งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L021. หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L021. หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L021

2 หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

3 ที่ปรึกษาโครงการ นางอุษา ศักดิ์วงศ์ สมาชิกทีม นางสาวอินทิรา พาลพล นางสาวรุ่งแสง สุพรรณ e-mail :in.siriraj@gmail.com

4 ขอบเขตของเรื่อง / โครงการ (SIPOC) Suppli ers/P rovid ers Input s ProcessOutputCustom ers - พยาบา ล - ผู้ปฏิบัติ งาน พยาบาล - - ธุรการ - แบบ บันทึก การใช้ Alcohol gel - การระบุ หมายเล ขขวด -Alcohol gel จุดเริ่มต้น : เปิดใช้ Alcohol gel จุดสิ้นสุด : ใช้ Alcohol gel หมด 1. ใช้ Alcohol gel หมดก่อน วันหมดอายุ ≥ 60% ลูกค้า ภายนอก ผู้ป่วย และ ญาติ ลูกค้า ภายใน พยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน พยาบาล แพทย์ ธุรการ

5 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าก่อน ปรับปรุง : กระบวนการหมุนเวียนใช้ หมดก่อน Expire เตรียมห้องรับ ผู้ป่วยใหม่ นำ Alcohol gel ที่ระบุวัน เดือน ปี ที่เปิดและ Expire ไว้ ประจำห้องผู้ป่วยโดยไม่ระบุหมายเลขขวด เมื่อผู้ป่วยกลับ บ้าน เมื่อ Alcohol gel หมดอายุ เปลี่ยนขวดใหม่ ไม่นำ Alcohol gel ออกจากห้อง เก็บไว้ใช้ ต่อกับผู้ป่วยรายต่อไป เมื่อผู้ป่วยมา Admit แนะนำการ ใช้ Alcohol gel

6 Waste ( DOWNTIME) หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการ มากเกินจำเป็น จัดวาง Alcohol gel ในบริเวณที่ มีการใช้น้อยโดยไม่ได้หมุนเวียน เช่น ห้องว่าง Waiting: การรอคอย Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า บุคคลากรไม่ได้ใช้ความรู้พัฒนา งานอย่างเต็มศักยภาพ Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing: ขั้นตอนมากเกิน จำเป็น

7 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าหลัง ปรับปรุง : กระบวนการหมุนเวียนใช้ หมดก่อน Expire รับผู้ป่วยใหม่ นำ Alcohol gel ที่ระบุวัน เดือน ปี ที่เปิดและ Expire ไปใช้ในห้อง ผู้ป่วย ( ขวดที่เปิดใช้ก่อน ) บันทึกลงในสมุด โดยระบุหมายเลขขวด และหมายเลขห้องพร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึง วิธีการใช้ กำหนดผู้ปฏิบัติงานพยาบาลเวรเช้า คนที่ 3 รับผิดชอบ ตรวจสอบ Alcohol gel ที่เปิดใช้ก่อนในสมุดบันทึก ว่า อยู่ที่ใด  ปริมาณเท่าไร  เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในจุดที่ ใช้บ่อย นำ Alcohol gel มาจัดเรียงตาม วัน เดือน ปี ที่เปิดใช้ก่อน - หลังเพื่อเตรียมใช้กับ ผู้ป่วยรับใหม่รายต่อไป / หมุนเวียนใช้บริเวณที่ใช้บ่อย ผู้ป่วยและญาติบุคลากร เมื่อผู้ป่วยกลับ บ้าน รณรงค์การใช้ Alcohol gel

8 เหตุผลการทำ (Reason for Action) ปัญหา –Alcohol gel ที่ประจำตามห้องผู้ป่วย หมดอายุก่อนที่จะใช้หมดเป็นจำนวนมาก (Alcohol gel จะหมดอายุภายหลังเปิดใช้ 28 วัน )

9 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State) มีการใช้ Alcohol gel หมดขวด ก่อน Expire มากขึ้น

10  ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  เพื่อใช้ Alcohol gel อย่างคุ้มค่า หมดขวดก่อนที่จะหมดอายุ

11 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของ ปัญหา (Gap Analysis) Alcohol gel Expire ก่อน หมดขวด คน กระบวนการ สิ่งแวดล้อม บุคลากรไม่ตระหนักในเรื่องการใช้ Alcohol gel การปฏิบัติการพยาบาลมีความเร่งรีบ จัดวาง Alcohol gel หลายตำแหน่ง ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการใช้ บุคลากรไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่มีการหมุนเวียน Alcohol gel ไม่ได้กำหนดผู้ตรวจสอบ

12 สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางแก้ไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective - Alcohol gel Expire ก่อนใช้หมด - จัดทำสมุดบันทึก หมายเลขขวดและ วันเปิดใช้ วัน Expire ของ Alcohol gel - กำหนด ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบและ หมุนเวียน Alcohol gel ที่เปิดใช้ก่อนและเหลือ มากไปยังบริเวณที่มีการ ใช้บ่อย - รณรงค์ให้บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ใช้ Alcohol gel ทุกครั้งที่ให้ การพยาบาลหรือเข้า เยี่ยมผู้ป่วย - ใช้ Alcohol gel อย่าง คุ้มค่าหมดขวดก่อน Expire

13 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ (Outstanding Actions)  นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าหอผู้ป่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จัดทำสมุดตารางบันทึกหมายเลขขวด ของ Alcohol gel  จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเช็ค Alcohol gel  ประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง  ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

14 ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหม าย (Targ et) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ผลลัพธ์ ก่อน การ ดำเนินการ เม. ย.52 ผลลัพธ์หลัง การ ดำเนินการ ครั้งที่ 1 พ. ค.- ธ. ค. 52 ผลลัพธ์หลัง การ ดำเนินการ ครั้งที่ 2 ม. ค.- มิ. ย. 53 ผลลัพธ์หลัง การ ดำเนินการ ครั้งที่ 3 ก. ค.- ส. ค. 53 1. อัตรา การใช้ Alcohol gel หมด ก่อนวัน หมดอายุ > 60 % 9 %74.56 % 70.68 %78 %

15  บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ  คำปรึกษาจากหัวหน้าหอ ผู้ป่วย  ความร่วมมือของผู้ป่วยและ ญาติ

16  บางครั้งบุคลากรลืมการ หมุนเวียนใช้ Alcohol gel


ดาวน์โหลด ppt L021. หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วย พิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google