งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ งานกลุ่มค้นคว้าหา ความรู้ ” (10 คะแนน ). มนุษย์ บุคลิกภาพ การพัฒนาตน ค่านิยม มนุษยสัมพันธ์ ศาสนา, ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ อาชีพ, เศรษฐกิจ คุณภาพของอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ งานกลุ่มค้นคว้าหา ความรู้ ” (10 คะแนน ). มนุษย์ บุคลิกภาพ การพัฒนาตน ค่านิยม มนุษยสัมพันธ์ ศาสนา, ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ อาชีพ, เศรษฐกิจ คุณภาพของอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ งานกลุ่มค้นคว้าหา ความรู้ ” (10 คะแนน )

2 มนุษย์ บุคลิกภาพ การพัฒนาตน ค่านิยม มนุษยสัมพันธ์ ศาสนา, ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ อาชีพ, เศรษฐกิจ คุณภาพของอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การตัดสินใจ สรีระ ครอบครัว การศึกษา ความเชื่อ ไสยศาสตร์ ไม่มีเหตุผล การพยากรณ์

3 ( การออกแบบปก ) รายงานเรื่อง เสนอ … อาจารย์ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ จัดทำโดย … รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาพฤติกรรม มนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4 2. ปกรอง ( เหมือนปกหน้า ) 3. คำนำ 4. สารบัญ สารบัญตาราง 5. กิตติกรรมประกาศ 6. แผนการเรียนรู้ ( ตาราง K- W-L)* 7. เนื้อหา บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ประโยชน์

5

6 เรื่องที่รู้ แล้ว เรื่องที่ ต้องการ รู้เพิ่ม วิธี การศึกษา ค้นคว้า ( แหล่ง ความรู้ ) * แผนการเรียนรู้ ( ตาราง K-W-L)

7 บทที่ 2- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3- วิธีการดำเนินงาน บทที่ 4- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5- สรุปผล ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก - ตัวอย่างแบบสอบถาม


ดาวน์โหลด ppt “ งานกลุ่มค้นคว้าหา ความรู้ ” (10 คะแนน ). มนุษย์ บุคลิกภาพ การพัฒนาตน ค่านิยม มนุษยสัมพันธ์ ศาสนา, ปรัชญาชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ อาชีพ, เศรษฐกิจ คุณภาพของอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google