งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทาง บัญชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาด. จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทาง บัญชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาด. จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทาง บัญชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาด

2 จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลง ทางบัญชีได้ระบุถึงวิธีทางปฏิบัติทางบัญชี สำหรับการเปลี่ยนแปลงการทางบัญชี การ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการ แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ โดยให้คำ จำกัดความไว้ว่า นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎ และวิธี ปฏิบัติเฉพาะที่กิจการใช้ในการจัดทำและ นำเสนองบการเงิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง บัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาด

4 การปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้อง พิจารณาว่าข้อผิดพลาด นั้น ๆ กระทบงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนและพบ ข้อผิดพลาดดังกล่าวใน ปีใดโดย 1. ข้อผิดพลาดที่กระทบงบดุลเพียงอย่าง เดียว 2. ข้อผิดพลาดที่กระทบงบกำไรขาดทุน เพียงอย่างเดียว 3. ข้อผิดพลาดที่กระทบงบดลุและงบกำไร ขาดทุน

5 วิธีการปรับย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูล เมื่อกิจการได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญใน งวดที่ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น หรือ กิจการได้ ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่ วันที่กิจการเลือกใช้นโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 ให้ใช้วิธีการปรับ ย้อนหลัง โดยกิจการต้องปรับข้อมูล เปรียบเทียบทุกงวดที่นำเสนอในงวดปัจจุบัน เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องนำผลสะสมของงวดก่อนๆ มา ปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวดของงวดถัดมา

6 วิธีการปรับย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูล กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ลักษณะและเหตุผลของเหตุการณ์ทางบัญชีที่ เกิดขึ้น จำนวนเงินที่ต้องนำมาปรับปรุงงบการเงินของ ทุกงวดที่นำเสนอ จำนวนผลสะสมของงวดก่อน ๆ ที่ต้องนำมา ปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของงบการเงินทุก งวดที่นำเสนอ ข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการปรับ ให้ถูกต้อง หรือข้อเท็จจริงที่กิจการไม่สามารถ ปรับข้อมูลเปรียบเทียบให้ถูกต้องได้ในทาง ปฏิบัติ

7 วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปและการเปิดเผย ข้อมูล สำหรับกิจการที่นำวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้น ไปมาถือปฎิบัติ กิจการต้องถือว่า เหตุการณ์ทางบัญชีมีผลกระทบต่องบ การเงินนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ทางบัญชี นั้นเกิดขึ้น กิจการไม่ต้องทำการปรับปรุง ใด ๆ ในงบการเงินของงวดก่อน


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทาง บัญชี และการแก้ไข ข้อผิดพลาด. จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google