งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
14 ม.ค.54

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วาระที่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ วาระที่ รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจำปี และพิจารณา อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบการเงินของสหกรณ์ วาระที่ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 วาระที่ พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

3 วาระการประชุม วาระที่ พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2554 วาระที่ พิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี วาระที่ พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2554 วาระที่ พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2554 วาระที่ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ วาระที่ เรื่องอื่นๆ ตามแต่มีผู้เสนอ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google