งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนรายงาน การประชุม การบันทึกการ ประชุม การบันทึกอย่าง ละเอียด การบันทึกเฉพาะ ประเด็นสำคัญ การบันทึกเฉพาะมติ และเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนรายงาน การประชุม การบันทึกการ ประชุม การบันทึกอย่าง ละเอียด การบันทึกเฉพาะ ประเด็นสำคัญ การบันทึกเฉพาะมติ และเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเขียนรายงาน การประชุม

3 การบันทึกการ ประชุม การบันทึกอย่าง ละเอียด การบันทึกเฉพาะ ประเด็นสำคัญ การบันทึกเฉพาะมติ และเหตุผล

4 การเขียน รายงานการ ประชุม ควรจดเฉพาะใจความสำคัญ ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ควรเขียนเรียงตามลำดับวาระ การประชุม ไม่ต้องจดคำพูดโต้แย้งของ แต่ละคน หรือคำพูดที่เป็น รายละเอียดปลีกย่อยมาก เกินไป

5 ผู้เขียนต้องตั้งใจฟังการประชุม อย่างมีสมาธิ ควรแยกประเด็นสำคัญของผู้ที่ ประชุมเสนอมา ข้อมูลเป็นตัวเลข ควรเขียนให้ ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำสำนวนแบบย่อความ ให้ ได้ใจความสมบูรณ์

6 รูปแบบรายงานการ ประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ วัน เดือน ปี ณ ให้ลงชื่อสถานที่ที่ ประชุม ผู้มาประชุม

7 ผู้ไม่มาประชุม ( ถ้ามี ) เริ่มประชุมเวลา ระเบียบวาระ เลิกประชุมเวลา ผู้จดรายงานการ ประชุม

8 สถานการณ์ จำลอง ในการประชุม ทางธุรกิจ

9 บริษัท บาร์โค้ด จำกัด ( มหาชน ) รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 บริษัท บาร์โค้ด จำกัด ( มหาชน ) เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว น. ส. ศิวา ภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าว ขอบคุณคณะกรรมการ ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิดการ ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

10 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประธาน ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผลการ ดำเนินงานในเดือน มกราคม 2548 ที่ผ่านมานั้น โดยเลขานุการได้นำ รายละเอียดของงบดุลและ บัญชีกำไรขาดทุน ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ล่วงหน้า พร้อมทั้งหมายเหตุ การดำเนินงานแล้ว ที่ประชุมรับทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ( ไม่มี )

11 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ( ไม่มี ) วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ประธาน ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ฯ มี ความต้องการที่จะใช้ เงินในการโฆษณาเปิดตัวสาขา ตลาดเจ๊พร ซึ่งเป็น สาขาเปิดใหม่ ในวงเงินรวม ไม่เกิน 150,000 บาท โดยจะทำการเปิดสาขาในอีก 1 เดือนข้างหน้า สำหรับรายละเอียด ข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใน การโฆษณาในครั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณา กำหนดต่อไป จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ จัดสรรวงเงินดังกล่าว ตาม ที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

12 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเป็นอย่างอื่นแล้ว ประธาน ฯ กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา ลงชื่อ ศิวาภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล ประธานที่ประชุม ( น. ส. ศิวาภรณ์ ก่อกิจสัมมากุล ) ประธานกรรมการ

13 THE END


ดาวน์โหลด ppt การเขียนรายงาน การประชุม การบันทึกการ ประชุม การบันทึกอย่าง ละเอียด การบันทึกเฉพาะ ประเด็นสำคัญ การบันทึกเฉพาะมติ และเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google