งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี วาระที่ 3 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี วาระที่ 3 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วาระที่ 1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี วาระที่ 3 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ วาระที่ 4 - รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2553 และพิจารณา อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบการเงินของสหกรณ์ วาระที่ 5 - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร สุทธิประจำปี 2553 วาระที่ 6 - พิจารณาอนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2554

3 วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ประจำปี 2554 วาระที่ 8 - พิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 และกำหนด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี วาระที่ 9 - พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกันประจำปี 2554 วาระที่ 10 - พิจารณาเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2554 วาระที่ 11 - พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณ์ วาระที่ 12 - เรื่องอื่นๆ ตามแต่มีผู้เสนอ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี วาระที่ 3 - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และรายงาน ของผู้ตรวจสอบกิจการของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google