งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : จากไอ้จ้อยสู่ ความเป็นโรเบิร์ตด้วยระบบคิด ผู้นำเสนอ : นางธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : จากไอ้จ้อยสู่ ความเป็นโรเบิร์ตด้วยระบบคิด ผู้นำเสนอ : นางธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : จากไอ้จ้อยสู่ ความเป็นโรเบิร์ตด้วยระบบคิด ผู้นำเสนอ : นางธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา

2 ความสำคัญของผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ (1) สภาวะทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน เด็กไทยยังมีการพัฒนาระบบคิดน้อยมาก จาก (Online : http://www.sahavicha.com วันที่ 11 สิงหาคม 2554) นักวิชาการชี้เด็กไทย วิกฤติทางความคิด เหตุจากระบบ การศึกษา ! มศว. ชี้เด็กไทยขาดการใช้ ความคิด วิจารณญาณ เหตุระบบการศึกษา ไม่เอื้อให้เด็กคิด วิเคราะห์ ตั้งข้อสงสัย น่า เสียดายเด็กไทยสูญเสียการฝึกคิดอย่างมี วิจารณญาณ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่ว ประเทศ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่ ไม่ชอบคิด ไม่ฝึกคิด http://www.sahavicha.com

3 จากการศึกษาที่ ผ่าน ๆมา ปัญหา ของนักเรียนจะมี การเรียนวิชาการ งานพื้นฐานอาชีพ ( ธุรกิจ ) ที่ซ้ำ ซาก จำเจ นักเรียนเบื่อ หน่ายในการเรียน ทำให้นักเรียนไม่ สนใจ และจากการ สังเกตนักเรียน ส่วนใหญ่ชอบเล่น เกม และให้ความ สนใจกับกิจกรรม ในระบบเครือข่าย ความสำคัญของผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ ( 2 )

4 หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ วิเคราะห์บริบทของ นักเรียนดังกล่าว ข้าพเจ้า จึงได้นำ จุดอ่อน จุดแข็ง ของนักเรียน เชื่อมโยงกับ Best Practice ( การสอน ด้วยระบบคิด ) ของ ข้าพเจ้า ที่ทำการสอน โดยใช้ระบบคิดกับ นักเรียนในหลายวิชาจน เกิดผลสำเร็จ เช่นการ สอนนักเรียนให้ใช้ระบบ คิดดำเนินการวางแผน / เขียนโปรแกรมบังคับ หุ่นยนต์ในการสอน รายวิชาโครงงาน จนทำ ให้เกิดผลสำเร็จ ความสำคัญของผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ ( 3 )

5 ข้าพเจ้าได้นำความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์และวิชาธุรกิจ พิจารณา ประกอบกับสังคมในสมัยปัจจุบันมีความ นิยมการทำกิจกรรมต่าง ๆในระบบเครือข่าย ทำให้ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ เรียนการสอน โดยการนำกิจกรรมที่จะทำ การเรียนให้สามารถไป ปรากฏบน เครือข่ายแทนการเล่นเกมของนักเรียน เพื่อ แก้ปัญหานักเรียนเล่นเกมในเวลาเรียน และ ยังสามารถนำความรู้ที่ไปพัฒนาชุมชนของ ตนเองจากผลิตภัณฑ์ที่มีค่ามีราคาน้อย ( ไอ้ จ้อย ) แปลเปลี่ยนให้มีความเป็น มาตรฐานสากล ( โรเบิร์ต ) ด้วยนำผลิตภัณฑ์ นั้นขึ้นจำหน่าย ( E-commerce ) บนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น ความสำคัญของผลงาน / นวัตกรรมที่นำเสนอ ( 2 )

6 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน 1. เพื่อฝึกนักเรียน เรียนด้วยกระบวน คิด 2. เพื่อฝึกนักเรียน สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย การสร้าง เว็บไซต์ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ (E – commerce )

7 กระบวนการผลิตผลงาน 1. การสำรวจความแตกต่างระหว่างบุคคลของ นักเรียน และสรุปเพื่อนำไปใช้ร่วมกับการ ออกแบบหน่วยการเรียน 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมีส่วน ร่วม ด้วยการสำรวจความคิดเห็น นำผลสรุปความ แตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบหน่วยการเรียนการ สอน โดยเน้นมีทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้

8 3. การสอน โดยเน้นกระบวนการคิด ของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์คือ – การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดเชิงสังเคราะห์ (synthesis thinking) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (comparative thinking )

9 คิดเชิงมโนทัศน์ (conceptual thinking) คิดเชิงสร้างสรรค์ (creative thinking) คิดเชิงประยุกต์ ( applicative thinking) คิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) คิดเชิงบูรณาการ (integrative thinking ) คิดเชิงอนาคต (futuristic thinking)

10 ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีความสนใจ / ตั้งใจ ในกิจกรรมการเรียน การสอนมากขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2552 -2553 2. นักเรียนร้อยละ 100 ผลิตผลงาน การสร้าง เว็บไซต์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของแต่ละ จังหวัดที่นักเรียนสนใจได้ 3. นักเรียนเกิดระบบคิด และมีแนวทางในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองสู่ความเป็นสากล 4. ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้นพื้นฐาน แบบสรุปผล การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net ) ช่วงชั้นที่ 4 ( ภาคผนวกหน้า 1 ) 5. ตัวอย่างผลงานนักเรียน “ ผลงานนักเรียน ”

11 ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลงานประสบ ความสำเร็จ 1. วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ทำให้ทราบถึงพื้น ฐานความรู้ ความสนใจ / ความต้องการ / ความถนัดของ นักเรียน เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบหน่วยการเรียน เพื่อกระตุ้นความใฝ่เรียนของนักเรียน 2. การฝึกระบบคิดนักเรียนอย่างมีขั้น มีตอน 3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ห้อง ห้องเพื่อทำการสืบค้นในระบบเครือข่าย จำนวน 2 ห้อง 4. ครูมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และด้านธุรกิจ ในคน เดียวกัน ที่สามารถแนะนำ ชี้แนวทางในการออกแบบ เว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ E – commerce 5. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบางส่วน

12 การเผยแพร่ผลงาน / การได้รับการ ยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ ทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ (http://www.utd. ac.th/)http://www.utd. ac.th/

13 การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ ได้รับ

14

15 ขอขอบ คุณ สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การเสนอผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : จากไอ้จ้อยสู่ ความเป็นโรเบิร์ตด้วยระบบคิด ผู้นำเสนอ : นางธรรมรัตน์ โรจน์เลิศจรรยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google