งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ OSI Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ OSI Model

2 เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ผลิตจากหลายบริษัท จึงมักประสบปัญหาความเข้ากัน ไม่ได้ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าว ISO (International Standards Organization) ซึ่งเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน ระหว่างประเทศจึงกำหนด รูปแบบจำลอง OSI (Open System Interconnection) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ระบบ เครือข่าย สามารถสื่อสารใน รูปแบบเดียวกันได้ OSI model

3 ISO ทำการแบ่ง OSI model ออกเป็น 7 ระดับ (Layer) Layer 1 Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6 Layer 7 Physical Layer Data-Link Layer Network Layer Transport Layer Session Layer Presentation Layer Application Layer OSI model

4 กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ทางไฟฟ้า และทางกายภาพ ของการเชื่อมต่อที่ทำให้เกิดเป็น เครือข่าย เช่นแรงดันไฟฟ้า ช่วงเวลาการส่งข้อมูล ข้อต่อ และ สายเคเบิลเป็นต้น Physical Layer ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้อมูล ของ Layer ที่สูงกว่าทั้งหมด หรือ กล่าวได้ว่า Physical - Layer คือ ผู้ขนส่ง โดยสิ่งที่ส่งจะ อยู่ใน Layer ที่สูงกว่า Physical Layer

5 Physical Layer นับเป็นลำดับชั้น ของ Hardware ลำดับชั้นที่เหลือ จะเป็น Software ที่ สัมพันธ์กับชั้นนี้ Physical Layer

6 แบ่งออกเป็น 2 ชั้นย่อย ได้แก่ -Media Access Control (MAC) -Logical Link Control (LLC) -MAC จัดการเกี่ยวกับการเข้าถึง เครือข่าย ตลอดจน การควบคุมเครือข่าย -LLC ทำงานอยู่เหนือ MAC ทำ หน้าที่เกี่ยวกับการรับ และการส่งข้อมูล Data Link Layer

7 กล่าวโดยรวมแล้ว Data-Link Layer จะเกี่ยวข้อง กับการรวมข้อมูลเป็น Data Frame หรือ Packet ซึ่งมีการระบุจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และการตรวจสอบ ความผิดพลาดของข้อมูลใน ระหว่างการรับ - ส่งข้อมูล Data Link Layer Data-Link Layer จัดเป็น Layer ที่มีความซับซ้อนที่สุด

8 ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดินทางผ่าน ระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ตัดสินใจว่า เส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่ง ข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพเครือข่าย ความสำคัญของ การบริการ และปัจจัยอื่น Network Layer จะรับผิดชอบ ในส่วนของการกำหนด Address และการส่งข้อมูลแบบ “ จากต้นถึงปลายทาง ” (End-to-End) Network Layer

9 N etwork Layer จะเลือกเส้นทาง ในการสื่อสารข้อมูล ที่สั้นที่สุด และ ใช้เวลาในการสื่อสาร น้อยที่สุด Network Layer

10 ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง มาจาก Session Layer ว่าไปถึงผู้รับอย่างถูกต้องหรือไม่ หากเครือข่ายเสียหายจะ เลือกเส้นทางอื่นที่สื่อสารได้ หรือ จัดเก็บข้อมูลเพื่อรอส่ง ให้แก่ Network Layer เมื่อ เครือข่ายสามารถใช้งานได้ Transport Layer เป็นการสื่อสาร ระหว่างต้นทาง - ปลายทาง หรือ Computer to Computer Transport Layer

11 Session Layer ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ เช่น ทำการ Log in ไปยัง เครื่องที่อยู่ห่างไกล หรือ Remote system การส่งถ่าย แฟ้มข้อมูล (File Transfer) และการสนทนา (Dialogue) ซึ่ง สามารถส่งได้ทั้งในแบบ Half และ Full Duplex ในกรณี Half Duplex จะต้องจัด ทิศทาง และเวลาว่าใครจะเป็นผู้รับ - ผู้ส่ง ก่อน หรือ หลัง

