งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire
L021 โครงการ หมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire

2 หอผู้ป่วย 84 ปี ชั้น 4 ตะวันออก งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

3 ที่ปรึกษาโครงการ นางอุษา ศักดิ์วงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ นางอุษา ศักดิ์วงศ์ สมาชิกทีม นางสาวอินทิรา พาลพล นางสาวรุ่งแสง สุพรรณ

4 ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ (SIPOC)
Suppliers/Providers Inputs Process Output Customers พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล -ธุรการ -แบบบันทึกการใช้Alcohol gel -การระบุหมายเลขขวด -Alcohol gel จุดเริ่มต้น:เปิดใช้ Alcohol gel จุดสิ้นสุด:ใช้ Alcohol gel หมด 1.ใช้ Alcohol gel หมดก่อนวันหมดอายุ ≥ 60% ลูกค้าภายนอก ผู้ป่วย และญาติ ลูกค้าภายใน พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล แพทย์ ธุรการ

5 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าก่อนปรับปรุง:กระบวนการหมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire
เตรียมห้องรับผู้ป่วยใหม่ นำ Alcohol gel ที่ระบุวัน เดือน ปี ที่เปิดและ Expire ไว้ประจำห้องผู้ป่วยโดยไม่ระบุหมายเลขขวด เมื่อผู้ป่วยมา Admit แนะนำการใช้ Alcohol gel เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน ไม่นำ Alcohol gel ออกจากห้อง เก็บไว้ใช้ต่อกับผู้ป่วยรายต่อไป เมื่อ Alcohol gel หมดอายุเปลี่ยนขวดใหม่

6 บุคคลากรไม่ได้ใช้ความรู้พัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ
Waste ( DOWNTIME) หัวข้อ ความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น จัดวาง Alcohol gel ในบริเวณที่มีการใช้น้อยโดยไม่ได้หมุนเวียน เช่น ห้องว่าง Waiting: การรอคอย Not using staff talent: ภูมิรู้ที่สูญเปล่า บุคคลากรไม่ได้ใช้ความรู้พัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง Motion: การเคลื่อนไหว Excessive processing:ขั้นตอนมากเกินจำเป็น

7 เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน
แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง:กระบวนการหมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire รับผู้ป่วยใหม่ นำ Alcohol gel ที่ระบุวัน เดือน ปี ที่เปิดและ Expireไปใช้ในห้องผู้ป่วย (ขวดที่เปิดใช้ก่อน) บันทึกลงในสมุด โดยระบุหมายเลขขวดและหมายเลขห้องพร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจถึงวิธีการใช้ บุคลากร รณรงค์การใช้ Alcohol gel ผู้ป่วยและญาติ กำหนดผู้ปฏิบัติงานพยาบาลเวรเช้า คนที่ 3รับผิดชอบตรวจสอบ Alcohol gel ที่เปิดใช้ก่อนในสมุดบันทึก ว่าอยู่ที่ใดปริมาณเท่าไรเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในจุดที่ใช้บ่อย เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน นำ Alcohol gel มาจัดเรียงตาม วัน เดือน ปี ที่เปิดใช้ก่อน-หลังเพื่อเตรียมใช้กับผู้ป่วยรับใหม่รายต่อไป/หมุนเวียนใช้บริเวณที่ใช้บ่อย

8 เหตุผลการทำ (Reason for Action)
ปัญหา –Alcohol gel ที่ประจำตามห้องผู้ป่วยหมดอายุก่อนที่จะใช้หมดเป็นจำนวนมาก (Alcohol gel จะหมดอายุภายหลังเปิดใช้ 28 วัน)

9 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State)
มีการใช้ Alcohol gel หมดขวดก่อนExpire มากขึ้น

10 เป้าหมาย ประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
เพื่อใช้ Alcohol gel อย่างคุ้มค่าหมดขวดก่อนที่จะหมดอายุ

11 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Gap Analysis)
คน ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของการใช้ บุคลากรไม่ตระหนักในเรื่องการใช้ Alcohol gel บุคลากรไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า Alcohol gel Expire ก่อนหมดขวด จัดวางAlcohol gel หลายตำแหน่ง การปฏิบัติการพยาบาลมีความเร่งรีบ ไม่มีการหมุนเวียน Alcohol gel สิ่งแวดล้อม ไม่ได้กำหนดผู้ตรวจสอบ กระบวนการ

12 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)
สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางแก้ไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports Objective - Alcohol gel Expire ก่อนใช้หมด - จัดทำสมุดบันทึกหมายเลขขวดและวันเปิดใช้ วัน Expire ของ Alcohol gel - กำหนดผู้รับผิดชอบตรวจสอบและหมุนเวียน Alcohol gel ที่เปิดใช้ก่อนและเหลือมากไปยังบริเวณที่มีการใช้บ่อย - รณรงค์ให้บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ ใช้ Alcohol gel ทุกครั้งที่ให้การพยาบาลหรือเข้าเยี่ยมผู้ป่วย -ใช้ Alcohol gel อย่างคุ้มค่าหมดขวดก่อน Expire

13 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ(Outstanding Actions)
นำเสนอโครงการต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดทำสมุดตารางบันทึกหมายเลขขวดของ Alcohol gel จัดทำแนวทางปฏิบัติในการเช็ค Alcohol gel ประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

14 สรุปผลการดำเนินการ 9 % 74.56 % > 60 % 70.68 % 78 % ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ผลลัพธ์ก่อน การดำเนินการ เม.ย.52 ผลลัพธ์หลังการ ดำเนินการครั้งที่ 1 พ.ค.-ธ.ค. 52 ผลลัพธ์หลังการดำเนินการ ครั้งที่ 2 ม.ค.-มิ.ย. 53 ผลลัพธ์หลังการดำเนินการครั้งที่ 3 ก.ค.- ส.ค. 53 1. อัตราการใช้ Alcohol gel หมดก่อนวันหมดอายุ > 60 % 9 % % % 78 %

15 บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกันทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ปัจจัยความสำเร็จ บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกันทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ คำปรึกษาจากหัวหน้าหอผู้ป่วย ความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติ

16 บางครั้งบุคลากรลืมการหมุนเวียนใช้ Alcohol gel
ปัญหา/อุปสรรค บางครั้งบุคลากรลืมการหมุนเวียนใช้ Alcohol gel


ดาวน์โหลด ppt หมุนเวียนใช้หมดก่อน Expire

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google