งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่านกิจกรรม 6 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่านกิจกรรม 6 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่านกิจกรรม 6 มิติ
ความดีพื้นฐาน 4 1.สะอาด 2.เป็นระเบียบ 3.สุภาพ 4.ตรงต่อเวลา 1.นิสัยรักการควบคุมตนเอง 2.นิสัยรักการพึ่งพาตนเอง 3.นิสัยรักการจับถูก นิสัยดีพื้นฐาน 3 คุณธรรมพื้นฐาน 3 1.วินัย 2.อดทน 3.เคารพ ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่านกิจกรรม 6 มิติ ใน 5 ห้องชีวิต นิสัยบัณฑิต 5 1.ใฝ่ควบคุมตนเอง 2.ใฝ่รักษาสุขภาพ 3.ใฝ่เรียนรู้ 4.ใฝ่ทำดีตามกฎแห่งกรรม 5.ใฝ่เจริญภาวนา

2 กระบวนการนำความรู้สู่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย พานักเรียนนำความรู้มา ปฏิบัติ
จากครู จากแหล่งเรียนรู้ พานักเรียนนำความรู้มา ปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ ความรู้เข้าสู่ ใจนักเรียน  มีความคิด  มีความชอบชื่นใจ  มีเหตุผล  มีความรู้ชัด ฯลฯ นิสัยดีพื้นฐาน ๔  รักความสะอาด  รักระเบียบ  รักความสุภาพ  รักการตรงต่อเวลา กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ เป็นประจำ ปฏิบัติ ถ่ายทอดสู่นักเรียน

3 ความสำคัญการปฏิบัติกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ
มีผู้มีความคิดถูก ผู้ปฏิบัติถูกหลักวิชา ให้คำแนะนำเป็น ต้นแบบ การปฏิบัติ ความรู้ ความสำคัญการปฏิบัติกิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ  ปฏิบัติถูกวิธีตามหลักวิชา  ปฏิบัติด้วยความคิดที่ถูกต้อง  ปฏิบัติด้วยตนเอง  ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ สถานที่ฝึกสะอาด อุปการณ์ฝึกสะอาด มีพอฝึก ปฏิบัติภายใต้ บรรยากาศการเรียนรู้ ที่อบอุ่นใจ นิสัยดีพื้นฐาน ๔  นิสัยรักความสะอาด  นิสัยรักระเบียบ  นิสัยรักความสุภาพอ่อนโยน  นิสัยรักความตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติ  เกิดความชื่นใจ  รู้วิธีปฏิบัติที่ถูก  ได้ปฏิบัติถูกต้อง  มีความคิดที่ถูก  รู้เหตุผลที่ถูก ทำซ้ำๆ ทำบ่อยๆ  มีหลักตัดสินใจ ถูกต้อง  เต็มใจหมั่นปฏิบัติ เป็นประจำ

4 vs นิสัยที่ได้จาก กิจกรรมในชีวิตจริง นิสัยดี นิสัยไม่ดี
นิสัยรักความสะอาด นักหมักระดับโลก นิสัยมีความรับผิดชอบ ไม่รับผิดชอบ / มักง่าย รู้จักขั้นตอนการทำงาน ทำงานได้แค่ผ่านๆ ไม่รู้จักขั้นตอน รู้จักที่ต่ำที่สูง มีความเคารพ ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่เกรงอกเกรงใจใคร ประณีตละเอียดลออ ช่างสังเกต มีเหตุมีผล รู้จักสาวจากต้นเหตุถึงปลายเหตุ สรุป : ทุกกิจกรรมในชีวิต สร้างนิสัยให้เด็ก ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องพิจารณาว่า ทุกคำพูด, ทุกการกระทำ, ปัจจัย 4 (ทุกอย่าง) ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเด็ก กำลังสร้างนิสัยอะไรให้เขา ผู้ใหญ่ต้องสร้าง สภาพแวดล้อม ทั้งการกระทำ คำพูด ปัจจัย4 ให้เหมาะสมกับการฝึกนิสัยดีๆ ให้เขา


ดาวน์โหลด ppt ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่านกิจกรรม 6 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google