งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอภิปรายวาระการ ประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสหกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์จะ ยืดเยื้อหลายวัน สาเหตุเกิดจาก ประธานและสมาชิกไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอภิปรายวาระการ ประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสหกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์จะ ยืดเยื้อหลายวัน สาเหตุเกิดจาก ประธานและสมาชิกไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอภิปรายวาระการ ประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสหกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์จะ ยืดเยื้อหลายวัน สาเหตุเกิดจาก ประธานและสมาชิกไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีก็เหมือนการประชุมทั่วไป ต้องใช้เกณฑ์การประชุมธรรมดา ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีหรือการประชุมใดก็ตาม เราต้องดูว่าวาระนั้นเป็นวาระเพื่อ

2 วาระอภิปรายการ ประชุม 1. วาระว่าด้วยเรื่องการ พิจารณา วาระนั้นจะมีการลง มติต้องมีการอภิปราย ** วาระอื่น ๆ * วาระว่าด้วยรับรอง บันทึกการประชุม การอภิปรายหรือไม่ วาระที่ อภิปรายมีอยู่วาระ เดียวก็คือ

3 วาระอภิปรายการ ประชุม * วาระว่าด้วยประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ * วาระว่าด้วยเรื่องที่แจ้งให้ ทราบ เช่นรายงานการ ดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี วาระเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมี คำถามและห้ามถามในว่าระนั้น ด้วย วาระเพื่อทราบก็รับทราบ บางท่านสงสัยในเรื่องการ ดำเนินงานของสหกรณ์

4 วาระอภิปรายการ ประชุม ถามได้แต่ต้องนำไปถามใน วาระอื่นๆ ประธานต้องไม่ อนุญาตให้ถาม ต้องไปถามและ ตอบในวาระอื่นๆ การประชุมสามารถสลับ วาระการประชุมได้ถ้าหากมี ความจำเป็นไม่ต้องเรียงลำดับ วาระ ขณะเดียวกันการรับรอง การประชุมสามัญประจำปี สมาชิกที่มาประชุมปีนี้ไป รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ แล้วทั้งๆที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

5 การรับรองการประชุม 1. รับรองในครั้ง ถัดไป การรับรองการประชุม ทำได้ 3 อย่าง คือ 2. เมื่อประชุมเสร็จแล้ว เลขานุการส่งบันทึกการ ประชุมฉบับร่างไปให้สมาชิก ทราบ 3. รับรองการประชุม ณ เวลานั้น

6 การจดบันทึก การขานการประชุมและ การตั้งจำนวนคณะกรรมการ * การจดบันทึกการประชุม จดด้วยลายมือลง สมุดเพราะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยากถ้าใช้คอมพิวเตอร์ ก็แก้ไขได้แนบเนียน ถ้าใช้เทปก็ลบได้ * ในการประชุมนั้นให้ เลขานุการขานการประชุมทุก ครั้ง จบการประชุมนี้ขานรับ ทันทีและทุกครั้ง ตามมติที่ ประชุม * คณะกรรมการดำเนินการ ควรตั้งเป็นเลขคี่ เพื่อการลงมติ จะมี “ เสียงชี้ขาด ” หมายถึง ประธาน

7 การนับองค์ประชุม จะต้องอยู่ในที่ประชุมและ ประธานไม่ต้องลงมติในรอบ แรก เมื่อคะแนนเท่ากันจึงลง มติได้ * การนับองค์ประชุม เพื่อที่ วาระนั้นจะต้องมีการลงมติ ถ้า วาระนั้นไม่มีการลงมติ เช่น รับทราบเป็นวาระอื่นๆ ไม่ จำเป็นต้องไปลงมติ การนับ องค์ประชุมจะเกิดขึ้นก่อต่อเมื่อ วาระนั้นเป็นวาระที่เราต้องการ ลงมติเพื่อให้มติถูกต้องตาม ข้อบังคับ

8 การรักษาเวลาในการ ประชุม ในการประชุมนั้น ผู้ที่จัดการ ประชุมนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องระลึกถึงว่าผู้ที่มาประชุม อาจจะต้องได้รับความสะดวก ตามสมควร เพราะฉะนั้นต้องมี น้ำเอาไว้รับรอง การประชุมไม่ ควรนานเกิน 3 ชั่วโมง ถ้ามี ความจำเป็นเกิน 3 ชั่วโมง ยก ไปประชุมครั้งหน้าได้ก็ให้ยกไป ถ้ายกไม่ได้ต้องเบรกพักการ ประชุมไว้ก่อน เพราะจะทำให้ เหนื่อยล้าในการประชุม

9 การรักษาเวลาในการ ประชุม อาจจะยกมือผ่านๆ ไปเพื่อให้ เรื่องจบ ซึ่งมักจะมีการฉวย โอกาสแบบนี้ ขณะเดียวกันการนัด ประธาน เลขานุการอย่าถือเอา ความสะดวกของตนเองเป็นที่ตั้ง ต้องถือเอาความสะดวกของ สมาชิก เพราะฉะนั้นถ้าไม่ จำเป็นจริงๆ อย่านัดประชุม เช้าตรู่ เช่น 07.00 น. และอย่า ประชุมตอนเลิกงาน เช่น 16.00 - 18.00 น. เป็นต้น

10 การเชิญผู้ตรวจสอบ * ในการประชุมนั้นเราต้อง เชิญผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มา ประชุมในคณะกรรมการ ดำเนินงานทุกครั้งหรือไม่ คำตอบคือ จำเป็นต้องเชิญ ผู้ตรวจสอบมาทุกครั้ง แต่ผู้ ตรวจสอบไม่จำเป็นต้องอยู่ใน วาระการประชุมจะอยู่เฉพาะ วาระที่จะแถลงเรื่องการ ตรวจสอบเท่านั่น

11 การควบคุมและสรุปมติ การประชุม * การควบคุมการประชุม ข้อสำคัญที่สุด ประธานในที่ ประชุม ต้องควบคุมให้อยู่ใน ทิศทางวงกรอบอยู่ในเรื่องราว ที่ ประชุมตามวาระนั้น * การสรุปมติ เลขานุการในที่ ประชุมเฉพาะการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการดำเนินการชุด ใหม่หรือเข้าเลือกตั้งใหม่ เลขานุการต้องสรุปมติ หลักเกณฑ์

12 การสรุปมติการประชุม จากที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการคราวก่อนเอามาให้ กรรมการชุดใหม่ได้รับทราบ ได้ รู้ได้เห็น ว่ามติต่างๆ เหล่านั้นยัง จะถือใช้ปฏิบัติต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าเห็นแล้วอยากจะใช้ก็ใช้ ต่อไป ถ้าเห็นว่าไม่ควรใช้ก็จะ ได้มีมติยกเลิกต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การอภิปรายวาระการ ประชุม ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสหกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์จะ ยืดเยื้อหลายวัน สาเหตุเกิดจาก ประธานและสมาชิกไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google