งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมเทียร์ TIER ARCHITECTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมเทียร์ TIER ARCHITECTURE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมเทียร์ TIER ARCHITECTURE

2 ความหมายของเทียร์ เทียร์ (TIER) คือโปรเซส (Process) ที่ใช้ในการจัดการงานใดงานหนึ่ง ดังนั้นในระบบหนึ่งจะมีเทียร์อย่างน้อยที่สุด 1 เทียร์ แต่จะมีจำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับ ทรัพยากรของแต่ละเครื่อง ลักษณะงานที่ทำ

3 สถาปัตยกรรมเทียร์ เทียร์เดียว (Single tier) สองเทียร์ (Two tier)
หลายเทียร์ (Multi tier)

4 สถาปัตยกรรมแบบเทียร์เดียว
ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่ โดยที่โปรแกรมนั้นสามารถทำงานได้ทุกอย่างในตัวของมันเอง ตั้งแต่การรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล ตลอดจนการบันทึกงานลงในแฟ้ม เช่น โปรแกรมMicrosoft word หรือ Access

5 สถาปัตยกรรมแบบสองเทียร์
มีการแบ่งเทียร์ออกเป็นสองส่วน (Client/ Server) ซึ่งจะมีการทำงานประสานกันโดยอาศัยข้อตกตงทางการสื่อสารที่ได้ตกลงกันไว้ทั้งสองส่วน หน้าที่ของ Server คือทำหน้าที่ Background Process รับผิดชอบด้านการประมวลผลของระบบข้อมูลและในขณะที่ Client ทำหน้าที่ Foreground Process ที่รับผิดชอบทางด้านของ User Interface

6 สถาปัตยกรรมแบบหลายเทียร์
ในกรณีของ 2 tiers นั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ หรือทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างรูปแบบของข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารกัน จะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทียร์ทั้งสองเพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้ เช่น ในระบบหนึ่งเรามีฐานข้อมูล SQL และมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว แต่ต่อมามีการเปลี่ยนฐานข้อมูลจาก SQL เป็น Oracle ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออปรับปรุงส่วนของ Client ใหม่เพื่อเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้จึงได้เพิ่มเทียร์ที่อยู่ระหว่างกลาง (Application tier)

7 Middleware ODBC ADO JDBC

8 การติดต่อฐานข้อมูล JDBC-ODBC

9 การติดต่อกับฐานข้อมูล
Architecture Java Program JDBC : Java Database Connection Database Driver ผู้ผลิต DB จะสร้าง driver สำหรับติดต่อฐานข้อมูล โดยที่ driver จะแปลคำสั่งจาก JDBC ให้เป็นคำสั่งสำหรับเข้าใช้งาน DB ส่วนโปรแกรมจาวาจะส่ง sql ไปที่ JDBC แล้ว JDBC จะเปลี่ยนคำสั่งนั้นให้เป็นคำสั่งสำหรับ driver

10 การเริ่มต้นการติดต่อกับ MS Access
จะต้องมีฐานข้อมูล สร้าง user DSN ติดต่อด้วย Java Application DSN DB Java Application

11 สร้างฐานข้อมูลใน MS Access
สร้างฐานข้อมูล MyDb ใน Access สร้าง table ชื่อ STUDENT มีโครงสร้างดังนี้ name type _id Integer _name Varchar(30) _department Varchar(15)

12 สร้างฐานข้อมูลใน MS Access
ป้อนข้อลงลง table ชื่อ STUDENT บันทึกลงใน D:\Eventprogramming\MyDb.mdb _id _name _department 123 PIYO BBA 124 SORN ENG

13 การสร้าง DSN Start  Control Panel  Administrative Tools  DataSource(ODBC)

14 Click ปุ่ม ADD

15 เลือกรายการ Driver do Microsoft Acess (*.mdb)
แล้วคลิกปุ่ม Finish

16  ป้อนคำว่า STUDENT  Click Select เพื่อเลือกฐานข้อมูล

17

18

19

20 การ Loading JDBC Driver
สามารถทำได้ด้วยคำสั่ง Class.forName ("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");

21 การเริ่มต้น Connect Connection c = DriverManager.getConnection
("jdbc:odbc:STUDENT"," "," "); Password Data Base Name User Name

22 Statements Statement เป็น Interface สำหรับการสร้าง class ที่ทำหน้าที่ส่งประโยค sql ไปสู่ DB ผ่านทาง Connection ถ้ามีผลลัพธ์ ก็สามารถรับผลลัพธ์นั้นกลับเข้าสู่โปรแกรมเป็น resultset ซึ่ง Statement สามารถใช้งานได้ 3 รูปแบบ คือ Statement สำหรับทำงานประโยค SQL ที่สร้างขึ้นครั้งเดียว PrepareStatement สำหรับทำงานประโยค SQL ที่มีรูปแบบเดิม หลายครั้ง CallableStatement สำหรับทำงานกับ Store Procedures

23 Statements (con.) Statement s = c.createStatement( );
ResultSet r = s.executeQuery (" ______ "); s.executeQuery ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ประโยค sql นั้นมีผลลัพธ์กลับมา s.executeUpdate ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ประโยค sql นั้นมีไม่ผลลัพธ์กลับมาแต่มีผลต่อฐานข้อมูล s.execute ("SQL"); ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบว่าประโยค sql นั้นมีผลลัพธ์กลับมาหรือไม่ซึ่งถ้ามีจะต้องใช้ getResultSet รับค่าที่คืนกลับ หรือใช้ getUpdateCount เพื่อตรวจสอบจำนวน record ที่เปลี่ยนแปลง SQL Statement

24 การทดสอบการเชื่อมต่อ
import java.sql.*; import java.lang.*; class DBTest { public static void main (String st[ ]) throws Exception { Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:STUDENT","",""); Statement s = c.createStatement( ); ResultSet r = s.executeQuery ("SELECT * FROM STUDENT"); while(r.next()) { System.out.println(r.getInt(1) + ", " +r.getString(2) + ", " + r.getString(3)); } s.close(); c.close(); }

25 การทดสอบการเชื่อมต่อ
import java.sql.*; import java.lang.*; class DBTest{ public static void main (String st[]) throws Exception{ Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"); Connection c = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:STUDENT","",""); Statement s = c.createStatement(); s.executeUpdate("INSERT INTO STUDENT VALUES(134,'LUPING','MBA.')"); ResultSet r = s.executeQuery("SELECT * FROM STUDENT"); while(r.next()){ System.out.println(r.getInt(1) + ", " +r.getString(2) + ", " + r.getString(3));} s.close(); c.close(); }


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมเทียร์ TIER ARCHITECTURE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google