งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม การศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม การศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม การศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th

2 กรอบแนวคิด  e-Thailand  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ( ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ. ศ.2552-2556  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ( พ. ศ. 2551-2555)  มาตรฐาน ICT ของ กระทรวงศึกษาธิการ  การปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2  การประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3

3 e-Thailand  e-Government  e-Commerce  e-Education  e-Industry  e-Society

4 e-Government

5 e-Commerce www.themegallery.com Company Logo

6 e-Education www.themegallery.com Company Logo

7 e-Industry www.themegallery.com Company Logo

8 e-Society www.themegallery.com Company Logo

9 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ( ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ. ศ.2552-2556  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และ บุคคลทั่วไป ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ รู้เท่าทัน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมภิบาล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน การบริหารและการบริการของภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ( พ. ศ. 2551-2555)  วาระแห่งชาติ พ. ศ.2551-2555  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งของ สถานศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนของสังคม

11 มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา สำหรับสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มาตรฐาน ICT ของ กระทรวงศึกษาธิการ 6 มาตรฐาน  1. ด้านการบริหารจัดการภายใน สถานศึกษา  2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  3. ด้านการเรียนการสอน  4. ด้านกระบวนการเรียนรู้  5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน

12 การปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2

13 นโยบายของรัฐบาลในการ พัฒนาคุณภาพครู  1) การจัดตั้งสถาบันพัฒนา มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  2) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชีวิตครู เพื่อช่วยสวัสดิการ หนี้สินครู จัดระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่  3) โครงการคืนครูให้นักเรียน  4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา เพื่อให้มีส่วนในการ พัฒนาครู พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิต

14 การประกันคุณภาพ การศึกษา  นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จาก อินเทอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆ รู้จัก ประโยชน์และโทษของการใช้อินเทอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์  ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสื่อสารสืบค้นข้อมูล และ / หรือสร้างชิ้นงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูมีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในการ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  สถานศึกษามีการให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย ตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

15 กิจกรรมส่งเสริม ICT และ นวัตกรรม การแข่งขัน Animation การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ การแข่งขันหุ่นยนต์ทำมือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแข่งขัน Pro/DeskTop การแข่งขัน Proenginer การแข่งขันภาพยนต์สั้น การแข่งขัน Graphic Design

16 การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม  โรงเรียนแกนนำ ICT / โรงเรียนในฝัน  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ.2550  การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน ลักษณะ National Education Network 10 Mbps  การเชื่อมโยงทั้ง MOE-Net, Uni-Net  การเชื่อมโยงไปสู่ ETV หรือวิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ กองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

17 บทสรุป  ยุทธศาสตร์ ICT ทางการศึกษาคือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาส เพิ่ม ขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐาน การเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นผู้นำในการ ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e- Management)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคล ด้าน ICT (e - Manpower)

18 LOGO ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การจัดการ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม การศึกษา ดร. ปรัชญนันท์ นิล สุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google