งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพตัด (Section View) สัปดาห์ ที่ 6. 1. Basic of Sectioning 2. Section Line & Cutting Plane Line 3. Type of Section (Full Section / Half Section / Offset.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพตัด (Section View) สัปดาห์ ที่ 6. 1. Basic of Sectioning 2. Section Line & Cutting Plane Line 3. Type of Section (Full Section / Half Section / Offset."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพตัด (Section View) สัปดาห์ ที่ 6

2 1. Basic of Sectioning 2. Section Line & Cutting Plane Line 3. Type of Section (Full Section / Half Section / Offset Section / Broken-out section / Aligned Section (Conventional Revolution) / Revolved Section / Removed Section) 4. Conventional Breaks 5. Rib, Web and Spoke

3 1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการ เขียนภาพตัด ประเภทต่าง ๆ 2. สามารถเขียนและอ่านแบบภาพ ตัดประเภท ต่าง ๆ ได้

4 การตัด (Section) คือ การผ่าวัตถุเพื่อให้ มองเห็น หรือแสดงส่วนที่ มีลักษณะซับซ้อนของ วัตถุ ซึ่งไม่สามารถแสดง ด้วยภาพฉาย Orthographic ได้

5 ภาพตัด (Section view) คือ ภาพที่แสดงการตัด หรือผ่าวัตถุ โดยสามารถ มองเห็นรายละเอียดของ วัตถุ, เนื้อวัตถุและที่ว่างได้ อย่างชัดเจน

6 ภาพตัด (Section view) Cutting plane หรือ ระนาบตัด เป็นระนาบ ที่สมมุติขึ้นเพื่อใช้ตัดวัตถุ เพื่อให้เห็น รายละเอียดของวัตถุที่ซ่อนอยู่ด้านใน

7 ภาพตัด (Section view) 1 3 2 ระนาบตัด

8 ภาพตัด (Section view) ระนาบตัด

9

10 View สำหรับการ วางระนาบ ตัด View สำหรับการ แสดงหน้า ตัดที่ถูกตัด (Section View) องค์ประกอบของภาพตัด (Section view)

11 2. Section Line ( สัญลักษณ์ของเนื้อ วัตถุ ) คือ เส้นที่แสดง หน้าตัดหรือเนื้อวัตถุที่ ถูกระนาบตัดผ่าน 1. เส้นแสดงแนวการ ตัด (Cutting Plane Line) คือ เส้นที่ใช้ เป็นระนาบในการตัด

12 ลักษณะของ Cutting Plane Line น้ำหนักของเส้นเท่ากับ Visible line ANSI standard Thick line JIS & ISO standard Thin line ทิศทางการมอง This course

13 ลักษณะของ Section Line น้ำหนักของเส้นเท่ากับ Center line ถูกต้อง ระยะห่างไม่เท่ากัน เส้นลายตัดหนาเกินไป เส้นลายตัดชิดเกินไป น้ำหนักเส้นไม่เท่ากัน เส้นออกนอกกรอบรูป เส้นลายตัด ตั้งฉากกับ ขอบรูป

14

15 1. การลากเส้นตัด (Section Line) โดย ปกติให้เอียงทำมุมประมาณ 30 ๐ 45 ๐ หรือ 60 ๐ แต่จะต้องไม่ให้ขนานหรืออตั้ง ฉากกับกรอบรูป ข้อควรระวังในการเขียนภาพตัด COMMON MISTAKE

16 2. การเขียนหัวลูกศรบน Cutting Plane Line ให้ ชี้หัว ลูกศรไปในทิศทางการมองรูป และต้องวาง Section view ที่ ด้านหลังของทิศทางลูกศร ข้อควรระวังในการเขียนภาพตัด

17

18  ส่วนใหญ่จะไม่นิยมเขียน เส้นประ (Hidden line) ใน ภาพตัด เนื่องจากในภาพตัด เราจะสนใจรายละเอียดบริเวณ ที่มองไม่เห็นหรือโดนบังอยู่แล้ว  แต่บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ ต้องเขียนเส้นประ หากรูปนั้น เราต้องการแสดงบริเวณที่โดน บังเพื่อให้รูปมีสมบูรณ์มากขึ้น Hidden Line ในภาพตัด

