งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  Inter + (Connection) +Net = Internet  เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก  อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้า เน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปี ค. ศ.1960( พ. ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา

3 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) โปรโตคอล (Protocol)  คือ กฎ ระเบียบแบบแผน หรือวิธีในการ ติดต่อสื่อสารข้อมูล ทำให้สามารถนำ เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่แตกต่างกัน มาใช้งานร่วมกันได้ ข้อกำหนดดังกล่าวช่วย ให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันสามารถ ติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ อย่างถูกต้อง ข้อกำหนดเบื้องต้น โปรโตคอลที่เกี่ยวข้องการการพัฒนาเว็บ เช่น HTTP, HTTPS เป็นต้น  นอกจากนั้นยังต้องใช้พอร์ต (port) เสมือน ช่องทางการสื่อสารด้วย มีทั้งหมด 65,535 พอร์ต ที่นิยมใช้กับเว็บไซต์ คือ 80 เป็นต้น

4 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) ประเภทของเครือข่าย (Type of network)  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เครือข่ายเฉพาะที่ เครือข่ายระดับเมือง และเครือข่ายระดับประเทศ  เครือข่ายเฉพาะที่ ( Local Area Network : LAN )  เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ ครอบคลุมภายใต้พื้นที่จำกัด  เชื่อมต่อภายในอาคารเดียวกัน หรืออาคารใน บริเวณเดียวกัน  เชื่อมต่อเครื่องพีซีตั้งแต่สองเครื่องเข้าด้วย อาจ รวมถึง เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ทรัพยากร ร่วมกัน  หากต้องการเชื่อมต่อระยะไกลขึ้น จะใช้อุปกรณ์ ทวน สัญญาณ (Repeater) ร่วมด้วย

5 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) ประเภทของเครือข่าย (Type of network) ต่อ  เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)  เชื่อมต่อเครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน  ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ระดับเมืองหรือจังหวัด  มีแบคโบน (Backbone) ทำหน้าที่เป็นสายหลัก ในการเชื่อมเครือข่าย  เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)  เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน  ครอบคลุมระดับประเทศหรือข้ามทวีป  ติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารระยะไกล เช่น สายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม

6 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) ประเภทของเครือข่าย (Type of network) ต่อ

7 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network architecture)  อธิบายถึงการจัดการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ  การจัดรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพ  วิธีการเชื่อมต่อ และการรับส่งข้อมูล  ลักษณะการใช้งานเครือข่าย  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) หลักๆ ที่นิยมใช้มี 3 แบบ  แบบดาว (Star)  แบบวงแหวน (Ring)  แบบบัส (Bus)

8 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology)  เริ่มต้นจากการเชื่อมต่อในระบบเมนเฟรม  เทอร์มินัลเชื่อมต่อกับเมนเฟรมเพื่อขอใช้ทรัพยากร  มีคอมพิวเตอร์ตรงกลางเป็นตัวควบคุมการรับส่ง ข้อมูล เรียกว่า ฮับ (Hub)  เครื่องอื่นๆ เชื่อมต่อไปยังฮับ ลักษณะคล้ายรูปดาว  เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง  ไม่มีการชนกันของข้อมูล เพราะส่งได้ทีละเครื่อง  ข้อดี ติดตั้งและดูแลง่าย ถ้าเครื่องลูกข่ายเสีย ก็ตรวจสอบได้ง่าย เครื่องอื่นยังติดต่อกันได้  ข้อเสีย ถ้าฮับเสีย เครือข่ายล่ม ใช้สัญญาณมากกว่าแบบอื่น

9 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology)  เชื่อมต่อกันแบบวงกลม  รับส่งแบบทิศทางเดียว  ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาว่าใช่ของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อ  ข้อดี ส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลายเครื่องๆ พร้อมกันได้ ไม่เกิดการชนกันของข้อมูล  ข้อเสีย ถ้าเครื่องใดมีปัญหา เครือข่ายล่ม การติดตั้งทำได้ยาก และใช้สายสัญญาณมากกว่า แบบบัส

10 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology)  เชื่อมต่อเป็นเส้นตรง  มีสายหนึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลัก (backbone)  ทุกเครื่องจะเชื่อมต่อเข้าสู่แกนนี้  ข้อดี ประหยัดสายสัญญาณ เครื่องหนึ่งเสียก็ไม่ กระทบกับเครือข่าย  ข้อเสีย อาจเกิดการชนกันของ ข้อมูลได้ ต้องมีการส่งใหม่ ถ้าสายหลักเสีย เครือข่ายล่ม

11 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) ลักษณะการใช้งานเครือข่าย (Type of LAN)  Client/Server  ประกอบด้วยเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการ (Server) และเครื่องที่ทำหน้าที่ขอใช้บริการ (Client)  Server จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ เครือข่าย การเข้าถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ รวมถึงข้อมูลบนเครือข่าย  Client เป็นเครื่องลูกข่าย จะร้องขอความ ต้องการไปยัง server  Peer-to-peer  ให้ความสำคัญกับเครื่องในเครือข่ายเท่ากัน  ไม่ต้องมีตัวควบคุม แต่ละตัวเป็นได้ทั้งเครื่องลูก ข่ายและเครื่องบริการ  สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ต้นทุนต่ำ ไม่ คำนึงถึงความปลอดภัยมากนัก

12 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) ลักษณะการใช้งานเครือข่าย (Type of LAN) ต่อ  Client/Server  Peer-to-peer

13 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google