งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป  วันและเวลาเรียนตอนที่ 2 จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00 จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00  อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ - ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) โทร. 0-5394-4140 ต่อ 122 - E-Mail : kasin@ee.eng.cmu.ac.th kasin@ee.eng.cmu.ac.th - Web Page : http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin http://www.ee.eng.cmu.ac.th/~ka sin - FB: Eagle CANDLE

3 การประเมินผล  เข้าชั้นเรียน ( สุ่มเช็คชื่อ )10%  คะแนนแบบฝึกหัด 20%  สอบกลางภาค 35% วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 12:00 - 15:00 น. ที่ห้อง EE16-211  สอบปลายภาค 35% วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 - 15:00 น. ที่ห้อง EE16-211 ( ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ )

4 ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน  เข้าชั้นเรียนสายกว่า 10 นาทีถือว่าขาด เรียนในคาบนั้น  การแต่งกายเข้าชั้นเรียน ให้อยู่ในชุด สุภาพ  พยายามไม่ลุกเข้าออกห้องเรียน ระหว่างอาจารย์สอน  ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทระหว่าง อยู่ในชั้นเรียน - ครั้งแรกตักเตือน - ครั้งที่สองหยุดสอนในคาบนั้น - ครั้งที่สามตัดคะแนนเข้าชั้นเรียน และหยุดสอน

5 หนังสืออ้างอิง  กสิณ ประกอบไวทยกิจ, “ เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา ๒๕๒๒๘๒ ”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗  Giorgio R., “Principles and Applications of Electrical Engineering”, McGraw-Hill, 2003.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google