12 Session Layer ในบางเครือข่ายจะ จัดให้ Session และ Transport Layer เป็น Layer เดียวกัน

13 Presentation Layer ทำหน้าที่เกี่ยวกับ กราฟิกส์ ชุด ตัวอักษร รหัสควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ จอภาพ ฯลฯ นอกจากนั้น ยังรวมถึง การจัดรูปแบบของ จอภาพ การเข้ารหัสข้อมูล การลดขนาดข้อมูล (Data Compression) การจัดรูปแบบ ของแฟ้มข้อมูล เป็นต้น Presentation Layer จะ สนใจเรื่องความถูกต้อง ของข้อมูลในระดับ Syntax ของข้อมูลที่ส่งมา

14 Application Layer เป็นส่วนของ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ทำ หน้าที่ ให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น การแบ่งปัน แฟ้มข้อมูล - เครื่องพิมพ์ E-mail เป็นต้น Application ใน ชั้นนี้สามารถนำเข้า หรือ ออกจากระบบเครือข่ายได้โดยไม่ ต้องสนใจว่าจะมีขั้นตอน การทำงานอย่างไร เพราะจะมี Presentation Layer ทำ หน้าที่แทนอยู่แล้ว และ Application Layer นี้ จะติดต่อ โดยตรงกับ Presentation Layer เท่านั้น

15 Application Layer - เป็นส่วนที่มองเห็น โดยผู้ใช้ -Application Program ต่าง ๆ เช่น dBASE LOTUS 1-2-3 ฯลฯ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของ Layer นี้

16 Laye r 7 Laye r 6 Laye r 5 Laye r 4 Laye r 3 Laye r 2 Laye r 1 Laye r 7 Laye r 6 Laye r 5 Laye r 4 Laye r 3 Laye r 2 Laye r 1 Host A. Host B. การสื่อสารระหว่าง Layer Media Proto col 7 Proto col 6 Proto col 5 Proto col 4 Proto col 3 Proto col 2 Proto col 1

17 การสื่อสารระหว่าง Layer Layer ที่สูงกว่าจะส่ง ข้อมูลมายัง Layer ที่ต่ำกว่า จนถึง Layer ชั้นต่ำสุด ซึ่งเป็น ตัวกลาง เช่น สายสัญญาน ที่จะทำการส่งข้อมูลจริง ๆ ไปยัง คอมพิวเตอร์อื่น แล้วส่ง ข้อมูลย้อนขึ้นไปตามลำดับชั้น ซึ่ง ถือเป็นการสื่อสารจริง (Actual communication) แต่ โปรแกรมในแต่ละ Layer จะรับรู้เสมือนว่าเป็นการสื่อสาร ระหว่าง Layer เดียวกัน (Virtual communication) ระหว่างผู้รับ และผู้ส่ง

18 ผมรักคุณ I love you. Virtual comm. Actual comm. Virtual comm. หว่อ อ้าย หนี่ การสื่อสารระหว่าง Layer

19 คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะสามารถทำการ สื่อสารกันได้ Protocol ใน แต่ละ Layer ของ แต่ละเครื่องต้องเป็น Protocol เดียวกัน ถ้าใช้ Protocol ต่างกัน จะต้องมี เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ Software ทำหน้าที่ แปลง Protocol ให้ มีรูปแบบเดียวกัน จึงจะสื่อสาร กันได้

20 การสื่อสารระหว่าง Layer ผู้ใช้ การติอต่อ เครื่องต่อเครื่อง การเชื่อมโยง ต้นทาง - ปลายทาง ดำเนินการโดย ผู้ใช้ ดำเนินการโดย เครือข่าย 7 - Application 6 - Presentation 5 - Session 4 - Transport 3 - Network 2 - Data Link 1 - Physical

21


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ OSI Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google