งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมงานในการพัฒนา โครงการ ระบบศูนย์บริหาร ความงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมงานในการพัฒนา โครงการ ระบบศูนย์บริหาร ความงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมงานในการพัฒนา โครงการ ระบบศูนย์บริหาร ความงาม

2 ทีมงานในการพัฒนา โครงการ นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว หัวหน้าโครงการ นางสาวธูปทิพย์ สะถา ผู้ประสานงาน นางสาวธูปทิพย์ สะถา ผู้ประสานงาน นายณัฐพงศ์ ต๊ะ ใจ นักวิเคราะห์ ระบบ นายณัฐพงศ์ ต๊ะ ใจ นักวิเคราะห์ ระบบ นายฉลองชัย อาทิ นักเขียน โปรแกรม นายฉลองชัย อาทิ นักเขียน โปรแกรม นายธันธนะ ปิ มาตุกานต์ วิศวกรสื่อสาร นายธันธนะ ปิ มาตุกานต์ วิศวกรสื่อสาร

3 หัวหน้าโครงการ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้วางแผน ควบคุม สั่งการและติดตามให้งาน พัฒนาระบบสารสนเทศดำเนินไปอย่าง เรียบร้อยและได้ผลตามเป้าหมาย นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว หัวหน้าโครงการ นางสาวพิมผกา ก้อนแก้ว หัวหน้าโครงการ

4 ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้กับทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวธูป ทิพย์ สะถา ผู้ประสานงาน นางสาวธูป ทิพย์ สะถา ผู้ประสานงาน

5 นักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ ทำการศึกษาความเหมาะสมของระบบงาน และศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ นายณัฐพงศ์ ต๊ะใจ นักวิเคราะห์ ระบบ นายณัฐพงศ์ ต๊ะใจ นักวิเคราะห์ ระบบ

6 นักเขียนโปรแกรม นักเขียนโปรแกรม ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม และทดสอบระบบ นายฉลองชัย อาทิ นักเขียน โปรแกรม นายฉลองชัย อาทิ นักเขียน โปรแกรม

7 วิศวกรสื่อสาร วิศวกรสื่อสาร กำหนดระบบสื่อสารข้อมูล การเชื่อมโยงอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย นายธันธนะ ปิ มาตุกานต์ วิศวกรสื่อสาร นายธันธนะ ปิ มาตุกานต์ วิศวกรสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt ทีมงานในการพัฒนา โครงการ ระบบศูนย์บริหาร ความงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google