งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสาร หมายเลข 1 1. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสาร หมายเลข 1 1. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสาร หมายเลข 1 1

2 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 2

3 3 จ. นครราชสีม า 7 สนาม สอบ

4 4 จ. สุรินทร์ 4 สนามสอบ

5 5

6 6 จ. ชัยภูมิ 2 สนาม สอบ

7 ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 8.30 - 11.30 น. 85 GAT ความถนัด ทั่วไป 13.00 - 16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 8.30 - 11.30 น. 85 GAT ความถนัด ทั่วไป 13.00 - 16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทาง คณิตศาสตร 7 วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 8.30 - 11.30 น. 72 PAT 2 ความถนัดทาง วิทยาศาสตร 13.00 - 16.00 น. 75 PAT 5 ความถนัดทาง วิชาชีพครู

8 ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 ( ต่อ ) 8 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 8.30 - 11.30 น. 73 PAT 3 ความถนัดทาง วิศวกรรมศาสตร์ 13.00 - 16.00 น. 74 PAT 4 ความถนัด ทางสถาปตยกรรมศาสตร วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 8.30 - 11.30 น. 76 PAT 6 ความถนัดทาง ศิลปกรรมศาสตร 13.00 - 16.00 น. 77 PAT 7.1 ความถนัดทาง ภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ความถนัดทาง ภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ ปุน 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษา อาหรับ 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษา บาลี หมายเหตุ พักกลางวัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

9 ระเบียบการเข้าห้องสอบ GAT-PAT 1. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบ เข้าห้อง สอบ 2. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปสายเกิน 30 นาที หลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ 3. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้อง สอบ 4. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีหลักฐานแสดงตน ( บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว นักเรียน ที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ตัวจริงและยังไม่หมดอายุ ) เข้าห้องสอบ 9

10 ระเบียบการเข้าห้องสอบ GAT- PAT( ต่อ ) 5. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อสารใดๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 6. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 7. ห้ามผู้เข้าสอบนำนาฬิกาที่ไม่ใช่ นาฬิกาที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น เข้าห้องสอบ ** ผู้เข้าสอบไม่ต้องใช้บัตรแสดง ข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบที่ พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตมาแสดงก่อน เข้าห้องสอบ 10 ขอให้สนามสอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการ เข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด

11 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่ายตัว จริง และยังไม่หมดอายุ ** ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าสอบ ทราบ กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดงไม่ มีสิทธิ์สอบ 11 ** ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ หากมี เสียงโทรศัพท์ดัง - สั่น สทศ. จะไม่ตรวจ กระดาษคำตอบให้

12 12 ประกาศเตือนหน้าห้องสอบ ก่อนที่ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบทุกวิชา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สอบว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้น ไป หรือเทียบเท่าเท่านั้น ( ผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือต่ำ กว่า ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ หาก สทศ. ตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าสอบขาด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ สทศ. จะไม่ ประกาศผลสอบ ) ประกาศเตือนหน้าห้องสอบ ก่อนที่ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบทุกวิชา เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ สอบว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้น ไป หรือเทียบเท่าเท่านั้น ( ผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือต่ำ กว่า ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ หาก สทศ. ตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าสอบขาด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ สทศ. จะไม่ ประกาศผลสอบ )

13 13 หัวหน้าสนามสอบ / ผช. สนามสอบ

14 14 หัวหน้าอาคาร ( หน. ตึก )

15 15 หัวหน้าอาคาร ( หน. ตึก ) ต่อ

16 16 16 กรรมการคุมสอบ รายงานตัว ก่อนเวลา 8.00 น.

17 17 17 กรรมการคุมสอบ รายงานตัว ก่อน เวลา 8.00 น. ต่อ

18 18 กรรมการคุมสอบ ( ต่อ )

19 19 กรรมการคุม สอบ ( ต่อ )

20 20 กรรมการคุม สอบ ( ต่อ )

21 21


ดาวน์โหลด ppt เอกสาร หมายเลข 1 1. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google