งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) หลักสูต ร 3 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) หลักสูต ร 3 ชั่วโมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) หลักสูต ร 3 ชั่วโมง

2 เกณฑ์การประเมิน (Rubric) คืออะไร เกณฑ์การประเมิน (Rubric) คือ แนวการให้คะแนนเพื่อประเมินผล งานหรือประเมินการปฏิบัติงาน ของผู้เรียน Rubric เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิด หนึ่ง ใช้ในการประเมินการ ปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียน

3 องค์ประกอบของเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มี องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1. เกณฑ์หรือประเด็นที่จะ ประเมิน (criteria) เป็น การพิจารณาว่าการปฏิบัติงาน หรือผลงานนั้นประกอบด้วย คุณภาพอะไรบ้าง 2. ระดับความสามารถหรือระดับ คุณภาพ (Performance Level) เป็นการกำหนดจำนวน ระดับของเกณฑ์ (criteria) ว่า จะกำหนดกี่ระดับ ส่วนมากจะ กำหนดขึ้น 3-6 ระดับ

4 เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มี องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 3. การบรรยายคุณภาพของแต่ละ ระดับความสามารถ (Quality Description) เป็นการเขียน คำอธิบายความสามารถให้เห็นถึง ความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ ละระดับ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการ ตรวจให้คะแนน

5 ชนิดของเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) เกณฑ์การประเมิน (Rubric) มี 2 ชนิด เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)

6 เป็นการประเมินภาพรวมของ การปฏิบัติงานหรือผลงาน โดยดู คุณภาพโดยรวมมากกว่าดู ข้อบกพร่องส่วนย่อย การ ประเมินแบบนี้เหมาะกับการปฏิบัติ ที่ต้องการให้นักเรียนสร้างสรรค์ งานที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน แน่นอน ผู้ประเมินต้องอ่านหรือ พิจารณา ผลงานให้ละเอียด ส่วน ใหญ่มักกำหนดระดับคุณภาพอยู่ ที่ 3-6 ระดับ เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubric)

7 เป็นการประเมินที่ต้องการเน้น การตอบสนองที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ ขั้นต้นจะมีคะแนนหลายตัว ตามด้วย คะแนนรวม ใช้เป็นตัวแทนของการ ประเมินหลายมิติ เกณฑ์การประเมิน แบบนี้จะได้ผลสะท้อนกลับค่อนข้าง สมบูรณ์ เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน และผู้สอนมาก ผู้สอนที่ใช้เกณฑ์การประเมิน แบบแยกส่วนนี้ จะสามารถสร้างเส้น ภาพ (Profile) จุดเด่น - จุดด้อย ของ ผู้เรียนแต่ละคนได้ เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric)

8 ประโยชน์ของเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) 1. ช่วยให้ความคาดหวังของครูที่มีต่อผลงาน ของผู้เรียน บรรลุความสำเร็จ 2. ช่วยให้ครูเกิดความชัดเจนว่าต้องการให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง 3. ผู้เรียนสามารถใช้เกณฑ์การประเมินตัดสิน คุณภาพผลงานของตนเอง 4. ผู้เรียนระบุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่าง ได้โดยใช้เกณฑ์การประเมินตรวจสอบ 5. ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองในการ ปฏิบัติงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จได้ 6. เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้เรียน

9 ประโยชน์ของเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) 7. ช่วยลดเวลาของครูผู้สอนในการประเมินงาน ของผู้เรียน 8. ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของผู้เรียน 9. สามารถยืดหยุ่นตามสภาพของผู้เรียน 10. ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในเกณฑ์ การตัดสินผลงานผู้เรียน ที่ครูใช้ในการให้ เหตุผลประกอบการให้ระดับคุณภาพ

10 ขั้นตอนการสร้างเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) 1. วิเคราะห์และระบุตัวชี้วัด 2. อธิบายคุณลักษณะ ทักษะหรือพฤติกรรมที่ ผู้สอนต้องการ 3. กำหนดระดับคุณภาพว่าจะใช้กี่ระดับ 4. อธิบายลักษณะการปฏิบัติของแต่ละระดับ คุณภาพ 5. ทบทวนเกณฑ์การประเมินที่ทำแล้ว ว่ามี ความต่อเนื่องหรือไม่ และเกณฑ์แต่ละระดับ ต้องขาดจากกัน

11 ข้อสัง เกต เกณฑ์การประเมินจะต้องมีหลักฐาน แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรงของการ พิจารณาผลงานออกมาในรูปของระดับ คะแนนที่เป็นตัวแทนของพฤติกรรมให้ เป็นรูปธรรมที่ปกติไม่สามารถมองเห็นได้ ง่าย ดังนั้น เกณฑ์การประเมินจะต้อง... 1. สะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์ผลงาน ตามระดับความสามารถต่างๆกัน 2. อธิบายคุณภาพของการปฏิบัติงานไม่ใช่ ปริมาณงาน 3. เน้นเกณฑ์การแสดงออกตามสภาพจริง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การเขียนเกณฑ์การ ประเมิน (Rubric) หลักสูต ร 3 ชั่วโมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google