งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบัญชี เดี่ยว. กิจการบางกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ มีขนาดเล็ก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อาจทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้ใน ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นการบันทึกรายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบัญชี เดี่ยว. กิจการบางกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ มีขนาดเล็ก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อาจทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้ใน ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นการบันทึกรายการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบัญชี เดี่ยว

2 กิจการบางกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ มีขนาดเล็ก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อาจทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้ใน ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นการบันทึกรายการค้า อย่างง่าย เช่น การรับ - จ่ายเงินสด การซื้อ สินค้า และการขายสินค้า โดยเก็บ หลักฐานต่าง ๆ ไว้ประกอบรายการค้า อย่างไรก็ตามการบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบ บัญชีเดี่ยวจะไม่สามารถจัดทำงบการเงิน ได้ จึงทำให้กิจการจำเป็นต้องรวมรวม ข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อจัดทำงบ การเงินตามระบบบัญชีคู่อีกครั้งหนึ่ง

3 ระบบบัญชีเดี่ยว สำหรับการจัดทำงบกำไรขาดทุนนั้น ถ้ากิจการต้องการทราบเฉพาะยอด กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิการคำนวณ สามารถทำได้โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ (Comparison Method) โดยใช้ สถานภาพของกิจการต้นงวดกับปลาย งวดมาเปรียบเทียบกัน

4 ระบบบัญชีเดี่ยว สำหรับกรณีที่กิจการต้องการทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ในงบกำไรขาดทุน ด้วย จะต้องใช้วิธีวิเคราะห์ (Analysis Method) เพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อหา ยอดรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ ครบถ้วน

5 วิธีเปรียบเทียบ (Comparison Method) สมการบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน - ทุน

6 วิธีเปรียบเทียบ (Comparison Method) ดังนั้นในการคำนวณหากำไร ( ขาดทุน ) สุทธิของกิจการ จะสามารถคำนวณได้จากการเปรียบเทียบ ทุนต้นงวดกับทุนปลายงวด ถ้าผลลัพธ์เป็นบวก แสดงว่ากิจการมี “ กำไรสุทธิ ” ถ้าตรงกันข้ามเป็น “ ขาดทุน สุทธิ “ สำหรับงวดนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม จะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน ภายในงวดนั้นด้วย โดยอาจมีการเพิ่มทุน หรือลดทุนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ คำนวณกำไร ( ขาดทุน ) สำหรับงวด

7 วิธีวิเคราะห์ (Analysis Method) สำหรับวิธีการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลยอด รายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชี นั้น ๆ โดยละเอียด โดยอาศัยข้อมูล สินทรัพย์ หนี้สินและทุนต้นงวด รายการค้าต่าง ๆ ภายในงวดทั้งรายรับ และรายจ่าย และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เหลืออยู่ปลายงวด

8 ตัวอย่างที่ 1 ( ในเอกสาร ประกอบการสอน )


ดาวน์โหลด ppt ระบบบัญชี เดี่ยว. กิจการบางกิจการส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่ มีขนาดเล็ก เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว อาจทำการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้ใน ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นการบันทึกรายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google