งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารละลาย ชนิด ความเข้มข้น และการเตรียม. สารละลาย  หมายถึง สารผสมเนื้อเดียวของสาร ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ถ้าพิจารณาจากสารตั้งต้น จะแบ่ง สารละลายออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารละลาย ชนิด ความเข้มข้น และการเตรียม. สารละลาย  หมายถึง สารผสมเนื้อเดียวของสาร ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ถ้าพิจารณาจากสารตั้งต้น จะแบ่ง สารละลายออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารละลาย ชนิด ความเข้มข้น และการเตรียม

2 สารละลาย  หมายถึง สารผสมเนื้อเดียวของสาร ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ถ้าพิจารณาจากสารตั้งต้น จะแบ่ง สารละลายออกเป็น 6 ชนิด ( ดูตาราง ในสไลด์ถัดไป )  ถ้าพิจารณาเฉพาะสารละลายที่มี ของเหลวเป็นองค์ประกอบ จะมีเพียง 3 ชนิด คือ สารละลายชนิดแก๊ส - ของเหลว, ของเหลว - ของเหลว, และ ของแข็ง - ของเหลว  ของเหลวที่ใช้มากที่สุด คือ “ น้ำ ”  สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย เรียกว่า Aqueous solution เขียน เป็นสัญลักษณ์ aq. เช่น Na + (aq.)

3 ชนิดของสารละลาย องค์ประ กอบ 1 องค์ปร ะกอบ 2 สถานะ ของ สารละ ลาย ตัวอย่าง แก๊ส อากาศ แก๊สของเห ลว CO 2 ในน้ำ ( น้ำโซดา ) แก๊สของแข็ ง H 2 ในแพลเลเดียม ของเหล ว เอทานอล 95% ( น้ำ ในเอทานอล ) ของแข็ ง ของเห ลว น้ำเกลือ (NaCl ในน้ำ ) ของแข็ ง ทองเหลือง (Cu/Zn)

4

5 Salt is dissolved in water, a solution called an electrolyte.

6 ชนิดของสารละลาย จำแนกตามความจุของตัวทำละลาย ชนิดของ สารละลาย ความจุของตัว ทำละลาย สารละลายอิ่มตัว (saturated solution) มีตัวถูกละลายอยู่เต็ม ความจุของตัวทำ ละลาย ณ อุณหภูมิที่ กำหนด สารละลายไม่ อิ่มตัว (unsaturated solution) มีตัวถูกละลายอยู่น้อย กว่าความจุของตัวทำ ละลาย ณ อุณหภูมิที่ กำหนด สารละลายอิ่มตัว ยวดยิ่ง (supersaturated solution) มีตัวถูกละลายอยู่ มากกว่าความจุของตัว ทำละลาย ณ อุณหภูมิ ที่กำหนด

7 Ideal Solutions

8 Nonideal Solutions

9 สมบัติของของเหลว จะเกิดขึ้นทั้งในกรณีของ แก๊สและของเหลว เป็นกระบวนการผสมที่ เกิดขึ้นเอง (spontaneous mixing) การแพร่ (diffusion) ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่อย่างอิสระ (random motion) ของโมเลกุล

10 กระบวนการละลาย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน •1. แยกโมเลกุลของตัวทำละลาย (solvent) ออกจากกัน มีการใช้พลังงาน (H 1 ) •2. แยกโมเลกุลของตัวถูกละลาย (solute) ออกจากกัน มีการใช้พลังงาน (H 2 ) •3. นำโมเลกุลของตัวทำละลายและตัวถูก ละลายมารวมกัน เป็นกระบวนการคายความ ร้อน (H 3 ) • ความร้อนของการละลาย คือ H soln • H soln = H 1 + H 2 + H 3

11 ตัวทำละลาย ขั้นที่ 1 (H1)(H1) ขั้นที่ 2 (H2)(H2) ขั้นที่ 3 (H3)(H3) ตัวถูกละลาย สารละลาย  H soln =  H 1 +  H 2 +  H 3

