งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึง ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและถือว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึง ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและถือว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึง ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและถือว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญ ที่สุด มีการใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลายที่เหมาะสมกับ กิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ แล้วฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงทั้งงานเดี่ยวและงาน กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง กิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

3 กิจกรรมการเรียนการ สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4 กิจกรรมการเรียนการ สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นรายบุ คคล กิจกรรมการเรียนการ สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นรายบุคคล

5 กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6 กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

7 กิจกรรมการเรียนการสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

8 อบรมครูเรื่อง ” การจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการงาน อาชีพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553

9

10 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ 1. จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยนำ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 10 คน ไปบันทึกเทปรายการ 50:50 ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

11 ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ ด้านการจัดกิจกรรม / โครงการ 2. จัดทำโครงการสวนสมุนไพร และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้นำพืช สมุนไพรที่ปลูกในชั่วโมงเรียนมามีส่วนร่วม ในการจัดโดยทำป้ายชื่อปักไว้ในบริเวณต้น พืชด้วย

12 ผลการดำเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน การเก็บคะแนนของครูผู้สอนตามสัดส่วนมีการ วิเคราะห์การเก็บคะแนนโดยกำหนดค่าเฉลี่ย นักเรียนต้องมากกว่า = 80 แต่การเก็บคะแนน จะมีปัญหาในเรื่องนักเรียนขาดความ รับผิดชอบในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และส่ง งาน ครูจึงแก้ไขโดย แจ้งในจดการบ้านให้ ผู้ปกครองทราบ หากแจ้ง 2 ครั้งยังไม่ได้ผลครู จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบโดยตรง หากยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกครูก็จะให้นักเรียน มาทำชิ้นงานใหม่ในสถานที่และเวลาที่กำหนด เมื่อใช้วิธีนี้แล้วก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ นักเรียนทุกคนส่งงานครบ

13

14 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับชั้น ป.1 – ป. 3 ร้อยละ 75 ตัวชี้วัดความสำเร็จมีดังนี้ ชั้นร้อยละ ( % ) ผลการ ประเมิน ป.188.77ผ่าน ป.285.98ผ่าน ป.390.78ผ่าน

15 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในระดับชั้น ป.4 – ป. 6 ร้อยละ 68 ตัวชี้วัดความสำเร็จมีดังนี้ ชั้นร้อยละ ( % ) ผลการ ประเมิน ป.487.39ผ่าน ป.582.10ผ่าน ป.685.44ผ่าน

16 การดำเนินงานในภาค เรียนที่ 2/2553 1. เตรียมการเพื่อการทดสอบ O-net 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 ครูทบทวนโดยใช้ข้อสอบ O-net ปี 2552 ระยะเวลาในการ ทบทวนตั้งแต่วันที่ 1 – 26 พ. ย. 53 ใช้สถานที่ห้องเรียน ครั้งที่ 2 ครูสร้างข้อสอบขึ้นเองติว นักเรียนก่อนสอบระยะเวลาในการ ติวตั้งแต่วันที่ 30 พ. ย. 53 – 21 ม. ค. 54 ใช้สถานที่ห้องเรียน ครั้งที่ 3 ครูสร้างข้อสอบขึ้นเองติว นักเรียนก่อนสอบ 1 สัปดาห์ตั้งแต่ วันที่ 24 – 28 ม. ค. 54 ใช้สถานที่ ห้องเรียน

17 การดำเนินงานในภาค เรียนที่ 2/2553 2. ปรับเปลี่ยนคะแนนเก็บ จากคะแนน 100 คะแนน ปรับ เหลือ 50 คะแนนดังนี้ ผลงานนักเรียน 35 คะแนน การค้นคว้า / รายงาน / ทดสอบ 10 คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 คะแนน โดยปรับจำนวนชิ้นงานให้น้อยลง เพื่อลดภาระงานของนักเรียน

18 การดำเนินงานในภาค เรียนที่ 2/2553 3. จัดทำงานวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและช่วยเหลือ นักเรียนให้ดีขึ้น

19 การดำเนินงานในภาค เรียนที่ 2/2553 4. ดำเนินงานโครงการสวนสมุนไพร โดยดูแลปลูกพืชสมุนไพรซ่อมแซมใน ส่วนที่เสียหายหรือล้มตายไป นำนักเรียนระดับชั้นต่างๆไปศึกษาใน สวนสมุนไพรเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักพืชสมุนไพรมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นถึง ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและถือว่าผู้เรียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google