งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมความพร้อมสนามสอบ การจัดสอบ GAT-PAT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมความพร้อมสนามสอบ การจัดสอบ GAT-PAT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมความพร้อมสนามสอบ การจัดสอบ GAT-PAT
เอกสารหมายเลข 1 ครั้งที่ 1/2557 การประชุมเตรียมความพร้อมสนามสอบ การจัดสอบ GAT-PAT รศ.สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองประธานศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

2 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามสอบ GAT-PAT จำนวน 16 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ 88,685 คน-วิชา จำนวนห้องสอบ 2,975 ห้อง-สนามสอบ

3 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2,967 คน
จ.นครราชสีมา 7 สนามสอบ ราชสีมาวิทยาลัย 7,050 คน สุรนารีวิทยา 10,705 คน บุญวัฒนา 10,277 คน อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 4,085 คน สุรธรรมพิทักษ์ 4,279 คน บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2,967 คน โคราชพิทยาคม 1,326 คน

4 จ.สุรินทร์ 4 สนามสอบ จำนวนผู้เข้าสอบ 8,764 คน 1. สุรวิทยาคาร
จ.สุรินทร์ 4 สนามสอบ 1. สุรวิทยาคาร 2. สิรินธร 3. ศรีไผทสมันต์ 4. วีรวัฒน์โยธิน จำนวนผู้เข้าสอบ 8,764 คน จำนวนผู้เข้าสอบ 5,804 คน จำนวนผู้เข้าสอบ 1,143 คน จำนวนผู้เข้าสอบ 2,168 คน 4

5 จ.บุรีรัมย์ 3 สนามสอบ บุรีรัมย์พิทยาคม 10,521 คน บัวหลวงวิทยาคม
จ.บุรีรัมย์ 3 สนามสอบ บุรีรัมย์พิทยาคม 10,521 คน บัวหลวงวิทยาคม 3,771 คน ภัทรบพิตร 1,877 คน 5 5

6 จ.ชัยภูมิ 2 สนามสอบ ชัยภูมิภักดีชุมพล 8,515 คน สตรีชัยภูมิ 5,433 คน

7 ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 น GAT ความถนัดทั่วไป น PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 น PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร น PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

8 ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 (ต่อ)
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 น PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ น PAT 4 ความถนัดทางสถาปตยกรรมศาสตร วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 น PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร น PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี หมายเหตุ พักกลางวัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

9 ระเบียบการเข้าห้องสอบ GAT-PAT
1. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปผิดสนามสอบ เข้าห้องสอบ 2. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไปสายเกิน 30 นาทีหลังจากเวลาสอบ เข้าห้องสอบ 3. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ เข้าห้องสอบ 4. ห้ามผู้เข้าสอบที่ไม่มีหลักฐานแสดงตน (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน ที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย ตัวจริงและยังไม่หมดอายุ) เข้าห้องสอบ

10 ระเบียบการเข้าห้องสอบ GAT-PAT(ต่อ)
5. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ทุกชนิดเข้าห้องสอบ 6. ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 7. ห้ามผู้เข้าสอบนำนาฬิกาที่ไม่ใช่นาฬิกาที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น เข้าห้องสอบ ** ผู้เข้าสอบไม่ต้องใช้บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ ขอให้สนามสอบและกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด

11 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ออกโดยราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริง และยังไม่หมดอายุ ** ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบ กรณีไม่มีหลักฐานมาแสดงไม่มีสิทธิ์สอบ ** ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ หากมีเสียงโทรศัพท์ดัง-สั่น สทศ.จะไม่ตรวจกระดาษคำตอบให้

12 ประกาศเตือนหน้าห้องสอบ ก่อนที่ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบทุกวิชา
เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าเท่านั้น (ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือต่ำกว่า ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ หาก สทศ.ตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าสอบขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ สทศ. จะไม่ประกาศผลสอบ)

13 หัวหน้าสนามสอบ/ผช.สนามสอบ
รับผิดชอบการดำเนินการสอบภายในสนามสอบให้โปร่งใสและได้มาตรฐาน ประชุมกรรมการคุมสอบ (แต่ละสนามสอบดำเนินการจัดประชุม) ประสานงาน ศูนย์สอบในการจัดกรรมการ คุมสอบ ดำเนินการกับผู้มาเข้าสอบ (มาสาย มาสอบผิดสนาม ทำผิดแล้วแต่กรณี) ควบคุมสัญญาณเวลาให้ตรงกัน (ประกาศตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ คุมสอบ ประสานงาน ศูนย์สอบในการรับ-ส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ รวมถึงเอกสารและอุปกรณ์ในการจัดสอบทั้งก่อนและหลังการสอบ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 13 13

