งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed สถาปัตยกรรม Client / Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed สถาปัตยกรรม Client / Server."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed สถาปัตยกรรม Client / Server Client / Server Architecture เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Content Client / Server คืออะไร ความเป็นมาของ Client / Server ข้อดี และข้อเสียของ Client / Server เทคโนโลยี Client / Server มาตรฐาน Client / Server การใช้งาน Client / Server Database

3 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Client / Server คืออะไร Client / Server ประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่ ประมวลผล 2 ส่วนคือ –Client : เป็น Software Module ที่ต้องอาศัย Module ด้าน Server เพื่อประมวลผลบางประการ โดยการส่ง Request ไปเพื่อขอบริการจาก Server 1 ตัวหรืออาจ มากกว่า –Server : มี Module ทำหน้าที่รอรับ Request จาก client แล้ว ทำการ Process ตามความเหมาะสม แล้ว ส่งผลลัพธ์คืนไปยัง client บางครั้ง Server สามารถทำตัวเป็น Client เพื่อ ขอรับบริการบางอย่างจาก Server อื่น ๆ ได้

4 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Client / Server Computing การออกแบบ Application ให้มีการทำงานแบบ แยกกันเป็นโมดุลๆ (Modular approach to application design) เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานและการ Share เป็นการออกแบบ Application ที่สามารถใช้งาน บน hardware ใดๆก็ได้ (Hardware-independent to application Design)

5 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Modular approach ออกแบบจากข้อเท็จจริงที่ว่า Application ทำงาน ได้หลายฟังก์ชัน –Presentation Logic หรือวิธีที่ User จะติดต่อหรือ โต้ตอบกับระบบ –Business Logic หรือวิธีการกำหนดเงื่อนไข เช่น วิธี กำหนดเงื่อนไข การคำนวณต่างๆ –Database Logic หรือวิธีการเก็บข้อมูล การเรียกค้น การจัดการข้อมูล Database Logic Business Logic Presentation Logic Disk driveApplication Terminal

6 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Client/Server Configuration จากรูป การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดต่อ Function Area หนึ่งๆ จะไม่มีผลกระทบต่อ Function Area อื่น ๆ Database Logic Business Logic Presentation Logic Disk drive Server Process with Database Logic Terminal Request Reply Client Process with Presentation Logic and Business Logic

7 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Software Sharing เป็นการออกแบบให้ application สามารถ Share Logic กันได้ งานหลาย ๆ งานอาจเรียกใช้ Module เดียวกัน หรือ Module หนึ่ง อาจถูกเรียกใช้โดย Application มากกว่า 1 ตัว ลดปัญหาการเขียน Logic ซ้ำหลายๆ ครั้งใน Application หลายตัว

8 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Hardware - Independent Approach Application ถูกออกแบบให้สามารถใช้กับ Hardware หลากรูปแบบ สามารถใช้งานในลักษณะ Stand Alone หรือ Network File/Print Server Database Server Clients Request and Responses Bus. Logic Pres. Logic

9 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ความเป็นมา ยุคแรกการเขียน Logic จะขึ้นอยู่กับ Hardware โดยเฉพาะภาษาระดับล่าง ยุค Compiler ช่วยให้ให้การเขียน Program ขึ้น ต่อ Hardware น้อยลง – ระยะแรก การ Compile แต่ละครั้งจะยังขึ้นต่อ Hardware, เปลี่ยน Platform ต้อง Compile Source ใหม่ ยุค OOP เป็น Hardware Independent โดยแท้ OLTP(On-Line Transaction Processing) จุดเริ่มต้นของ Client/Server –Process ทั้งหมดเกิดระหว่าง Terminal -> Host –Process เกิดระหว่าง Network Client / Server

10 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK DBMS Client Server Environment Disk1 Disk2 Disk3 Operating System DBMS Disk Device Driver Transaction Control Process Application 1 Database LogicBusiness LogicPresentation Logic

11 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK รูปแบบของ Client/Server Database Logic Business LogicPresentation Logic Server Database Server Model Client Database Logic Business LogicPresentation Logic Server Split Business Logic Model Client Business Logic Database Logic Presentation Logic Server Presentation Client Model Client Business Logic

