งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

3 ปัจจัยที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน ทะยานสู่ เป้าหมาย

4 โรงเรียน/ สถานศึกษา โรงเรียน/ สถานศึกษา ห้องเรียน

5 ร้อยละ ที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน ทะยานสู่ เป้าหมาย บ้าน : โรงเรียน : ชุมชน/สิ่งแวดล้อม บ้าน : โรงเรียน : ชุมชน/สิ่งแวดล้อม 60 : 30 : 10 60 : 30 : 10

6 มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ที่ดี คืออย่างไร

7 -มาตรฐานครอบครัว -มาตรฐานโรงเรียน -มาตรฐานชุมชน

8 มาตรฐาน โรงเรียนไทย -ความคาดหวังของหลักสูตร -ความคาดหวังขั้นต่ำระดับประเทศ มาตรฐาน โรงเรียนไทย -ความคาดหวังของหลักสูตร -ความคาดหวังขั้นต่ำระดับประเทศ

9 ความคาดหวังของ หลักสูตร (มาตรฐานตามหลักสูตร ตัวอย่าง หลักสูตร 2551)

10 ไทย คณิตสังคม ภาษาวิทย์ การงานศิลปะ พลานามัย ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา รักชาติฯซื่อสัตย์ฯมีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT

11

12 ความคาดหวังขั้นต่ำ ของประเทศ สรุปจากมาตรฐานการประเมินภายนอก : ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน ประเมินโดย สมศ.

13 มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน ทะยานสู่ เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ/สมรรถนะ ที่เป็นอัตลักษณ์ตาม จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ความสำเร็จที่ เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น

14 มาตรฐานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ การประกันคุณภาพ 1.การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก 2.การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 3.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4.การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ

15 ข้อมูลคุณภาพ โรงเรียน...ดูได้ที่ไหน -รวบรวม สังเกต สอบถาม หรือคลุก คลีกับสถานศึกษา -ขอข้อมูลจากทางโรงเรียน -ตรวจสอบข้อมูลที่ สมศ. http://www.onesqa.or.th ข้อมูลคุณภาพ โรงเรียน...ดูได้ที่ไหน -รวบรวม สังเกต สอบถาม หรือคลุก คลีกับสถานศึกษา -ขอข้อมูลจากทางโรงเรียน -ตรวจสอบข้อมูลที่ สมศ. http://www.onesqa.or.th http://www.onesqa.or.th

16 เชิญ อภิปราย ซักถาม ทะยานสู่ เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google