งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนวิชา พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

2 ข้อมูลทั่ว ๆ ไป  วันและเวลาเรียนตอนที่ 2 จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00 จันทร์, พฤหัสบดี 9:30 – 11:00  อ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ - ห้องวิจัยการออกแบบวงจรด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) โทร ต่อ Web Page : sin sin sin - FB: Eagle CANDLE

3 การประเมินผล  เข้าชั้นเรียน ( สุ่มเช็คชื่อ )10%  คะแนนแบบฝึกหัด 20%  สอบกลางภาค 35% วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 12: :00 น. ที่ห้อง EE  สอบปลายภาค 35% วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 12: :00 น. ที่ห้อง EE ( ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ )

4 ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน  เข้าชั้นเรียนสายกว่า 10 นาทีถือว่าขาด เรียนในคาบนั้น  การแต่งกายเข้าชั้นเรียน ให้อยู่ในชุด สุภาพ  พยายามไม่ลุกเข้าออกห้องเรียน ระหว่างอาจารย์สอน  ปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทระหว่าง อยู่ในชั้นเรียน - ครั้งแรกตักเตือน - ครั้งที่สองหยุดสอนในคาบนั้น - ครั้งที่สามตัดคะแนนเข้าชั้นเรียน และหยุดสอน

5 หนังสืออ้างอิง  กสิณ ประกอบไวทยกิจ, “ เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา ๒๕๒๒๘๒ ”, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗  Giorgio R., “Principles and Applications of Electrical Engineering”, McGraw-Hill, 2003.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนวิชา 252282 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google