งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
การออกฝึกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ต่างๆ นั้น นักศึกษาเปรียบเสมือนตัวแทนของสถาบัน การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ดี เพื่อรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ของสถาบันการศึกษา

2 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาชีพ ตามสภาพเป็นจริงของสถานประกอบการ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ตรงของการทำงาน ในวิชาชีพ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ของการทำงาน ฝึกใช้สติปัญญาและฝึกการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและ ส่วนรวม 6. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุดนักศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยกเว้น ทางบริษัทมีชุดฟอร์ม อนุญาตให้นักศึกษาใส่ชุดฟอร์มของบริษัทได้)

4 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 1. เข้ารับการฝึกงานตรงตามวัน เวลา ตามที่สถานฝึกงานกำหนด 2. ตรงต่อเวลาไม่ควรไปสายเกินเวลาที่ทางบริษัทกำหนด 3. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 4. ขอรับคำชี้แนะและรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกงาน ทราบเป็นทุกๆ ระยะ 5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเอง

5 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ข้อปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 1. ทำความเคารพผู้อาวุโสและทักทายเพื่อนผู้ร่วมงานให้ถูกต้อง ตามกาลเทศะ 2. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถานฝึกงานจัดขึ้นเป็นประจำตามโอกาสอันควร

6 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ข้อปฏิบัติทั่วไป 1. เคารพและเชื่อฟังผู้ควบคุมการฝึกงาน 2. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 3. มีน้ำใจ ความเกรงใจ และเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อผู้อื่น 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มารยาทสุภาพ อ่อนโยนต่อผู้ควบคุมและ เพื่อนร่วมงาน 5. มีกิริยา วาจาและแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยเสมอ 6. รู้จักใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ถูกต้องอย่าง เป็นระเบียบ

7 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ข้อปฏิบัติในการทำงาน 1. ขยันหมั่นเพียร อดทน เอาใจใส่ต่องานสม่ำเสมอ 2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ไว้วางใจได้ 3. ตรงต่อเวลา 4. มีความคิดริเริ่ม 5. สุขุม รอบคอบ และกระตือรือร้นนอยู่เสมอ 6. มีความสามัคคี 7. สะอาดเรียบร้อย สุภาพ 8. ศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ

8 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
เอกสารที่ต้องใช้ สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลือก เมนูด้านซ้ายมือ ดาวน์โหลดเอกสาร

9 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
เอกสารที่ต้องส่งกลับภาควิชาฯ เมื่อฝึกงานเสร็จ 1. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน (ปกสีเหลือง Com, ชมพู ICT, เขียว GIS) 2. ใบรับรองการฝึกงาน ส่งภายในวันที่ มิถุนายน 2554

10 ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ปัญหา/อุปสรรค 1. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางบริษัท 2. นักศึกษาไม่ตรงต่อเวลา 3. นักศึกษาไม่พอใจในงานที่ทางบริษัทมอบหมายให้ 4. นักศึกษาไม่ฝึกงานครบตามระยะเวลาที่ทางภาควิชาฯ กำหนด ( 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554) 5. นักศึกษาไม่มีความอดทนต่อความกดดันภายในบริษัท


ดาวน์โหลด ppt ข้อปฏิบัติในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google