งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multi- view Projection) สัปดาห์ ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multi- view Projection) สัปดาห์ ที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multi- view Projection) สัปดาห์ ที่ 4

2 1. ภาพฉายตั้งฉาก 2. มุมมองมาตรฐานของ ภาพฉายตั้งฉาก 3. การเขียนภาพฉายตั้ง ฉาก

3 1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการอ่าน และฉายภาพแบบตั้งฉาก (Orthographic Projection) 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักมุมมอง มาตรฐานของภาพฉายตั้งฉาก 3. เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการ สเกตซ์ภาพฉายตั้งฉาก

4 รูปสามมิติไม่สามารถที่ จะแสดง ขนาดที่ถูกต้องของวัตถุ ในบางส่วนได้

5 เป็นระบบการวางภาพ ที่สามารถแสดงขนาดและ บอกรายละเอียด อย่าง ครบถ้วนของวัตถุได้

6 เรียกระบบที่กำหนดขึ้นว่า “Multi-view Projection” หรือ การฉายภาพวัตถุใน หลาย ๆ ด้าน ตัวอย่าง เช่นด้านหน้า (Front View) ด้านข้างขวา (R. Side View) ด้านบน (Top View)

7 ด้านหน้า (Front View) ด้านข้าง ขวา (R. Side View) ด้านบน (Top View)

8

9

10 FRONT VIEW - มุมมองด้านหน้า

11 TOP VIEW - มุมมองด้านบน

12 R. SIDE VIEW - มุมมองด้านข้างขวา

13 (The six standard views )

14

15

16 มีมุมมอง 3 คู่ที่ จะแสดง รายละเอียดของ วัตถุซ้ำกัน 1 ด้านหน้ากับด้านหลัง (Front กับ Rear) 2 ด้านขวาและด้านซ้าย (R Side กับ L Side) 3 ด้านบนและด้านล่าง (Top กับ Bottom)

17

18

19

20

21

22

23

24 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection Hidden Line จะใช้เมื่อเส้นหรือ หน้าตัดนั้นโดนบัง

25 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection Hidden Line จะใช้เมื่อเส้นหรือ หน้าตัดนั้นโดนบัง

26 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection Hidden Line จะใช้เมื่อเส้นหรือ หน้าตัดนั้นโดนบัง

27

28

29

30

31

32

33

34

35 1. การวางรูป ด้านบน ด้านหน้าและด้านข้าง จะต้องอยู่ในแนวตรงกัน 2. จะต้องลงน้ำหนักของเส้น ให้ถูกต้อง ตามชนิดของ เส้น

36

37 Dividers

38 Scales

39 Miter Line

40 3.1 การเขียน Center line บนภาพฉายตั้งฉาก Centerline จะใช้แสดงแนวศูนย์กลางของ รูเจาะหรือทรงกระบอก

41 3.1 การเขียน Center line บนภาพฉายตั้งฉาก ถูกผิด

42

43 3.2 เส้นต่างๆ บนภาพฉายตั้งฉาก เส้น Centerline ทับกับเส้น Visible line เส้น Hidden line ทับกับเส้น Visible line เส้น Hidden line ทับกับเส้น Centerline

44 จบสัปดาห์ ที่ 4 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt ภาพฉายหลาย มุมมอง (Multi- view Projection) สัปดาห์ ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google