งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา ดร
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 กรอบแนวคิด e-Thailand ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2551-2555)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ ) มาตรฐาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3

3 e-Thailand e-Government e-Commerce e-Education e-Industry e-Society

4 e-Government

5 e-Commerce Company Logo

6 e-Education Company Logo

7 e-Industry Company Logo

8 e-Society Company Logo

9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ. ศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไป ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2551-2555)
วาระแห่งชาติ พ.ศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

11 มาตรฐาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 มาตรฐาน
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 มาตรฐาน 1. ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านการเรียนการสอน 4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน

12 การปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2

13 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพครู
1) การจัดตั้งสถาบันพัฒนามาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2)การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อช่วยสวัสดิการ หนี้สินครู จัดระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ 3) โครงการคืนครูให้นักเรียน 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีส่วนในการพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

14 การประกันคุณภาพการศึกษา
นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารสืบค้นข้อมูล และ/หรือสร้างชิ้นงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

15 กิจกรรมส่งเสริม ICT และนวัตกรรม
การแข่งขัน Animation การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำมือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแข่งขัน Pro/DeskTop การแข่งขัน Proenginer การแข่งขันภาพยนต์สั้น การแข่งขัน Graphic Design

16 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
โรงเรียนแกนนำ ICT / โรงเรียนในฝัน พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะ National Education Network Mbps การเชื่อมโยงทั้ง MOE-Net, Uni-Net การเชื่อมโยงไปสู่ ETV หรือวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

17 บทสรุป ยุทธศาสตร์ ICT ทางการศึกษาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ยุทธศาสตร์ที่ การเป็นผู้นำในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e- Management) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e - Manpower)

18 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการศึกษา ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google