งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา (Fungus-Farming Insects) แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา คือ แมลงที่มีความ สามารถในการเพาะเลี้ยงเห็ดราไว้ภายในรังเพื่อ เป็นอาหาร แมลงในกลุ่มนี้ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา (Fungus-Farming Insects) แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา คือ แมลงที่มีความ สามารถในการเพาะเลี้ยงเห็ดราไว้ภายในรังเพื่อ เป็นอาหาร แมลงในกลุ่มนี้ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา (Fungus-Farming Insects) แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา คือ แมลงที่มีความ สามารถในการเพาะเลี้ยงเห็ดราไว้ภายในรังเพื่อ เป็นอาหาร แมลงในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ปลวก (Termites) มด (Ants) ด้วงปีกแข็ง (Beetles)

3 Termite Fungiculture: ปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดรา ลักษณะโดยทั่วไปของปลวกเพาะเลี้ยงเห็ดรา ปลวกเป็นแมลงสังคม (social insects) แบ่ง ออกเป็นวรรณะต่างๆดังนี้ ปลวกเป็นแมลงสังคม (social insects) แบ่ง ออกเป็นวรรณะต่างๆดังนี้ ปลวกราชินี (queen) ปลวกราชินี (queen) ปลวกราชา (king) ปลวกราชา (king) ปลวกทหาร (soldier) ปลวกทหาร (soldier) ปลวกงาน (worker) ปลวกงาน (worker)

4 ความสัมพันธ์ระหว่างปลวกและเห็ดรา Mueller et al. (2002) รายงานว่า ปลวกอยู่ร่วมกับ เห็ดราโดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ (symbiosis) Mueller et al. (2002) รายงานว่า ปลวกอยู่ร่วมกับ เห็ดราโดยต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ (symbiosis) ปลวกมีการเพาะเลี้ยงเห็ดรามาเป็นเวลากว่า ปลวกมีการเพาะเลี้ยงเห็ดรามาเป็นเวลากว่า 24-34 ล้านปีมาแล้ว 24-34 ล้านปีมาแล้ว มีปลวกประมาณ 330 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็น อาหาร จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Macrotermitinae มีปลวกประมาณ 330 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็น อาหาร จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Macrotermitinae ปลวกเพาะเลี้ยงราในสกุล Termitomyces ปลวกเพาะเลี้ยงราในสกุล Termitomyces

5 วิธีการเลี้ยงเห็ดราของปลวก ปลวกสร้างรวงรัง (comb) ขึ้นภายในจอมปลวก ฆ่าเชื้อเศษไม้ (substrate) โดยผ่านเข้าไปในลำไส้ ของปลวก นำสปอร์ของเชื้อราที่อยู่ใน fecal pellets ใส่เข้าไปใน รวงรังที่มี substrate อยู่

6 วิธีการเลี้ยงเห็ดราของปลวก ( ต่อ ) เส้นใยของเชื้อราเจริญไปบนอาหารอย่างรวดเร็ว 2-3 สัปดาห์ เชื้อราเริ่มสร้าง vegetative nodules ปลวกนำ vegetative nodules ไปเป็นอาหาร

7 รูปที่ 1 แสดงสวนเห็ดราของปลวก ที่มา: Duur K. Aanen. (2007) รูปที่ 2 แสดงสวนเห็ดราของปลวก ที่มา: Mueller et al. (2005) สวนเห็ดราของปลวกMacrotermes bellicosus

8 เห็ดในสกุล Termitomyces รูปที่3 แสดงเห็ดโคนที่เจริญออกมาจากรังปลวก ที่มา: nedoko.sakura.ne.jp/.../cylindricus.htm (2005)nedoko.sakura.ne.jp/.../cylindricus.htm

9 ประโยชน์ที่ปลวกและเห็ดราได้รับ ปลวกใช้เห็ดราที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เห็ดราได้รับการดูแล ปกป้องให้ปลอดภัยจากการ เข้าทำลายของไร ไส้เดือนฝอย และเชื้อราชนิดอื่นๆ ปลวกช่วยในการแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ ของเชื้อรา

10 Ant Fungiculture: มดเพาะเลี้ยงเห็ดรา ลักษณะโดยทั่วไปของมดเพาะเลี้ยงเห็ดรา เป็นแมลงสังคม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) แบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆดังนี้ เป็นแมลงสังคม อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) แบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆดังนี้ มดราชินี (queen) มดราชินี (queen) มดราชา (king) มดราชา (king) มดทหาร (intermediate caste) มดทหาร (intermediate caste) มดงาน (worker) มดงาน (worker)