19

20 3. การเขียนเส้นในภาพตัด (Section view) ข้อควรระวังในการเขียนภาพตัด

21 ประเภทของภาพตัด 1. FULL SECTION 2. HALF SECTION 3. OFFSET SECTION 4. BROKEN-OUT SECTION 5. ALIGNED SECTION (CONVENTIONAL REVOLUTION)

22 6.REVOLVED SECTION 7.REMOVED SECTION * CONVENTIONAL BREAKS ประเภทของภาพตัด

23 เป็นการตัดผ่านตลอดวัตถุเต็ม 1. FULL SECTION

24 1. ระนาบตัด ตัด ผ่านทั้งชิ้นงาน เป็นเส้นตรง 2. แสดงรอยตัด (Section Line) ตลอดทั้งชิ้นงาน ที่ถูกตัดผ่าน ข้อสังเกตของ Full Section

25 2. HALF SECTION เป็นการตัดวัตถุเพียงครึ่งเดียว นิยมใช้กับวัตถุที่มีความสมมาตร

26 2. HALF SECTION เป็นการตัดวัตถุเพียงครึ่งเดียว นิยมใช้กับวัตถุที่มีความสมมาตร

27 1. ระนาบตัด ตัดผ่าน ชิ้นงานแค่ ครึ่งหนึ่ง แล้วหัก ศอก 90 ๐ ดังรูป 2. แสดงรอยตัด (Section Line) แค่ครึ่งเดียว 3. เส้นที่กั้นระหว่าง ด้านที่ถูกตัดกับ ด้านที่ไม่ถูกตัด คือ เส้น Center Line ข้อสังเกตของ Half Section

28 3. OFFSET SECTION เป็นการตัดแบบ Full section ประเภทหนึ่ง แต่มีการหักเหทิศทาง เพื่อแสดงให้เห็นส่วนที่สำคัญ

29 3. OFFSET SECTION ไม่แสดงขอบของระนาบตัด

30 1. ส่วนใหญ่จะใช้กับ รูปที่มีรูเจาะอยู่ เยื้องไม่ตรงกัน 2. แสดงรอยตัด (Section line) บริเวณที่รอยตัด ตัดผ่าน 3. บริเวณที่เกิดการ หักมุมของเส้น ระนาบตัด จะไม่ แสดง เส้นทึบ ที่ ด้านแสดงรอยตัด ข้อสังเกตของ Offset Section

31 3. OFFSET SECTION

32 4. BROKEN-OUT SECTION เป็นการตัดที่แสดงบางส่วนที่สำคัญ ของวัตถุ Break line

33 4. BROKEN-OUT SECTION

34 EXAMPLE : Comparison among several section techniques

35 5. ALIGNED SECTION CONVENTIONAL REVOLUTION เป็นหลักปฏิบัติในการเขียนภาพ ฉายตั้งฉาก เพื่อลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของการเขียนและการอ่าน แบบ จากลักษณะของการฉายภาพที่ ทำให้เกิดความไม่สมมาตร

36 5. ALIGNED SECTION CONVENTIONAL REVOLUTION

37 5. ALIGNED SECTION สำหรับการเขียนภาพตัด ได้นำ วิธีการ Conventional Revolution มาใช้เช่นกัน โดยจะ เรียกภาพตัดที่ใช้วิธีการนี้ว่า Aligned Section

38 5. ALIGNED SECTION

39 ข้อสังเกตของ ALIGNED SECTION 1. เส้น Cutting Plane Line สามารถเขียน แสดงได้ 2 ลักษณะ ดังรูป 2. แนวของเส้น Cutting Plane Line ในส่วนที่มีการ หมุนกวาด โดย ปกติจะมีค่าน้อย กว่า 90 ° < 90°

40 6. REVOLVED SECTION

41

42

43 7. REMOVED SECTION

44 Example : Revolved vs. removed sections. Revolved section Removed section REMOVED SECTION VIEW

45 * CONVENTIONAL BREAKS

46 ชิ้นส่วนที่มีการเขียนแสดงภาพ ตัดต่างจากปกติ - RIB - WEB - SPOKE

47 RIB

48 RIB AAAA

49 RIB AAAA

50 WEB

51 WEB AA

52 WEB AA

53 SPOK E

54 AA

55 จบสัปดาห์ ที่ 6 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt ภาพตัด (Section View) สัปดาห์ ที่ 6. 1. Basic of Sectioning 2. Section Line & Cutting Plane Line 3. Type of Section (Full Section / Half Section / Offset.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google