งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PrinciplePrinciple. ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูล แบบรวมศูนย์ • สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่ง แบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบ เครือข่ายได้ • สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PrinciplePrinciple. ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูล แบบรวมศูนย์ • สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่ง แบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบ เครือข่ายได้ • สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PrinciplePrinciple

2 ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูล แบบรวมศูนย์ • สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่ง แบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบ เครือข่ายได้ • สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย และ ข้อมูลที่มีการสำเนา ไว้ในแคตตาลอกของ DDBMS ได้ • สามารถวางแผนการสืบค้นข้อมูลได้ และ การทำทรานแซกชันที่มีการใช้ข้อมูล มากกว่า 1 ไซต์

3 การมองผ่านของฐานข้อมูล แบบกระจาย • การมองผ่านของสถานที่ตั้ง (LocationTransparency) • การมองผ่านของการเก็บซ้ำ (Replication Transparency) • การมองผ่านของการแตกกระจาย (Fragmentation Transparency)

4 องค์ประกอบของระบบ ฐานข้อมูลแบบกระจาย • ความเหมือนและความแตกต่างกันของระบบ จัดการฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในเครื่อง • ความเป็นอิสระของการใช้ข้อมูลในแต่ละแห่ง คือการใช้ภายใน (local use) และการใช้ ส่วนรวม (global use) • ระดับของมองผ่านการกระจายหรือเรียกอีก อย่างหนึ่งว่าระดับของการรวมเค้าร่าง (Degree of schema integration)

5 เหตุจูงใจสำหรับการพัฒนา ฐานข้อมูลแบบกระจาย • งานฐานข้อมูลบางอย่างมีข้อมูลกระจัด กระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ • เพิ่มความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของ ข้อมูล • เพื่อควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

6 ลักษณะสำคัญของระบบ ฐานข้อมูลแบบกระจาย • ภาวะอิสระเฉพาะที่ (Local Autonomy) • ภาวะไม่ขึ้นกับหน่วยงานกลาง (No Reliance on a central Site) • เพิ่มความน่าเชื่อถือ (Reliability) และสภาพ พร้อมใช้งาน (Availability) • ความไม่ขึ้นกับตำแหน่ง (Location Independence) • ความไม่ขึ้นกับการแตกกระจาย (Fragmentation Independence) • ความไม่ขึ้นกับการทำซ้ำ (Replication Independence )

7 ลักษณะสำคัญของระบบ ฐานข้อมูลแบบกระจาย • การประมวลผลข้อคำถามแบบกระจาย (Distributed Query Processing) • การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย (Distributed Transaction Management) • ความไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์ (Hardware Independence) • ความไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (Operating System Independence) • ความไม่ขึ้นกับเครือข่าย (Network Independence) • ความไม่ขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Independence)

8 ผลดีและผลเสียของระบบ ฐานข้อมูลแบบกระจาย ผลดี • ความสามารถในการควบคุมการใช้ข้อมูล แบบภายใน • ความสะดวกในการขยายขนาดของระบบ • ความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

9 ผลเสีย • การแก้ไขข้อมูลที่เก็บซ้ำกัน • ความซับซ้อนในการประมวลผลการเรียกใช้ ข้อมูล • ความซับซ้อนในการควบคุมภาวะพร้อมกัน • ความซับซ้อนในการฟื้นสภาพ


ดาวน์โหลด ppt PrinciplePrinciple. ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูล แบบรวมศูนย์ • สามารถที่จะติดต่อไปยังไซต์อื่นๆ และส่ง แบบสอบถามและข้อมูลผ่านทางระบบ เครือข่ายได้ • สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีการกระจาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google