งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน การออกฝึกงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการ ต่างๆ นั้น นักศึกษาเปรียบเสมือน ตัวแทนของสถาบัน การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน การออกฝึกงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการ ต่างๆ นั้น นักศึกษาเปรียบเสมือน ตัวแทนของสถาบัน การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน การออกฝึกงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการ ต่างๆ นั้น นักศึกษาเปรียบเสมือน ตัวแทนของสถาบัน การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้อง ปฏิบัติตนให้เหมาะสม กับสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ดี เพื่อรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ของสถาบันการศึกษา

2 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน 1. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาชีพ ตามสภาพเป็นจริง ของสถานประกอบการ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์ ตรงของการทำงาน ในวิชาชีพ 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ของการทำงาน ฝึก ใช้สติปัญญาและฝึกการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 4. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงาน ในสถานฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและ ส่วนรวม 6. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานบันการศึกษากับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน การแต่งกาย แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุด นักศึกษาตามระเบียบ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ยกเว้น ทางบริษัทมีชุดฟอร์ม อนุญาตให้นักศึกษาใส่ชุดฟอร์มของ บริษัทได้ )

4 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษา 1. เข้ารับการฝึกงาน ตรงตามวัน เวลา ตามที่สถานฝึกงานกำหนด 2. ตรงต่อเวลาไม่ควรไปสายเกินเวลาที่ทาง บริษัทกำหนด 3. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาน ฝึกงานอย่างเคร่งครัด 4. ขอรับคำชี้แนะและรายงานผลการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกงาน ทราบเป็นทุกๆ ระยะ 5. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกงานเอง

5 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ข้อปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียม 1. ทำความเคารพผู้อาวุโสและทักทายเพื่อน ผู้ร่วมงานให้ถูกต้อง ตามกาลเทศะ 2. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถานฝึกงานจัดขึ้น เป็นประจำตามโอกาสอันควร

6 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ข้อปฏิบัติทั่วไป 1. เคารพและเชื่อฟังผู้ควบคุมการฝึกงาน 2. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ สถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 3. มีน้ำใจ ความเกรงใจ และเอื้อเฟื้อจุนเจือ ต่อผู้อื่น 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มารยาทสุภาพ อ่อนโยนต่อผู้ควบคุมและ เพื่อนร่วมงาน 5. มีกิริยา วาจาและแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อยเสมอ 6. รู้จักใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ถูกต้องอย่าง เป็นระเบียบ

7 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ข้อปฏิบัติในการทำงาน 1. ขยันหมั่นเพียร อดทน เอาใจใส่ต่องาน สม่ำเสมอ 2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ ไว้วางใจได้ 3. ตรงต่อเวลา 4. มีความคิดริเริ่ม 5. สุขุม รอบคอบ และกระตือรือร้นนอยู่เสมอ 6. มีความสามัคคี 7. สะอาดเรียบร้อย สุภาพ 8. ศึกษาและปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วย จรรยาบรรณของวิชาชีพ

8 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน เอกสารที่ต้องใช้ สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ http://www.cs.kku.ac.th เลือก เมนูด้านซ้ายมือ ดาวน์โหลด เอกสาร

9 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน เอกสารที่ต้องส่งกลับ ภาควิชาฯ เมื่อฝึกงานเสร็จ 1. สมุดบันทึกการ ปฏิบัติงาน ( ปกสีเหลือง Com, ชมพู ICT, เขียว GIS) 2. ใบรับรองการ ฝึกงาน ส่งภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2554

10 ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ปัญหา / อุปสรรค 1. นักศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทางบริษัท 2. นักศึกษาไม่ตรงต่อเวลา 3. นักศึกษาไม่พอใจในงานที่ทางบริษัท มอบหมายให้ 4. นักศึกษาไม่ฝึกงานครบตามระยะเวลาที่ ทางภาควิชาฯ กำหนด ( 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554) 5. นักศึกษาไม่มีความอดทนต่อความ กดดันภายในบริษัท


ดาวน์โหลด ppt ข้อปฏิบัติในการ ฝึกงานภาคฤดูร้อน การออกฝึกงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการ ต่างๆ นั้น นักศึกษาเปรียบเสมือน ตัวแทนของสถาบัน การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google