งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทปฏิบัติการที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการ เจริญเติบโตของแมลง (Metamorphosis and Growth in Insects) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทปฏิบัติการที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการ เจริญเติบโตของแมลง (Metamorphosis and Growth in Insects) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทปฏิบัติการที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการ เจริญเติบโตของแมลง (Metamorphosis and Growth in Insects) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมี การเจริญเติบโต โดยที่แมลงแต่ละชนิดมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลง รูปร่างต่างดังนี้ ; 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Ametabolous) 2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบง่าย (Paurometabolous) 3. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) 4. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) 5. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบซับซ้อน (Hypermetabolous)

2 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Ametabolous) คือ แมลงที่ฟักจาก ไข่จะมีมีรูปร่างเหมือนตัวที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ยกเว้นแต่ขนาด ลำตัวที่ขยายใหญ่ขึ้น เช่น แมลงสามง่าม แมลงหางดีด

3 2. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบง่าย (Paurometabolous) คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเล็กน้อยในระหว่างการ เจริญเติบโต 3 มี ขั้นตอนคือ ไข่ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัย โดยที่ ระยะตัวอ่อนเรียกว่า นิ้ม (Nymph) ซึ่งมีลักษณะรูปร่างความ เป็นอยู่ตลอดจนการกินอาหารเหมือนตัวเต็มวัย ยกเว้น ลักษณะเล็กๆน้อยๆ บางอย่างซึ่งจะค่อยๆพัฒนาในที่สุด เช่น ตั๊กแตน แมลงสาบ จิ้งหรีด ปลวก เพลี้ย มวน

4 3. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis, Hemimetabolous) คือ คล้ายคลึงกับแบบที่ 2 ยกเว้นระยะตัวอ่อนเรียกไน แอด (Naiad) ซึ่งมีลักษณะรูปร่างความเป็นอยู่ตลอดจนการกินอาหารไม่ เหมือนตัวเต็มวัย ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ส่วนตัวเต็มวัยอาศัยอยู่บนบก เช่น สโตนฟลาย ชีปะขาว แมลงปอ

5 4. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis, Holometabolous) มี 4 ขั้นตอนคือ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ดักแด้ของแมลงบางชนิดมีรังห่อหุ้มเรียกค๊อกคูน เช่น หนอนไหม แมลงนอกจากนี้เช่น แมลงช้าง แมลงป่อง หนอนปลอกน้ำ ผีเสื้อ แมลงวัน ด้วงปีกแข็ง ผึ้ง ต่อ แตน

6 5. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบซับซ้อน (Hypermetabolous) คล้ายคลึงกับแบบที่ 4 ยกเว้นตัวหนอนแต่ละระยะจะมีแบบ แตกต่างกัน เช่น ตัวหนอน ระยะแรกเป็นแบบ แคมโปดิฟอร์ม ระยะที่สองเป็นแบบ สคาราบี ฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงแบบ นี้เกิดกับแมลงบางชนิด เช่น ด้วงน้ำมัน

7 รูปแบบต่างๆของตัวหนอนมีดังนี้ ; - แคมโปดีฟอร์ม (campodeiform) ลำตัวยาวแบน ขาจริง หนวด และแพน หางเจริญดี เคลื่อนไหวเร็ว เช่น ตัวอ่อนแมลงช้าง หนอนด้วงดิน

8 - อีรูซิฟอร์ม (eruciform) ส่วนหัวเจริญดี มีขาจริง 3 คู่ และขา เทียม เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนแมลงป่อง หนอน ต่อฟันเลื่อย

9 - เวอร์มิฟอร์ม (vermiform) ส่วนหัวไม่เจริญ ไม่มีขา เคลื่อนที่โดยการดีด ตัวไป เช่น หนอนแมลงวัน หนอนตัวเบียน หนอน ผึ้ง

10 - สคาราบีฟอร์ม (scarabaeiform) ขาจริงสั้นไม่มีขาเทียม ตัวหนอน เคลื่อนไหวเชื่องช้า ชอบงอลำตัวเป็นรูปตัว C เช่น หนอนด้วง

11 - อีลาเทริฟอร์ม (elateriform) ลำตัวยาวรูปทรงกระบอกมี ผนังลำตัวแข็ง ขาจริงสั้นตัวอ่อนของเช่น ด้วงใน วงศ์ Elateridae และ Tenebrionidae

12 แบบต่างๆ ของดักแด้ - เอ๊กซาเรท (exarate) ระยางค์ส่วนขาและปีกเจริญอยู่ภายนอกลำตัว เช่น ดักแด้ด้วง ต่อ แตน

13 - อ๊อปเทค (obtect) ระยางค์ส่วนขาและปีกเจริญอยู่ภายใน ลำตัว เช่น ดักแด้ ผีเสื้อ

14 - โคอาร์คเตท (coarctate) รูปร่างรี ระยางค์ส่วนขาและปีก อยู่ภายในลำตัว และมี ปลอกซึ่งเป็นผนังลำตัวเดิมหุ้มอยู่ เช่น ดักแด้ แมลงวัน

15 ไข่แมลง (Insect egg(s)) แมลงส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโดยเริ่มจากไข่ โดย ที่ไข่จะถูกสร้างในรังไข่ของเพศเมีย หลังจากไข่ เจริญเต็มในรังไข่ของแมลงเพศเมียไข่ก็จะถูก ปล่อยออกมาจากร่างกายทางอวัยวะวางไข่ ไข่ของแมลงแต่ละชนิดนั้นมี ขนาด ลักษณะ และรูปร่างแตกต่างกันออกไป เช่นมีลักษณะกลม แบน รูปไข่ ยาวรี เป็นต้น ลักษณะและรูปร่างไข่ ของแมลงชนิดต่างๆ ดังจะได้แสดงต่อไปนี้

16 squash bug eggs poplar tentmaker eggs butternut woolyworm egg(s) yellow poplar weevil egg(s) tawny emperor egg(s) boxelder bug egg(s) lacewings and Allies egg(s) pine beauty moth egg(s) periodical cicada egg(s) periodical cicada egg(s) walnut caterpillar egg(s) Pacific tent caterpillar egg(s) fall cankerworm egg(s) Columbian timber Beetle egg(s) true bug eggs

17 emerald ash borer egg(s) Anthocoris tomentosus egg(s) European pine sawfly egg(s) bollworm egg(s)seagrape sawfly egg(s) shieldbacked pine seed bug egg(s) leaffooted pine seed bug egg(s) convergent lady beetle egg(s) lady beetle egg(s) wheel bug egg(s) American horse fly egg(s) redhumped oakworm egg(s) mantid egg(s) fall webworm egg(s)

18 Harlequin Bug egg(s) southern red mite egg(s) Cockroach egg(s) greenstriped mapleworm egg(s) squash bug eggs Green lacewings eggs twig girdler egg(s)


ดาวน์โหลด ppt บทปฏิบัติการที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการ เจริญเติบโตของแมลง (Metamorphosis and Growth in Insects) การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมลงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google