งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to Information Technology

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ Next

3 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวัน p. 5-6 Fig. 1-1 Next  รู้จักและใช้งานเป็น  คอมพิวเตอร์อยู่ในทุกๆ แห่งที่เราไป

4 เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการ วางแผนจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ p. 6 “เทคโนโลยีสารสนเทศ” Next สารสนเทศ ข้อมูลที่ถูกเรียบเรียงให้มี ความหมาย และสามารถนำไปใช้ได้ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ เข้าด้วยกัน

5 นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ มีวงจรการประมวลผลอย่างไร p. 6 Fig. 1-2 Next  Input - นำเข้า  Process - ประมวล  Output – ส่งออก  Storage – จัดเก็บ  Communication - สื่อสาร

6 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ What is an input device? p. 7 Fig. 1-3  อุปกรณ์ ที่ใช้รับ ข้อมูล และคำสั่ง Next Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Input Devices below Chapter 1

7 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ What is an output device? p. 8 Fig. 1-3  อุปกรณ์ที่ใช้ส่ง ข้อมูลไปยังคน Next Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Output Devices below Chapter 1

8 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ What is the system unit? p. 8 Fig. 1-3 Next  Case ที่ใช้เก็บ อุปกรณ์ภายใน คอมพิวเตอร์

9 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบหลักบนเมนบอร์ด p. 8 Central Processing Unit (CPU) Also called a processor เป็นส่วนประกอบอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้แปรคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์ Next Memory ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้จัดเก็บคำสั่งเพื่อรอประมวลผล และใช้จัดเก็บข้อมูล

10 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) p. 8 Storage media วัสดุที่ใช้สร้างที่จัดเก็บข้อมูล Storage media วัสดุที่ใช้สร้างที่จัดเก็บข้อมูล Storage device อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจาก Storage media Storage device อุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลจาก Storage media Next  ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งเพื่อใช้ในต่อไป

11 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

12 ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทำงาน รูปแบบทีต้องการ ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทำงาน รูปแบบทีต้องการ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์คืออะไร p. 15 Next หรือเรียกอีกชื่อว่า program หรือเรียกอีกชื่อว่า program Click to view Web Link, click Chapter 1, Click Web Link from left navigation, then click Computer Programs below Chapter 1

13 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จะมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI) p. 15 Fig. 1-10 Next  เพื่อให้เราสามารถ โต้ตอบและใช้งาน โปรแกรมที่ต้องการ ได้  ควบคุมการป้อน ข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ และ การแสดงผล

14 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ p. 11 Fig. 1-6 Next  เพื่อเชื่อมโยง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน  แชร์ข้อมูลและ อุปกรณ์ทำให้ลด ค่าใช้จ่ายและเวลา

15 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต p. 12-13 Fig. 1-8 หลายๆ เหตุผลที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ต 2. ค้นหาข้อมูล 3. ซื้อสินค้าและบริการ 4. บริการทางธนาคารและการลงทุน 5. การเรียน 6. ความบันเทิง Next 1. ติดต่อสื่อสาร

16 ระบบสารสนเทศ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ p. 25 Fig. 1-27 Next  ฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ข้อมูล  ทรัพยากรมนุษย์  ขั้นตอนการ ทำงาน

17 ตัวอย่างการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคม p. 32-36 Figs. 1-36–1-43  การศึกษา  การเงิน  ภาครัฐบาล  ด้านสุขภาพ  ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการ ประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว  ทางธุรกิจ

18 สรุป ความสำคัญของการรู้จักใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ Chapter 1 Complete


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google