11 ความสัมพันธ์ระหว่างมดและเห็ดรา Kumar et al. (2006) รายงานว่า มดมีการ เพาะเลี้ยงเห็ดรา มาเป็นเวลากว่า 50-60 ล้านปี มาแล้ว Kumar et al. (2006) รายงานว่า มดมีการ เพาะเลี้ยงเห็ดรา มาเป็นเวลากว่า 50-60 ล้านปี มาแล้ว มีมดประมาณ 220 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็น อาหาร จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Myrmicinae เป็นมดใน กลุ่ม attini มีมดประมาณ 220 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็น อาหาร จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Myrmicinae เป็นมดใน กลุ่ม attini มดเพาะเลี้ยงราในวงศ์ Lepiotaceae และ Pterulaceae มดเพาะเลี้ยงราในวงศ์ Lepiotaceae และ Pterulaceae

12 วิธีการเลี้ยงเห็ดราของมด มดงานสร้างห้อง(chamber)สำหรับเพาะเลี้ยงเห็ด ฆ่าเชื้อเศษใบไม้ หรือใบไม้สดโดยการทำความ สะอาดบริเวณผิวหน้า มดราชินีใช้เชื้อราที่นำมาจากรังเก่า เพาะลงไปบน อาหาร

13 วิธีการเลี้ยงเห็ดราของมด ( ต่อ ) เส้นใยของเชื้อราเจริญ และสร้างสารอาหารที่มี คุณค่า เรียกว่า gonglidia มดนำเส้นใยไปเป็นอาหาร

14 รูปที่ 4 แสดงสวนเห็ดราของมด Acromyrmex versicolor ที่มา: Alex Wild (2004) สวนเห็ดราของมด รูปที่ 5 แสดงสวนเห็ดราของมด Mycetosoritis hartmanni ที่มา: Alex Wild (2004)

15 ลักษณะของเห็ดในวงศ์Lepiotaceae และ Pterulaceae รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างเห็ด Lepiota clypeolaria ที่มา: www1.appstate.edu (2000) รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างเห็ด Pterula verticillata ที่มา: www.hiddenforest.co (2006)

16 ประโยชน์ที่มดและเห็ดราได้รับ มดใช้เห็ดราเป็นแหล่งอาหารของ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เห็ดราจะได้รับการปกป้องดูแลให้ปลอดภัยจาก การเข้าทำลายของสัตว์ และเชื้อราชนิดอื่น มดช่วยในการแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ ของเชื้อรา

17 Beetle Fungiculture: ด้วงเพาะเลี้ยงเห็ดรา ลักษณะโดยทั่วไปของด้วงเพาะเลี้ยงเห็ดรา Horton และ Ellis (1997) รายงานว่า ด้วง เพาะเลี้ยงเห็ดรา เป็นด้วงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ใน เนื้อไม้ Horton และ Ellis (1997) รายงานว่า ด้วง เพาะเลี้ยงเห็ดรา เป็นด้วงปีกแข็งที่อาศัยอยู่ใน เนื้อไม้ เรียกด้วงในกลุ่มนี้ว่า “ ambrosia beetle ” เรียกด้วงในกลุ่มนี้ว่า “ ambrosia beetle ” ด้วงเพศเมียจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่าด้วงเพศผู้ ด้วงเพศเมียจะมีบทบาทหน้าที่มากกว่าด้วงเพศผู้

18 ความสัมพันธ์ระหว่างด้วงและเห็ดรา Mueller et al. (2005) ด้วงมีการเพาะเลี้ยงเห็ด รา มาเป็นเวลากว่า 30-40 ล้านปีมาแล้ว Mueller et al. (2005) ด้วงมีการเพาะเลี้ยงเห็ด รา มาเป็นเวลากว่า 30-40 ล้านปีมาแล้ว มีด้วงที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็นอาหารประมาณ 3400ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Scolytinae และ Platypodinae มีด้วงที่เพาะเลี้ยงเห็ดราไว้เป็นอาหารประมาณ 3400ชนิด จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Scolytinae และ Platypodinae ด้วงเพาะเลี้ยงราในสกุล Ophiostoma และ Ceratocystis ด้วงเพาะเลี้ยงราในสกุล Ophiostoma และ Ceratocystis

