

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับชั้น ป.4 – ป. 6 ร้อยละ 68 ตัวชี้วัดความสำเร็จมีดังนี้ ชั้น ร้อยละ ( % ) ผลการประเมิน ป.4 87.39 ผ่าน ป.5 82.10 ป.6 85.44

16 การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2553
1.เตรียมการเพื่อการทดสอบ O-net 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 ครูทบทวนโดยใช้ข้อสอบ O-net ปี 2552 ระยะเวลาในการทบทวนตั้งแต่วันที่ 1 – 26 พ.ย. 53 ใช้สถานที่ห้องเรียน ครั้งที่ 2 ครูสร้างข้อสอบขึ้นเองติว นักเรียนก่อนสอบระยะเวลาในการติวตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 53 – 21 ม.ค. 54 ใช้สถานที่ห้องเรียน ครั้งที่ 3 ครูสร้างข้อสอบขึ้นเองติว นักเรียนก่อนสอบ 1 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ม.ค. 54 ใช้สถานที่ห้องเรียน

17 การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2553
2.ปรับเปลี่ยนคะแนนเก็บ จากคะแนน 100 คะแนน ปรับเหลือ 50 คะแนนดังนี้ ผลงานนักเรียน คะแนน การค้นคว้า/รายงาน/ทดสอบ คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนน โดยปรับจำนวนชิ้นงานให้น้อยลงเพื่อลดภาระงานของนักเรียน

18 การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2553
3.จัดทำงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยเหลือนักเรียนให้ดีขึ้น

19 การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2553
4.ดำเนินงานโครงการสวนสมุนไพร โดยดูแลปลูกพืชสมุนไพรซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหรือล้มตายไป นำนักเรียนระดับชั้นต่างๆไปศึกษาในสวนสมุนไพรเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักพืชสมุนไพรมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ตามยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google