งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ความดี พื้นฐาน 4 นิสัยดี พื้นฐาน 3 คุณธรรม พื้นฐาน 3 นิสัยบัณฑิต 5 ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่าน กิจกรรม 6 มิติ ใน 5 ห้องชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ความดี พื้นฐาน 4 นิสัยดี พื้นฐาน 3 คุณธรรม พื้นฐาน 3 นิสัยบัณฑิต 5 ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่าน กิจกรรม 6 มิติ ใน 5 ห้องชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ความดี พื้นฐาน 4 นิสัยดี พื้นฐาน 3 คุณธรรม พื้นฐาน 3 นิสัยบัณฑิต 5 ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่าน กิจกรรม 6 มิติ ใน 5 ห้องชีวิต 1. สะอาด 2. เป็นระเบียบ 3. สุภาพ 4. ตรงต่อเวลา 1. นิสัยรักการควบคุมตนเอง 2. นิสัยรักการพึ่งพาตนเอง 3. นิสัยรักการจับถูก 1. วินัย 2. อดทน 3. เคารพ 1. ใฝ่ควบคุม ตนเอง 2. ใฝ่รักษา สุขภาพ 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. ใฝ่ทำดีตามกฎ แห่งกรรม 5. ใฝ่เจริญภาวนา

2 กระบวนการนำความรู้สู่ปฏิบัติ จนเป็นนิสัย ความรู้ จากครู จากแหล่ง เรียนรู้ พานักเรียนนำ ความรู้มาปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมชีวิต จริง ๖ มิติ ความรู้เข้าสู่ ใจนักเรียน  มีความคิด  มีความชอบชื่น ใจ  มีเหตุผล  มีความรู้ชัด ฯลฯ นิสัยดีพื้นฐาน ๔  รักความสะอาด  รักระเบียบ  รักความสุภาพ  รักการตรงต่อ เวลา กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ เป็นประจำ ปฏิบัติ ถ่ายทอดสู่นักเรียน

3 มีผู้มีความคิด ถูก ผู้ปฏิบัติถูกหลัก วิชา ให้คำแนะนำ เป็นต้นแบบ การปฏิบัติ ความ รู้ ความสำคัญการปฏิบัติกิจกรรม ชีวิตจริง ๖ มิติ กิจกรรมชีวิตจริง ๖ มิติ  ปฏิบัติถูกวิธีตามหลัก วิชา  ปฏิบัติด้วยความคิดที่ ถูกต้อง  ปฏิบัติด้วยตนเอง  ปฏิบัติด้วยความเต็ม ใจ สถานที่ฝึก สะอาด อุปการณ์ฝึกสะอาด มีพอฝึก ปฏิบัติภายใต้ บรรยากาศการ เรียนรู้ ที่อบอุ่นใจ นิสัยดีพื้นฐาน ๔  นิสัยรักความสะอาด  นิสัยรักระเบียบ  นิสัยรักความสุภาพ อ่อนโยน  นิสัยรักความตรงต่อ เวลา ผลการปฏิบัติ  เกิดความชื่นใจ  รู้วิธีปฏิบัติที่ถูก  ได้ปฏิบัติถูกต้อง  มีความคิดที่ถูก  รู้เหตุผลที่ถูก ทำซ้ำๆ ทำ บ่อยๆ  มีหลัก ตัดสินใจ ถูกต้อง  เต็มใจหมั่น ปฏิบัติ เป็นประจำ

4  ประณีตละเอียดลออ  ช่างสังเกต  มีเหตุมีผล  รู้จักสาวจากต้นเหตุถึง ปลายเหตุ นิสัยที่ได้จาก กิจกรรมในชีวิตจริง  นิสัยรักความ สะอาด  นิสัยมีความ รับผิดชอบ  รู้จักขั้นตอนการ ทำงาน  รู้จักที่ต่ำที่สูง มีความ เคารพ  นักหมักระดับ โลก  ไม่รับผิดชอบ / มักง่าย  ทำงานได้แค่ผ่านๆ ไม่รู้จักขั้นตอน  ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่เกรงอกเกรงใจ ใคร vs นิสัยดี นิสัยไม่ดี


ดาวน์โหลด ppt ลำดับขั้นการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ ความดี พื้นฐาน 4 นิสัยดี พื้นฐาน 3 คุณธรรม พื้นฐาน 3 นิสัยบัณฑิต 5 ฝึกมรรคมีองค์ 8 ผ่าน กิจกรรม 6 มิติ ใน 5 ห้องชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google