19 วิธีการเลี้ยงเห็ดราของด้วง ด้วงเพศเมียขุดเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ เพื่อสร้างที่อยู่ และห้อง (gallery) เลี้ยงเห็ดรา เพาะปลูกเชื้อราลงบนผนัง gallery เส้นใยของเชื้อราเจริญบนเนื้อเยื่อของต้นไม้ด้วงนำเส้นใยของเห็ดรามาเป็นอาหาร

20 รูปที่ 8 แสดงด้วงเพศเมียอยู่ภายใน เนื้อไม้ ที่มา: www.biltek.tubitak.govr (1999)www.biltek.tubitak.govr รูปที่ 9 แสดงไข่และตัวอ่อนของด้วงกับ เส้นใยของเชื้อรา ที่มา: www.ag.auburn.edu (2008)www.ag.auburn.edu ลักษณะgalleryของambrosia beetle

21 รูปที่ 10 Ophiostoma spp ที่มา: www.biltek.tubitak.govr (1999)www.biltek.tubitak.govr รูปที่ 11 Ceratocystis spp. ที่มา: www.ipla.org (2006) ในสกุล Ophiostoma และ Ceratocystis ลักษณะของเชื้อราในสกุล Ophiostoma และ Ceratocystis

22 ประโยชน์ที่ด้วงและเห็ดราได้รับ ด้วงใช้เห็ดราเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของตัวอ่อน และตัวเต็มวัย เห็ดราจะได้รับการปกป้องดูแลให้ปลอดภัยจาก การเข้าทำลายของเชื้อชนิดอื่น ด้วงช่วยในการแพร่กระจายและการสืบพันธุ์ ของเชื้อรา

23 พฤติกรรมในการทำเกษตรกรรมการเปรียบเทียบ มดทำฟาร์มเห็ด รา ปลวกทำ ฟาร์มเห็ดรา ด้วงทำ ฟาร์มเห็ดรา มนุษย์ทำ การเกษตร 1. ลักษณะการพึ่งพาพืชปลูก obligateobligateobligatefacultative 2. การจัดการสภาพสวนให้เหมาะกับ พืชปลูก ( เช่น การเตรียมอาหาร การ ควบคุมความชื้น ) มีมีมีมี 3. การปรับปรุงพื้นที่ปลูก มีมีมีมี 4. ติดตามการเติบโตของพืชและการ เกิดโรคอย่างต่อเนื่อง มีมีมีไม่มี 5. ปกป้องพืชปลูกจากโรคและสัตว์อื่น มีมีมีมี 6. การกำจัดวัชพืช มีมีไม่มีข้อมูลมี 7. การใช้สารเคมีในการควบคุม ศัตรูพืช มีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลมี 8. การใช้ disease-suppressant microbes ในการควบคุมศัตรูพืช มีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลมี 9. การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์พืช ไม่มีไม่มีไม่มีมี ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมในการทำการเกษตรของมด ปลวก ด้วง และมนุษย์ ที่มา: Mueller et al. (2005)

24 สรุป แมลงทั้ง 3 กลุ่ม มีวัตถุประสงค์ในการทำฟาร์ม เลี้ยงเห็ดราเหมือนกัน คือ เพาะเลี้ยงเชื้อราไว้เป็น อาหารของสมาชิกภายในรัง แมลงทั้ง 3 กลุ่ม มีวัตถุประสงค์ในการทำฟาร์ม เลี้ยงเห็ดราเหมือนกัน คือ เพาะเลี้ยงเชื้อราไว้เป็น อาหารของสมาชิกภายในรัง เห็ดราได้รับการเลี้ยงดู ตลอดจนปกป้อง ดูแลจาก แมลง เห็ดราได้รับการเลี้ยงดู ตลอดจนปกป้อง ดูแลจาก แมลง การอยู่ร่วมกันระหว่างแมลงและรา เป็นระบบนิเวศ หนึ่งที่สำคัญของโลก จึงควรให้ความสำคัญและมี การศึกษาต่อไป การอยู่ร่วมกันระหว่างแมลงและรา เป็นระบบนิเวศ หนึ่งที่สำคัญของโลก จึงควรให้ความสำคัญและมี การศึกษาต่อไป

25 จัดทำโดย นางสาวพูนสุข จันทรภักดี รหัสนักศึกษา 4740164 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา (Fungus-Farming Insects) แมลงทำฟาร์มเลี้ยงเห็ดรา คือ แมลงที่มีความ สามารถในการเพาะเลี้ยงเห็ดราไว้ภายในรังเพื่อ เป็นอาหาร แมลงในกลุ่มนี้ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google