งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates สืบค้นงานวิจัย ชิ้นที่ 2 เรื่อง : การประเมินการบริการสารสนเทศใน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates สืบค้นงานวิจัย ชิ้นที่ 2 เรื่อง : การประเมินการบริการสารสนเทศใน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates สืบค้นงานวิจัย ชิ้นที่ 2 เรื่อง : การประเมินการบริการสารสนเทศใน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นาย อาทิตย์ ช่างประดิษฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี.3 ห้อง 1 เลขที่ 35

2 Free Powerpoint Templates Page 2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดกับหลักสูตรที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพื่อประเมินระบบและการให้บริการสารสนเทศ ในห้องสมุด ที่เอื้อต่อการศึกษาตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) เพื่อประเมินความต้องการใช้ทรัพยากร สารสนเทศ ของผู้ใช้บริการสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ต่อผู้ใช้บริการ 5) เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาในการให้บริการสารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3 Free Powerpoint Templates Page 3 วรรณกรรมงานวิจัยหรือเอกสาร ที่เกี่ยวข้องที่นำมาใช้ 1) งานวิจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศและการ ให้บริการ 2) งานวิจัยสารสนเทศด้านการใช้และปัญหาการใช้ สารสนเทศ 3) งานวิจัยสารสนเทศด้านความต้องการและความ พึงพอใจ 4) งานวิจัยสารสนเทศด้านการประเมิน

4 Free Powerpoint Templates Page 4 4. วิธีดำเนินการวิจัย 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5 Free Powerpoint Templates Page 5 5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 1) สถิติพรรณนา 2) สถิติอ้างอิง

6 Free Powerpoint Templates Page 6 6. สรุปผลการวิจัย ความสอดคล้องของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศใน ห้องสมุด กับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย พบว่า สารสนเทศประเภทต่างๆ สนับสนุนการ เรียนการและอยู่ในความต้องการของผู้สอนในคณะต่างๆ ใน ระดับที่มาก มีค่าอยู่ที่ 80.00 % ในทุกรายการยกเว้น รายการที่ 80 การสอนวิชากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การ สอนวิชากลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ศิลปสำหรับครูประถมมี ความต้องการร้อยละ 72.22 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภากร สุวรณธรรมา (2530 : 64 - 67) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสอดคล้องของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์สาขาพืช สวนที่มีอยู่ในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพืชสวนสิ่งพิมพ์ สาขาพืชสวนส่วนใหญ่ มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาและ หัวข้อที่จำแนกเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญา โท สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวิจัย ของประภาพรรณ วงศ์รัตนาวิน (2528 : 91)

7 Free Powerpoint Templates Page 7 ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา หนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต กับจุดประสงค์ของ หลักสูตรกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 สรุปได้ว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่ ห้องสมุดจัดไว้นั้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรีเท่านั้น แต่ไม่สอดคล้องในระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผิวพรรณ จันทร์ หอม, (2534 บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาความสอดคล้องด้าน เนื้อหาของหนังสือตำรา สาขาการบริหารการศึกษา ใน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ รายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการบริหาร การศึกษา พบว่าหนังสือตำราสาขาการบริหารการศึกษา ใน ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความ สอดคล้องกับรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขา การบริหารการศึกษา ซึ่งมีจำนวน 286 ชื่อเรื่อง และพบว่า เนื้อหาของรายวิชา 15 หัวข้อ ในจำนวนทั้งหมด 154 หัวข้อ ไม่มีหนังสือตำราสอดคล้องเลย 6. สรุปผลการวิจัย ( ต่อ )

8 Free Powerpoint Templates Page 8 7. สิ่งที่ผู้สรุปได้รับจากงานวิจัย 1) สามารถนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนางานวิจัย ของตนเองได้ในอนาคต 2) เข้าใจถึงส่วนประกอบของงานวิจัยที่ได้ไป สืบค้นมา 3) เข้าใจถึงขั้นตอนในการทำงานวิจัยที่ได้ไป สืบค้นมา

9 Free Powerpoint Templates Page 9 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates สืบค้นงานวิจัย ชิ้นที่ 2 เรื่อง : การประเมินการบริการสารสนเทศใน ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google