งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ :Bactrocera dorsalis Oviposition Behavior of the Oriental Fruit Fly:Bactrocera dorsalis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ :Bactrocera dorsalis Oviposition Behavior of the Oriental Fruit Fly:Bactrocera dorsalis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ :Bactrocera dorsalis Oviposition Behavior of the Oriental Fruit Fly:Bactrocera dorsalis

2  พบมาก และสามารถเข้าทำลายพืชได้หลายชนิด  มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ความเสียหายโดยตรงเกิดจากแมลงเพศเมีย  การควบคุมให้ได้ผลต้องใช้วิธีการแบบบูรณาการ แมลงวันผลไม้ : Bactrocera dorsalis บทนำ

3 ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis อนุกรมวิธาน Fammily Tephritidae สัณฐานวิทยาภายนอก รูปที่ 1 แสดงลักษณะแมลงวันผลไม้ B. dorsalis เพศเมีย ที่มา : Wilson, S. (2004)

4 การแพร่กระจาย ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis (ต่อ)  ในประเทศไทย พบ แพร่กระจายโดยเฉพาะ ภาคกลาง และ ภาคเหนือ ภาพการแพร่กระจายของ B. dorsalis ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2544)  ต่างประเทศพบ ได้ในเขตอบอุ่นและ เขตร้อน

5 ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis (ต่อ) ปัจจัยด้านพืชอาหาร ปัจจัยทางกายภาพ การกระจายตัวของพืชอาหาร ของแมลงในท้องถิ่น - อุณหภูมิ - ปริมาณน้ำฝน - ลม - ความชื้นสัมพัทธ์

6 ชีววิทยา และการเข้าทำลาย การตอบสนองต่อพืชอาหาร ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis (ต่อ) เช้า - เที่ยงกินอาหาร เช้า - เย็น วางไข่

7 ความสำคัญของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis (ต่อ) วงจรชีวิต (lifecycle) ระยะไข่ 1-2 วัน ระยะหนอน 7-12 วัน ระยะดักแด้ 8-12 วัน ระยะตัวเต็มวัย 1-3 เดือน ภาพแสดงวงจรชีวิตของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis ที่มา : นิรนาม (มปป.)

8 พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis orientationegg laying ภาพ ก และข แสดงพฤติกรรมสำรวจพืชอาหาร และวางไข่ของแมลงวันผลไม้เพศเมีย ตามลำดับ ที่มา : มนตรี (2543) กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้า กข

9 พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis (ต่อ) วางไข่ในช่วงเวลา ~ 7.30 - 18.00 น. ขณะวางไข่ใช้เวลา 1 – 2 นาที

10 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ สิ่งเร้าทางตา สิ่งเร้าทางกลิ่น การมองเห็น ระยะไกลระยะใกล้

11  สี  รูปร่าง  ขนาด สิ่งเร้าทางตา ตำแหน่งของสิ่งเร้าทางตา (พืชอาหาร) ที่อยู่ไกล พฤติกรรมการเข้าหาพืชอาหารของแมลงวันผลไม้ ระยะไกล

12 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

13 ศึกษาเรื่อง สี และรูปร่างของผลไม้ที่มีผลต่อการดึงดูด แมลงวันผลไม้ B. dorsalis ในกรงสนามขนาด 3 ลบ.ม. ทดลองกับผลไม้เทียมได้แก่ แอปเปิลแดง แอปเปิลเหลือง และฝรั่ง รัตนา (2543) จำนวน แมลง ค่าเฉลี่ยจำนวน แมลงที่ดึงดูด จำนวน แมลง ค่าเฉลี่ยจำนวน แมลงที่ดึงดูด จำนวน แมลง ค่าเฉลี่ยจำนวน แมลงที่ดึงดูด ทด ลอง ดึง ดูด แอปเปิล เหลือง ฝรั่งทด ลอง ดึง ดูด แอปเปิล แดง ฝรั่งทด ลอง ดึง ดูด แอปเปิล แดง แอปเปิล เหลือง 90254.0 a 4.3 a 90317.0 a 3.3 b 90439.7 a 4.7 b

14 Cornelius และคณะ (1999) ศึกษาผลการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางตาที่มี ต่อแมลงวันผลไม้ B. dorsalis เพศเมีย โดยการใช้ กับดักกาวขนาด 5-11 ซม. ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ ทรงกลม/ทรงสี่เหลี่ยม = สีเหลือง ทรงกลม/ทรงสี่เหลี่ยม = สีแดง ทรงกลม/ทรงสี่เหลี่ยม = สีเขียว

15 < < B. dorsalis

16 Katsoyannos และKouloussis (2004) ศึกษาการตอบสนองของแมลงวันผลไม้ B. oleae ต่อกับดักทรงกลมสีต่าง ๆ คือ  ทรงกลมสีเหลือง  ทรงกลมสีแดง  ทรงกลมสีส้ม

17 B. oleae

18 ภาพแสดงลักษณะกับดักชนิด Ladd traps ที่มา : Anonymous (nd)

