งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) โดย วราภรณ์ ชัยสนิท หัวหน้างาน 8 งาน มลภาวะน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) โดย วราภรณ์ ชัยสนิท หัวหน้างาน 8 งาน มลภาวะน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) โดย วราภรณ์ ชัยสนิท หัวหน้างาน 8 งาน มลภาวะน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ

2 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) SOP เป็นเอกสารที่แนะนำ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ทำเป็น ประจำ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่าง ถูกต้อง โดย SOP จะต้องระบุ วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน (step-by-step) โดยละเอียด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานนั้นๆได้ผลออกมา อย่างน่าเชื่อถือ และมีความ สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ ปฏิบัติงานโดยผู้ใด วัตถุประสงค์  ลดการปฏิบัติงานผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรและใช้วิธีเดียวกัน  ใช้เป็นเอกสารประกอบการ ฝึกอบรมและเป็นแนวทาง ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานใหม่ และใช้ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

3 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานใน เรื่องต่างๆ เช่น การเก็บ การรักษาสภาพและการ จัดส่งตัวอย่างน้ำ (Sampling Preservation and Delivery of sample) วิธีการปฏิบัติงานสำหรับการเตรียม ขวดเก็บตัวอย่างน้ำ (Procedure for Bottle preparation) การทำจาร์เทสต์ในห้องปฏิบัติการ (Jartest at Laboratory room) การหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม (Process optimization ) การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเมื่อ คลอรีน pH และฟลูออไรด์มีค่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน (Correction action on Chlorine, pH and Fluoride violations)

4 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 2. ขอบเขตของ งาน 1. วัตถุประสงค์ 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื้อหา SOP (SOP Contents) ประกอบ ด้วย 5. เอกสารอ้างอิง 4. เครื่องมืออุปกรณ์ และสารเคมี

5 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 6. แผนภูมิการทำงาน 8. คำอธิบายศัพท์หรือนิยาม เนื้อหา SOP (SOP Contents) ประกอบด้ว ย ( ต่อ ) 9. แบบฟอร์มที่ เกี่ยวข้อง 7. รายละเอียดของ ขั้นตอนการทำงาน

6 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) PROCESS PROCESS OPTIMIZATION OPTIMIZATION Prepared by : Zulkifli Bin Hashim Chemist (AMIC)

7 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) PROCESS OPTIMIZATION PROCESS OPTIMIZATION Introduction : Crucial process factors 1. Chemical dose, d Units : (mg/l) (Jar Test) 2. Chemical concentration, c Units : (%) (chemical tank) 3. Raw water flow, Q Units : m 3 /hour 4. Actual chemical flow, q Units : ml/sec

8 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Alum tank C (%) SCHEMATIC q (ml/sec) Q (m 3 /hour) d : Optimum alum dosage from Jar Test

9 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 1. OPTIMUM DOSAGE (d).  Jar Test results.  The units is in `part per million’ (ppm) or in metrics - mg/l. 2. Chemical Preparation For Jar Test.  Weighing method.  Dilution method from alum tank.

10 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) i) Chemical Preparation by Weighing Method. (alum, hydrated lime, soda ash etc) Formula for chemical concentration in percentage (%). Alum weight (g) x 100 % = % Chemical sol Volume of water (g)

11 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Example : Weighting Method Preparation of 1.0 % alum solution in 1 Liter of water * Note : 1 liter of water equal to 1 kg ( 1000 gram) Alum weight (g) x 100 = 1.0 % 1000 g (water) * Alum weight (g) = 1.0 x 1000 100 = 10 g 1 L 10 g Alum

12 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ii) Dilution Method. Purpose – Jar Test process. Formula : C 1 V 1 = C 2 V 2 V 1 = C 2 V 2 C 1 Note : C1 – Chemical concentration in tank, (%) V1 – Chemical volume needed for dilution, (ml) C2 - Chemical concentration to be prepared, (%) V2 – Chemical volume to be prepared, (ml)

13 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Conversion from % to ppm (If 1000 ml beaker to be used in Jar Test) Alum concentration - 1.0 % 1% = 10000 ppm Formula : C1V1 = C2V2 Note: C1 = 10000 ppm (1.0%) V1 = ? C2 = 1 ppm V2 = 1000 ml (1000ml beaker) V1 = C2V2 = 1(1000) C1 10000 = 0.1 ml To prepare 1 ppm solution needs 0.1 ml solution (1.0%) - if 1000 ml beaker been used in Jar Test. 0.1 ml = 1 ppm