14 หัวหน้าอาคาร(หน.ตึก) กำกับให้มีการติดรายชื่อผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบ และผังเลขที่นั่งสอบ ก่อนการสอบตรวจดูบอร์ดวิชาการภายในห้องสอบ ให้นำกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดให้เรียบร้อย ประสานดูแลการดำเนินการสอบภายในอาคาร ที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เดินตรวจห้องสอบเป็นระยะๆ และกำชับกรรมการคุมสอบให้นั่งในที่ซึ่งจัดไว้ หน้าห้องและหลังห้อง(ไม่ออกมานั่งนอกห้อง) ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ และไม่อ่านหนังสืออื่น หรือทำงานส่วนตัวขณะคุมสอบ 14 14

15 หัวหน้าอาคาร(หน.ตึก) ต่อ
ประสานงานกับหัวหน้าสนามสอบกรณีมีผู้มาเข้าสอบ มาสาย ทำผิดระเบียบ ให้ผู้เข้าสอบติดต่อกองกลาง หรือ ผู้เข้าสอบเจ็บป่วย หรือมีการทุจริต จัดนักการภารโรงเฝ้าบันไดเพื่อไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องขึ้นอาคาร ช่วยกรรมการกลางในการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบจากกรรมการคุมสอบ 15 15

16 กรรมการคุมสอบ รายงานตัว ก่อนเวลา 8.00 น.
กรรมการคุมสอบ รายงานตัว ก่อนเวลา 8.00 น. **เขียนผังห้องสอบ วิชาที่สอบ รหัสวิชา เวลาสอบ สนามสอบ และห้องสอบ บนกระดาน สำรวจความเรียบร้อยของห้องว่าเป็นไปตามรูปแบบการจัดห้อง บอร์ดภายในห้องไม่มีข้อมูลทางวิชาการ รับแบบทดสอบตรวจสอบซองแบบทดสอบที่ได้รับว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ตรวจสอบใบเซ็นชื่อว่าตรงกับห้อง ก่อนการสอบ 16 16

17 เปิดประตูให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเพียงประตูเดียว
กรรมการคุมสอบ รายงานตัว ก่อนเวลา 8.00 น. ต่อ ก่อนลงมือทำแบบทดสอบ ให้กรรมการคุมสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบกระดาษคำตอบว่าเป็นของผู้เข้าสอบหรือไม่ พร้อมลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบในกระดาษคำตอบ สทศ. 1 **15 นาทีก่อนถึงเวลาสอบ ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรก่อนเข้า ห้องสอบ (บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย ) หากไม่มีให้ติดต่อกองอำนวยการ เปิดประตูให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเพียงประตูเดียว 17 17

18 กรรมการคุมสอบ (ต่อ) ประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบว่า ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร เอกสาร ฯลฯ เข้าห้องสอบ ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ 2 คน ยืนยันว่าซองแบบทดสอบไม่ได้เปิดก่อนการสอบ และให้ตัวแทน ทั้ง 2 คน ลงลายมือชื่อ ที่ใบเซ็นชื่อเข้าห้องสอบ แจกข้อสอบ+กระดาษคำตอบเรียงตามลำดับการจัดผัง ที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U (แต่ยังไม่ให้ทำข้อสอบ) อ่านคำอธิบายหน้าปกข้อสอบให้ผู้เข้าสอบฟัง 1 รอบ รอฟังประกาศจาก ปชส. ว่าให้ทำข้อสอบได้ ผู้เข้าสอบจึงลงมือทำข้อสอบ 18

19 กรรมการคุมสอบ (ต่อ) ระหว่างการสอบ
แจ้งให้ผู้เข้าสอบเขียน ชื่อ-สกุล เลขที่นั่งสอบบนหน้าปกแบบทดสอบ กรณีขาดสอบ ให้ใช้ดินสอดำ 2 B ระบายในช่อง ข “ ขาดสอบ” บนกระดาษคำตอบ และลงชื่อกำกับ - ใช้ปากกาแดง เขียนคำว่า “ขาดสอบ” ลงในช่องลายมือชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ 2) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกิน 30 นาที เข้าสอบ **ให้ผู้เข้าสอบนั่งสอบจนหมดเวลาสอบ เก็บแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ตรวจดูความเรียบร้อยของลายมือชื่อ/ครบ ก่อนอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ

20 กก.คุมสอบลงลายมือชื่อกำกับในกระดาษ คำตอบทุกแผ่นทั้ง 2 ท่าน
กรรมการคุมสอบ (ต่อ) หลังการสอบแต่ละวิชา นับกระดาษคำตอบให้ครบทั้งของผู้เข้าสอบและขาดสอบ โดยเรียงกระดาษคำตอบจากเลขที่นั่งสอบ น้อยไปมากตามลำดับ แล้วหุ้มด้วยใบเซ็นชื่อ ผู้เข้าสอบประกบด้วยกระดาษแข็ง กก.คุมสอบลงลายมือชื่อกำกับในกระดาษ คำตอบทุกแผ่นทั้ง 2 ท่าน นำเอกสารทุกอย่างส่งกองอำนวยการ และรอจนกว่ากรรมการกลางจะแจ้งว่าเรียบร้อยจึงกลับได้ 20

21 ศูนย์สอบขอขอบคุณสนามสอบที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมความพร้อมสนามสอบ การจัดสอบ GAT-PAT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google