งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ Graphic. หัวข้อ องค์ประกอบงานกราฟิก – เส้น – รูปร่าง, รูปทรง, น้ำหนัก – พื้นผิว สีในการสื่อความหมาย – ความหมายสี – เทคนิคการนำสีไปใช้ ตัวอักษรในงานกราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ Graphic. หัวข้อ องค์ประกอบงานกราฟิก – เส้น – รูปร่าง, รูปทรง, น้ำหนัก – พื้นผิว สีในการสื่อความหมาย – ความหมายสี – เทคนิคการนำสีไปใช้ ตัวอักษรในงานกราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ Graphic

2 หัวข้อ องค์ประกอบงานกราฟิก – เส้น – รูปร่าง, รูปทรง, น้ำหนัก – พื้นผิว สีในการสื่อความหมาย – ความหมายสี – เทคนิคการนำสีไปใช้ ตัวอักษรในงานกราฟิก – วิธีเลือกตัวอักษรและรูปแบบที่ใช้

3 องค์ประกอบงานกราฟิก จุด เส้น รูปทรง, รูปร่าง, น้ำหนัก พื้นผิว

4 จุด ( DOT ) เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ เพราะ เป็นต้นกำเนิดของเส้น และน้ำหนัก จะเห็นได้ชัดในงานกราฟิก ประเภท Halftone

5 เส้น ( LINE ) เส้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็น รูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อนำมาจัดวางในลักษณะ ต่าง ๆ กัน จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ และให้ ความหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย

6 รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก รูปร่าง (Shape) – เป็นองค์ประกอบต่อ เนื่องมาจากเส้น แบ่งรูปร่างออกเป็น 2 ประเภทคือ – รูปร่างแบบที่คุ้นตา คือ รูปร่างที่เห็นแล้วรู้ ทันทีว่าคืออะไร เช่น ดอกไม้ – รูปร่างแบบ freeform คือ รูปร่างที่สื่อ ความหมายตามจินตนาการ ไม่มีรูปทรง แน่นอน

7 รูปทรง ( Form ) รูปทรง – เป็นรูปร่างที่มี 3 มิติ คือมีความ ลึก เพื่อสื่อความหมายและอารมณ์ให้กับ งานกราฟิกได้มากขึ้น

8 น้ำหนักกราฟิก ( Value) เป็นส่วนเสริมที่ทำให้งานกราฟิกมีความ เป็นธรรมชาติมากขึ้น และส่งผลต่อการ สื่อความหมายและอารมณ์ของการ ออกแบบกราฟิกได้มากขึ้น เช่น ความ หนัก ทึบของสี หรือความโปร่งใส

9 พื้นผิว ( Texture) พื้นผิวในงานกราฟิกนั้นสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบคือ – พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือ – พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ด้วยตา

10 สี ( Color ) สีเกิดจากอะไร – สีเกิดจากแสง = RGB – สีที่เกิดจากหมึกพิมพ์ = CMYK – สีที่เกิดจากธรรมชาติ = แดง เหลือง น้ำเงิน

11 สีสื่อความหมาย สีแต่ละสีจะสื่อถึงความหมายที่แตกต่าง กันออกไป โดยผู้ออกแบบงานด้าน กราฟิกจำเป็นต้องเลือกใช้ให้มีความ เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท และตรง กับความหมายที่กราฟิกต้องการสื่อ ออกไป

12 สีสื่อความหมาย

13

14 เทคนิคการนำสีไปใช้งาน Mono Complement Triadic Analogous Split Complementary Tetradic (Double Complementary)

15 Mono การใช้สีไปในโทนเดียวกันทั้งหมด เช่น โทนสีเหลือง จุดเด่นของภาพก็จะเป็นสี เหลือง ส่วนอื่นๆ ก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงกับสี เหลือง โดยใช้วิธีลดและเพิ่มน้ำหนัก ความเข้มของสี

16 Complement การใช้สีที่ตัดกันหรือสีตรงข้าม เวลา เลือกใช้เทคนิคสีนี้ต้องคำนึงถึงความ สวยงามเป็นหลักและการให้น้ำหนักของสี ถ้าสามารถควบคุมสีได้ จะช่วยให้งานมี ความเด่นและดึงดูดมากกว่าแบบ Mono

17 Triadic การเลือกสี 3 สี ที่มีระยะห่างเท่ากันเป็น สามสีหลักในการออกแบบงานกราฟิก นิยมใช้มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสื่อ สิ่งพิมพ์

18 Analogous สีข้างเคียงกัน คือ การเลือกสีใดสีหนึ่ง ขึ้นมาใช้งานพร้อมกับสีที่อยู่ติดกันอีกข้าง ละสี หรือ สีที่อยู่ติดกัน 3 สีในวงจรสี

19 Split Complementary

20 Double Complementary ( Tetrad )

21 Color Scheme Designer http://www.colorschemedesigner.co m

22 Typography Body & Proportion Format Font Style

23 Body & Proportion Body หมายถึง ตัวอักษรแต่ละตัว Proportion หมายถึง คุณสมบัติหลักของ ตัวอักษรแต่ละตัว มี 3 รูปแบบคือ ตัวอักษรปกติ ตัวหนา ตัวเอียง

24 Proportion Aa RegularBoldItalic Aa RegularBoldItalic

25 รูปแบบของตัวอักษร Serif – ดูเป็นระเบียบ ทางการ เหมาะใช้ในงานที่เป็น ทางการ San Serif – อ่านง่าย ทันสมัย ไม่เป็นทางการมากนัก Antique – เหมาะกับงานที่ต้องการเน้นความย้อนยุค แสดงความชัดเจนในยุคสมัย Script – รูปแบบของตัวอักษรที่ไม่เป็นทางการ มี ความเป็นกันเอง ดูสนุกสนาน และมีความ คล้ายคลึงกับลายมือเขียน

26 วิธีเลือกใช้งาน FONT ความหมายต้องเข้ากัน อารมณ์ของฟอนต์ LOVE PROFESSIONA L SALE

27 การวางตำแหน่งตัวอักษร ธรรมชาติการอ่านของคนไทยจะอ่านจาก ซ้ายไปขวา และบนลงล่าง 1 1 2 2 3 3

28 การวางตำแหน่งตัวอักษร จุดเด่นควรจะมีเพียงจุดเดียว คือ มี ตัวอักษรที่เป็นจุดนำสายตาเพียงจุดเดียว เพื่อให้ชิ้นงานกราฟิกมีความเด่นชัด และ ดึงดูดความสนใจได้

29 การวางตำแหน่งตัวอักษร ไม่ควรใช้ฟอนต์หลากหลายรูปแบบ จนเกินไป เพราะจะทำให้งานดูไม่เป็นมือ อาชีพ อีกทั้งยังเกิดความแตกต่างของ ตัวอักษรที่ส่งผลต่อการอ่านและขาด ความเด่นชัดและดึงดูด


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ Graphic. หัวข้อ องค์ประกอบงานกราฟิก – เส้น – รูปร่าง, รูปทรง, น้ำหนัก – พื้นผิว สีในการสื่อความหมาย – ความหมายสี – เทคนิคการนำสีไปใช้ ตัวอักษรในงานกราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google