14 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Conversion from % to ppm ( If 500 ml beaker to be used in Jar Test) Alum concentration - 0.5 % 0.5% = 5000 ppm Formula: C1V1 = C2V2 Note: C1 = 5000 ppm V1 = ? C2 = 1 ppm V2 = 500 ml (500ml beaker) V1 = C2V2 = 1(500) C1 5000 = 0.1 ml To prepare 1 ppm solution needs 0.1 ml solution (0.5 %) - if 500 ml beaker been used in Jar Test. 0.1 ml = 1 ppm

15 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) JAR TEST RESULTS  Frequency – At least once a day (every morning) and when any changes on raw water quality. (best practice)  Objective - To get the optimum Alum dosage and to be use in the plant operation. Example :  Plant name : Semangar WTP Raw water analysis.  Raw water pH : 5.8  Turbidity : 150.00 NTU  Aluminium : 0.17 mg/l  Alum and lime concentration used - 1.0 % ( 1000 ml beaker )

16 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) STEP 1 To get the amount of lime used for optimum pH. 1000 ml beaker Lime dosage : 0 ppm 1 ppm2 ppm3 ppm4 ppm5 ppm Limer 0 12345 (ppm) - 0.10.20.30.4 0.5 (ml) pH 5.80 6.236.486.697.03 7.78  Note : Optimun pH for normal raw water quality ( 6.8 – 7.2 ) – aluminum removal (7.0 – 9.5 ) – Manganese/Iron removal * Optimum pH : 4 ppm (0.4 ml)

17 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) STEP 2 To get optimum alum dosage at optimum pH 4 ppm. 1000ml beaker 10 ppm 15 ppm 20 ppm 25 ppm 30 ppm 35 ppm Alum10 15 20 25 30 35 (ppm) (ml) 1 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Turbidity2.0 1.64 0.66 1.39 1.68 1.78 * Optimum alum dosage : 20 ppm

18 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) TURBIDITY AGAINTS ALUM DOSAGE Turbidity (NTU) Alum dosage (ppm) Optimum Alum dosage * Optimum alum dosage : 20 ppm

19 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 2. Chemical preparation (chemical batching – tank solution) Formula : Chemical = Chemical weight (kg) x 100 solution, % Water weight (kg)

20 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Example: Preparation of 5% chemical solution Volume of water = 500 gallon Note : 1kg = 1 gal 4.45 500 gal= 500 x 4.54 kg = 2270 kg 5%= Chemical weight x 100 2270 kg Chemical weight (kg) = 2270 kg x 5 100 = 113.50 kg 1 gal = 4.54 Kg 1 gal = 4.54 Liter

21 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 3. RAW WATER FLOW Units – MGD, MLD, m 3 /hour, l/hour Note : 1m 3 = 1000 Liter Method : i)Flow meter ii)Clock and Bucket Method iii) Hydraulic structure a) Venture flume b) Weir

22 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 4. ACTUAL CHEMICAL FLOW Crucial factors:  Optimum alum dosage (Jar Test)  Chemical solution concentration  Raw water flow Formula : q = Q x d 36 x c Note; q = Actual chemical flow (ml/sec.) d = Optimum alum dosage, mg/L c = Chemical solution concentration (%) Q = Raw water flow (m 3 /hr)

23 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) Example  To get the actual chemical flow required.(q)  Raw water flow - 1000 m 3 /hour  Chemical solution concentration - 5 %  Optimum alum dosage - 20 mg/l. Formula: q = Q x d 36 x c = (1000m 3 /h)(20 mg/l) 36 x 5 % = 111 ml/sec = 1110 ml/10 sec

24 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

25 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

26 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

27 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

28 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

29 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

30 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

31 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

32 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มข้นของ สารส้มกับค่าความ ถ่วงจำเพาะ

33 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

34 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

35 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

36 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

37 งานมลภาวะน้ำ กอง ควบคุมคุณภาพน้ำ จบการบรรยาย คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure:SOP) โดย วราภรณ์ ชัยสนิท หัวหน้างาน 8 งาน มลภาวะน้ำ กองควบคุมคุณภาพน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google