งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน
รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

2 ปัจจัยที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน
ปัจจัยที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน เน้นที่ผลของโครงการพิเศษ ทะยานสู่เป้าหมาย

3 แหล่งเรียนรู้ บ้าน กิจกรรมชุมนุม ชุมชน ห้องเรียน โรงเรียน/ สถานศึกษา
บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ชุมชน

4 ร้อยละ ที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน
ร้อยละ ที่มีผล ต่อความสำเร็จในชีวิต ของบุตรหลาน บ้าน : โรงเรียน : ชุมชน/สิ่งแวดล้อม 60 : : เน้นที่ผลของโครงการพิเศษ ทะยานสู่เป้าหมาย

5 มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ที่ดี คืออย่างไร
มาตรฐานแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้ที่ดี คืออย่างไร

6 -มาตรฐานครอบครัว -มาตรฐานโรงเรียน -มาตรฐานชุมชน
-มาตรฐานครอบครัว -มาตรฐานโรงเรียน -มาตรฐานชุมชน

7 มาตรฐาน โรงเรียนไทย -ความคาดหวังของหลักสูตร -ความคาดหวังขั้นต่ำระดับประเทศ

8 ความคาดหวังของหลักสูตร (มาตรฐานตามหลักสูตรตัวอย่าง หลักสูตร 2551)

9 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปั๊มตรา ทีละดวง ก่อนจบ
ไทย คณิต สังคม วิทย์ การงาน ศิลปะ พลานามัย ภาษา รักชาติฯ ซื่อสัตย์ฯ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง พอเพียง มุ่งมั่นใน การทำงาน รักความ เป็นไทย มีจิต สาธารณะ ทักษะ สื่อสาร ทักษะ การคิด ทักษะ แก้ปัญหา ทักษะ การใช้ชีวิต ทักษะ ICT ปั๊มตรา ทีละดวง ก่อนจบ

10 ที่ผ่านมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นด้านใด และ ประสบความสำเร็จด้านใด
ที่ผ่านมา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นด้านใด และ ประสบความสำเร็จด้านใด ความรู้-ความคิด คุณลักษณะ บริบท รอบตัวเด็ก ต้องพร้อมที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก ทักษะ/สมรรถนะ

11 ความคาดหวังขั้นต่ำของประเทศ สรุปจากมาตรฐานการประเมินภายนอก : ตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียน ประเมินโดย สมศ.

12 มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน
ทะยานสู่เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ/สมรรถนะ ที่เป็นอัตลักษณ์ตามจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ความสำเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น โรงเรียนมีคุณภาพหรือไม่ ดูที่เด็ก เพราะเราจัดการศึกษาแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

13 มาตรฐานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ การประกันคุณภาพ
มาตรฐานด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และ การประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ กระบวนการและระบบงานก็เป็นตัวแปรสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะมีผลโดยตรงต่อเด็ก

14 ข้อมูลคุณภาพโรงเรียน
ข้อมูลคุณภาพโรงเรียน...ดูได้ที่ไหน -รวบรวม สังเกต สอบถาม หรือคลุกคลีกับสถานศึกษา -ขอข้อมูลจากทางโรงเรียน -ตรวจสอบข้อมูลที่ สมศ.

15 เชิญ อภิปราย ซักถาม ทะยานสู่เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การเลือกโรงเรียน สำหรับบุตรหลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google