12 สารจะละลายสารที่คล้ายกัน (Like dissolves like)  ของเหลว 2 ชนิด ที่ไม่มีขั้วมักจะ กลมกลืนกัน (miscible)  ของเหลว 2 ชนิด ที่มีขั้วมักจะกลมกลืน กัน (miscible)  ของเหลวที่ไม่มีขั้ว จะละลายได้เพียง เล็กน้อยในของเหลวที่มีขั้ว ผลก็คือ ของเหลวทั้งสองชนิดรวมเป็นเนื้อ เดียวกันไม่ได้ เรียกว่า ไม่กลมกลืนกัน (immiscible) เช่น กรณีของ H 2 O กับ CCl 4  เกิดเป็นของเหลวที่ประกอบด้วย 2 วัฏ ภาค คือ วัฏภาคของน้ำที่มี CCl 4 ละลาย ได้เพียงเล็กน้อย และ วัฏภาคของ CCl 4 ที่มีน้ำละลายได้เพียงเล็กน้อย

13 ความ เข้มข้น หน่ว ย นิยาม เศษส่วนโมล mole fraction -x = mole of solutes โมแลลิตี molality molal (m) m = mole of solutes โมลาริตี molarity Molar (M) C = mole of solutes เปอร์เซ็นต์ ( นน./ นน.) % (w/w) -% (w/w) = weight of solutes x 100 หนึ่งส่วนใน ล้านส่วน part per million ppm หรือ mg/dm 3 ppm = 1 part in 1,000,000 ตัวอย่างหน่วยของความเข้มข้น mole of solutes + moles of solvents mass in Kg of solvents Volume in dm 3 of solution weight of solution

14 สำหรับของแข็ง 1 kilogram (kg) = 1 million milligrams (mg) ดังนั้น 1 mg/kg = 1 part per million 1 kilogram (kg) = 1 billion micrograms (  g) ดังนั้น 1  g/kg = 1 part per billion METRIC SYSTEM QUANTITIES สำหรับของเหลว 1 liter (L) or 1 dm 3 of water weighs exactly 1 kg ดังนั้น 1 mg/L = 1 part per million and 1  g/L = 1 part per billion

15 When making solutions, be sure all glassware is clean. Weigh the sample on a balance adequate for the accuracy desired. Dissolve the sample in a beaker with about one-half the distilled waster. (Some chemicals will require heating to dissolve). Transfer the solution to a volumetric flask or graduated cylinder. Rinse the beaker with a small quantity of distilled water at least 3 times and add rinses to the solution. Fill the flask or cylinder to the desired level. Pour the solution into a storage vessel and mix well. http://www.biology.ewu.edu/Biosubsite/foldfile/Resources/Lab/Solution.html SOLUTION PREPARATION

16 1 M = 1 gram molecular weight of chemical / liter of water Molar Solutions Example: Make a 1.5 M solution of NaOH Molecular weight of NaOH: Na = 24; O = 16; H = 1 Total = 40 g mol -1 1.5 *40 = 60 g NaOH / liter final volume. Dissolve 60 g NaOH in 400 mL distilled water and dilute to l liter final volume. Mix well.

17 To change from one molarity to another, use the formula  ตัวอย่าง : จงเตรียม 100 cm 3 0.05 M NaOH จาก สารละลาย NaOH 1.5 M  สูตร : M 1 * volume 1 = M 2 * volume 2  0.05 * 100 = 1.5 * ?  (0.05 * 100 )/1.5 = 3.33 cm 3 of 1.5 M NaOH  เจือจางด้วยน้ำกลั่นจนมี ปริมาตรครบ 100 mL

18 ถ้าผลึกที่ต้องการนำมาเตรียม สารละลายเป็นผลึกที่มีน้ำผลึกอยู่ จะต้องเตรียมดังตัวอย่าง Hydrated Crystals ตัวอย่าง : ในการเตรียมสารละลาย CuSO4 ต้องการ 9 g CuSO 4 แต่สารตั้ง ต้นที่ใช้เป็น CuSO 4.5H 2 O. จะต้องชั่ง สารดังกล่าวกี่กรัม ? มวลโมเลกุล ของ CuSO 4 = 159.6 g mol -1 มวลโมเลกุล ของ CuSO 4.5H 2 O= 249.7 g mol -1 (9 * 249.7) / 159.6 = 14.1 gm CuSO 4.5H 2 O

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt สารละลาย ชนิด ความเข้มข้น และการเตรียม. สารละลาย  หมายถึง สารผสมเนื้อเดียวของสาร ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ถ้าพิจารณาจากสารตั้งต้น จะแบ่ง สารละลายออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google