งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

2 จากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีได้ระบุถึงวิธีทางปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ โดยให้คำจำกัดความไว้ว่า นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการ หลักเกณฑ์ ประเพณีปฏิบัติ กฎ และวิธีปฏิบัติเฉพาะที่กิจการใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาด

4 การแก้ไขข้อผิดพลาด การปรับปรุงรายการข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องพิจารณาว่าข้อผิดพลาด นั้น ๆ กระทบงบดุลหรืองบกำไรขาดทุนและพบข้อผิดพลาดดังกล่าวใน ปีใดโดย ข้อผิดพลาดที่กระทบงบดุลเพียงอย่างเดียว ข้อผิดพลาดที่กระทบงบกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว ข้อผิดพลาดที่กระทบงบดลุและงบกำไรขาดทุน

5 วิธีการปรับย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูล
เมื่อกิจการได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญในงวดที่ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น หรือ กิจการได้ใช้นโยบายการบัญชีใหม่มาโดยตลอดตั้งแต่วันที่กิจการเลือกใช้นโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 ให้ใช้วิธีการปรับย้อนหลัง โดยกิจการต้องปรับข้อมูลเปรียบเทียบทุกงวดที่นำเสนอในงวดปัจจุบัน เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ กิจการต้องนำผลสะสมของงวดก่อนๆ มาปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวดของงวดถัดมา

6 วิธีการปรับย้อนหลังและการเปิดเผยข้อมูล
กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ลักษณะและเหตุผลของเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่ต้องนำมาปรับปรุงงบการเงินของทุกงวดที่นำเสนอ จำนวนผลสะสมของงวดก่อน ๆ ที่ต้องนำมาปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวดของงบการเงินทุกงวดที่นำเสนอ ข้อเท็จจริงที่ว่าข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการปรับให้ถูกต้อง หรือข้อเท็จจริงที่กิจการไม่สามารถปรับข้อมูลเปรียบเทียบให้ถูกต้องได้ในทางปฏิบัติ

7 วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปและการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับกิจการที่นำวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปมาถือปฎิบัติ กิจการต้องถือว่าเหตุการณ์ทางบัญชีมีผลกระทบต่องบการเงินนับตั้งแต่วันที่เหตุการณ์ทางบัญชีนั้นเกิดขึ้น กิจการไม่ต้องทำการปรับปรุงใด ๆ ในงบการเงินของงวดก่อน


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google