12 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK การสื่อสารระหว่าง Client - Server อาจใช้ remote procedure หรืออาจใช้ message system Remote Procedure Call คล้าย Procedure Call หรือ Function Call –Client เตรียม input, output parameter –Client สร้าง Procedure call ผ่าน Network –Request แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับ RPC ย่อยๆ –Server ตอบรับแล้วสร้าง Response Data –RPC ย่อยนั้นตอบกลับ –Local RPC ตอบกลับไปยัง Client

13 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Remote Procedure Call : RPC 1.RPC thread เริ่มจาก client Process สร้าง RPC ซึ่ง เรียกว่า stub; 2.RPC thread เชื่อมต่อผ่าน ระบบ network สู่ Server 3.RPC thread เปลี่ยนสภาพเป็น call thread ที่ ๆ RPC executes ระหว่างที่ execute ทำงาน call thread จะเป็น ส่วนหนึ่งของ RPC thread 4.RPC thread ส่งย้อนกลับผ่าน ระบบ Network สู่ client 5.RPC Thread กลับสู่ Application thread

14 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Message System ปกติการติดต่อสื่อสารจะเป็นระบบนี้ Client จะเป็นผู้ขอสนทนา (Session) กับ Server Message System Process ประกอบไปด้วย Address 3 ส่วนคือ –Network Address, Node Address, Process Address Server ต้องส่ง SAP(Service Advertising Protocol) Client ขอ Session กับ Server ซึ่ง Server อาจ ปฏิเสธก็ได้ เมื่อ Session เกิดการติดต่อสื่อสารจะเริ่มขึ้น จนกว่า Process สมบูรณ์

15 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK SQL Server Client / Server Model หนึ่ง เทคโนโลยีของ SQL Server – ทำให้ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลลดลง – การประมวลผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะทำที่ Server – ถ้าความต้องการ Data มากชึ้นสามารถติดตั้ง DB Server เพื่อ Share Load ได้ – สามารถกระจายการประมวลผลไปยังเครื่องอื่นได้

16 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK SQL Environment Client ประกอบด้วย User Interface, Business Logic, DBMS interface และ Communication interface Server จะมี Communication interface DBMS Software engine และ Logic ในการ Access ฐานข้อมูล Business Logic Database Driver A Com. Interface Database Driver B Database Server Vendor A Database Server Vendor B Client Computer

17 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK การรวมการทำงาน Client/Server C/S ต่างรับผิดชอบการ process แต่ละส่วน แยกกัน แต่อาจทำการ process ด้วยกัน การกำหนด Logic ที่ Server จะมีข้อดีคือ หาก เปลี่ยน Logic ก็ทำเพียงที่เดียว

18 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK มาตรฐาน client / server มาตรฐานกำหนดว่า –Client / Server ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร –Client เข้าถึง Server และ Server ทำงานตามที่ Client ต้องการอย่างไร ระบบการ Interface ระหว่าง Client กับ Server ด้วย Middleware –middleware คือ ตัวกลางของระบบ Interface ระหว่าง Client + Server ช่วยให้ Client และ Server สามารถ พูดคุยกันได้ ORB(Object Request broker) ให้บริการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง Client + Server ODBC(Open Database Connectivity) เทคโนโลยี ที่ยอมให้ client 1 เครื่องสามารถ เชื่อมโยงกับ Database หลายยี่ห้อได้

19 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK End.

20 BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK Thin or Fat Thin client and Fat Server – การประมวลผลส่วนใหญ่เกิดที่ Server ทำให้ client ไม่ ต้องใช้เครื่องประสิทธิภาพสูง Thin Server and Fat Client – การประมวลผลส่วนใหญ่เกิดที่ client ทำให้ต้องใช้ client ประสิทธิภาพสูงกว่า


ดาวน์โหลด ppt BY KIADTIPONG YORD. CHANDRA 2004 :: COMPUTER NETWORK ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการกระจาย Computer Network and Distributed สถาปัตยกรรม Client / Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google