19 ระยะใกล้ สิ่งเร้าทางกลิ่น ตำแหน่งของสิ่งเร้าทางกลิ่น (พืชอาหาร) ที่อยู่ใกล้ พฤติกรรม orientation ต่อพืชอาหารของแมลงวันผลไม้  ระดับความสุก  ชนิดพืชอาหาร

20 Cornelius และคณะ (2000) ผลการตอบสนองของแมลงวันผลไม้ B. dorsalis เพศเมียต่อกลิ่นของผลไม้ที่แตกต่างกัน โดยใช้กลิ่น ฝรั่ง มะละกอ ส้ม และมะม่วง ห้องปฏิบัติการแปลงทดลอง

21 ห้องปฏิบัติการ กลิ่นของฝรั่งดึงดูด แมลงได้ดีกว่ากลิ่น ของมะละกอ แต่ดึงดูด ได้ดีพอกันกับส้ม และ มะม่วง แปลงทดลอง แมลงตอบสนองต่อกลิ่นของมะม่วง ด้วยกับดัก McPhail trap มากกว่า การใช้ Ladd traps แต่ตอบสนอง ได้ดีพอกันต่อกับดัก McPhail trap ที่บรรจุด้วยกลิ่นของโปรตีน

22 ภาพแสดงลักษณะกับดักแบบ McPhail trap ที่มา :

23 รัตนา (2543) แมลงวันผลไม้ B. dorsalis เพศเมียสามารถ ตอบสนองต่อกลิ่นได้ดีเมื่ออยู่ในระยะใกล้ (ห่าง กัน 30 ซม.) จำนวน 2 ผลในกรงขนาด 1 ลบ.ม. โดยหลังจากทดลองขัดขวางสิ่งเร้าทางตาด้วย การห่อพลาสติกใส ซึ่งแมลงสามารถเห็นผลไม้ เป็นปกติเปรียบเทียบกับผลไม้ที่ไม่ห่อ

24 ตาราง แสดงการตอบสนองของแมลงวัน ผลไม้ B. dorsalis ต่อผลไม้ที่ห่อ/ไม่ห่อพลาสติก ชนิดแมลง จำนวน แมลง ทดลอง ค่าเฉลี่ยจำนวนแมลงที่ ตอบสนอง/ซ้ำ* ไม่ห่อ พลาสติก ห่อพลาสติก แมลงวันผลไม้ B. dorsalis 2006.9 a 2.5 b

25 ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลง ประสบการณ์การวางไข่ แมลงที่คุ้นเคยกับผลไม้ชนิดใดย่อมวางไข่ในผลไม้ ที่คุ้นเคยมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ก่อนที่แมลงจะวางไข่ในครั้งแรกแมลงจะ ค้นหาพืชอาหารที่เหมาะสมต่อการวางไข่ โดยอาศัย ประสบการณ์จากการมองเห็น และการได้กลิ่น ที่ ช่วยส่งเสริมให้แมลงสามารถค้นหาพืชอาหารที่ เหมาะสมต่อการวางไข่ได้ง่ายขึ้น

26 ความจำกัดของพืชอาหาร ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางไข่ของแมลง ( ต่อ )  การยับยั้งการวางไข่  การวางไข่ซ้ำ การยับยั้งการวางไข่  แมลงมีการปล่อยสาร หรือกลิ่น pheromone marking  ใช้อวัยวะวางไข่ลากไปตามผิวของผลไม้ในบริเวณ ใกล้เคียง

27  หลีกเลี่ยงการวางไข่ในบริเวณที่เคยมีการวางไข่แล้ว  พฤติกรรมการวางไข่ซ้ำในแผลจะลดลง 70, 98 และ 100% ถ้าไข่ฟัก และเจริญเป็นตัวหนอนวัยที่1, 2 และ 3 ตามลำดับ

28 การวางไข่ซ้ำ แมลงวันผลไม้มีการผลิตไข่เป็นจำนวนมาก แผลที่เคยถูกวางไข่มีลักษณะอ่อนนิ่มดังนั้นจึงง่าย และใช้เวลาน้อยต่อการใช้อวัยวะวางไข่แทงลงไปเพื่อ วางไข่ พบมากในแมลงวันผลไม้เพศเมียที่มีอายุมาก บริเวณของผลไม้ที่เป็นแผลมาแล้วจะมีน้ำผลไม้ซึมออกมา ซึ่งหลังจากที่แมลงใช้ปากซับดูดก่อนเริ่มวางไข่ จะรับ สารประกอบที่มีในผลไม้เช่น glucose, fructose, sodium chloride และ calcium chloride ซึ่งอาจกระตุ้นการวางไข่

29 สรุป ความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ วางไข่ของแมลงวันผลไม้ ตั้งแต่กระบวนการค้นหา การตรวจสอบ การยอมรับพืชอาหาร จนกระทั่ง แมลงวันผลไม้สามารถวางไข่บนพืชอาหารที่ เหมาะสมได้เป็นผลสำเร็จ สามารถนำไปประยุกต์ใน การประดิษฐ์หรือปรับปรุงการสำรวจ และการกำจัด แมลงชนิดนี้ได้

30 โดย นางสาววนิดา เพ็ชร์ลมุล ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ :Bactrocera dorsalis Oviposition Behavior of the Oriental Fruit Fly:Bactrocera dorsalis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google