งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรม เทียร์ TIER ARCHITECTURE. ความหมายของเทียร์ • เทียร์ (TIER) คือโปรเซส (Process) ที่ใช้ ในการจัดการงานใดงานหนึ่ง ดังนั้นใน ระบบหนึ่งจะมีเทียร์อย่างน้อยที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรม เทียร์ TIER ARCHITECTURE. ความหมายของเทียร์ • เทียร์ (TIER) คือโปรเซส (Process) ที่ใช้ ในการจัดการงานใดงานหนึ่ง ดังนั้นใน ระบบหนึ่งจะมีเทียร์อย่างน้อยที่สุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรม เทียร์ TIER ARCHITECTURE

2 ความหมายของเทียร์ • เทียร์ (TIER) คือโปรเซส (Process) ที่ใช้ ในการจัดการงานใดงานหนึ่ง ดังนั้นใน ระบบหนึ่งจะมีเทียร์อย่างน้อยที่สุด 1 เทียร์ แต่จะมีจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับ – ทรัพยากรของแต่ละเครื่อง – ลักษณะงานที่ทำ

3 สถาปัตยกรรมเทียร์ • เทียร์เดียว (Single tier) • สองเทียร์ (Two tier) • หลายเทียร์ (Multi tier)

4 สถาปัตยกรรมแบบเทียร์เดียว • ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ โดยที่โปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้ทุก อย่างในตัวของมันเอง ตั้งแต่การรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล ตลอดจนการบันทึก งานลงในแฟ้ม เช่น โปรแกรม Microsoft word หรือ Access

5 สถาปัตยกรรมแบบสองเทียร์ มีการแบ่งเทียร์ออกเป็นสองส่วน (Client/ Server) ซึ่งจะมีการทำงาน ประสานกันโดยอาศัยข้อตกตงทางการ สื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งสองส่วน หน้าที่ของ Server คือทำหน้าที่ Background Process รับผิดชอบ ด้านการประมวลผลของระบบข้อมูล และในขณะที่ Client ทำหน้าที่ Foreground Process ที่รับผิดชอบ ทางด้านของ User Interface

6 สถาปัตยกรรมแบบหลายเทียร์ • ในกรณีของ 2 tiers นั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ หรือ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างรูปแบบของ ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกัน จะต้องมีการ ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทียร์ทั้งสองเพื่อให้ สามารถสื่อสารกันได้ เช่น ในระบบหนึ่งเรามี ฐานข้อมูล SQL และมีการพัฒนาโปรแกรม ขึ้นมาเพื่อใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว แต่ต่อมามี การเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก SQL เป็น Oracle ทำ ให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออปรับปรุงส่วน ของ Client ใหม่เพื่อเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้จึง ได้เพิ่มเทียร์ที่อยู่ระหว่างกลาง (Application tier)

7 Middleware •ODBC •ADO •JDBC

8 การติดต่อ ฐานข้อมูล JDBC-ODBC

9 การติดต่อกับฐานข้อมูล •Architecture Java Program JDBC : Java Database Connection Driver Database ผู้ผลิต DB จะสร้าง driver สำหรับติดต่อฐานข้อมูล โดยที่ driver จะแปลคำสั่งจาก JDBC ให้เป็นคำสั่ง สำหรับเข้าใช้งาน DB ส่วนโปรแกรมจาวาจะส่ง sql ไปที่ JDBC แล้ว JDBC จะเปลี่ยนคำสั่งนั้นให้เป็น คำสั่งสำหรับ driver

10 การเริ่มต้นการติดต่อกับ MS Access • จะต้องมีฐานข้อมูล • สร้าง user DSN • ติดต่อด้วย Java Application DB DSN Java Application

11 สร้างฐานข้อมูลใน MS Access • สร้างฐานข้อมูล MyDb ใน Access • สร้าง table ชื่อ STUDENT มีโครงสร้างดังนี้ nametype _idInteger _nameVarchar(30) _departmentVarchar(15)

12 สร้างฐานข้อมูลใน MS Access • ป้อนข้อลงลง table ชื่อ STUDENT • บันทึกลงใน D:\Eventprogramming\MyDb.mdb _id_name_department 123PIYOBBA 124SORNENG

13 การสร้าง DSN •Start  Control Panel  Administrative Tools  DataSource(ODBC)

14 Click ปุ่ม ADD

15 เลือกรายการ Driver do Microsoft Acess (*.mdb) แล้วคลิกปุ่ม Finish

16  ป้อนคำว่า STUDENT  Click Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล

17

18

19

20 การ Loading JDBC Driver • สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง Class.forName ("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

21 การเริ่มต้น Connect Connection c = DriverManager.getConnection ("jdbc:odbc:STUDENT"," "," "); Data Base Name User Name Password

22 Statements •Statement เป็น Interface สำหรับการสร้าง class ที่ทำหน้าที่ส่งประโยค sql ไปสู่ DB ผ่าน ทาง Connection ถ้ามีผลลัพธ์ ก็สามารถรับ ผลลัพธ์นั้นกลับเข้าสู่โปรแกรมเป็น resultset ซึ่ง Statement สามารถใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ –Statement สำหรับทำงานประโยค SQL ที่สร้างขึ้น ครั้งเดียว –PrepareStatement สำหรับทำงานประโยค SQL ที่มี รูปแบบเดิมหลายครั้ง –CallableStatement สำหรับทำงานกับ Store Procedures

23 Statements (con.) •Statement s = c.createStatement( ); •ResultSet r = s.executeQuery (" ______ "); –s.executeQuery ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ประโยค sql นั้นมีผลลัพธ์กลับมา –s.executeUpdate ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ประโยค sql นั้นมีไม่ผลลัพธ์กลับมาแต่มี ผลต่อฐานข้อมูล –s.execute ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบว่าประโยค sql นั้นมีผลลัพธ์ กลับมาหรือไม่ซึ่งถ้ามีจะต้องใช้ getResultSet รับค่าที่ คืนกลับ หรือใช้ getUpdateCount เพื่อตรวจสอบ จำนวน record ที่เปลี่ยนแปลง SQL Statement

24 การทดสอบการเชื่อมต่อ 1.import java.sql.*; 2.import java.lang.*; 3.class DBTest { 4.public static void main (String st[ ]) throws Exception { 5. Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 6. Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:STUDENT","",""); 7. Statement s = c.createStatement( ); 8. ResultSet r = s.executeQuery ("SELECT * FROM STUDENT"); 9. while(r.next()) { 10. System.out.println(r.getInt(1) + ", " +r.getString(2) + ", " + 11. r.getString(3)); } 12. s.close(); 13. c.close(); 14.} 15. }

25 การทดสอบการเชื่อมต่อ 1.import java.sql.*; 2.import java.lang.*; 3.class DBTest{ 4.public static void main (String st[]) throws Exception{ 5. Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); 6. Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:STUDENT","",""); 7. Statement s = c.createStatement(); 8. s.executeUpdate("INSERT INTO STUDENT VALUES(134,'LUPING','MBA.')"); 9. ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM STUDENT"); 10. while(r.next()){ 11. System.out.println(r.getInt(1) + ", " +r.getString(2) + ", " + 12. r.getString(3));} 13. s.close(); 14. c.close(); 15.} 16.}


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรม เทียร์ TIER ARCHITECTURE. ความหมายของเทียร์ • เทียร์ (TIER) คือโปรเซส (Process) ที่ใช้ ในการจัดการงานใดงานหนึ่ง ดังนั้นใน ระบบหนึ่งจะมีเทียร์อย่างน้อยที่สุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google