งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service Developers 1.Ms.La-or-si Jaichuen 443040909-2 2.Ms.Sirirat Buddee 443040971- 1 COE2004-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service Developers 1.Ms.La-or-si Jaichuen 443040909-2 2.Ms.Sirirat Buddee 443040971- 1 COE2004-18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service Developers 1.Ms.La-or-si Jaichuen 443040909-2 2.Ms.Sirirat Buddee 443040971- 1 COE2004-18

2 หลักการและเหตุผล เว็บเซอร์วิสที่มีอยู่ใช้งานได้จริงและมีเว็บ เพจให้เรียกใช้งานอยู่แล้ว โดยสามารถเพิ่ม ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ได้ สร้างกลุ่มและ เลือกหมายเลขเข้ากลุ่มได้ เลือกหมายเลขที่ จะส่งข้อความไปหาได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มและ เฉพาะหมายเลข แต่ไม่สะดวกกับผู้ใช้ที่ต้อง ต่ออินเตอร์เน็ตจึงจะสามารถเรียกใช้งานได้ ต้องการพัฒนาให้ทำงานแบบออฟไลน์ได้ คล้ายๆ กับ Outlook ที่สามารถเก็บเป็นกล่องขา ออกได้ เมื่อต่ออินเทอร์เน็ตแล้วค่อยส่งให้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic สำหรับเรียกใช้ Web Service ให้ส่งข้อความเข้า มือถือแบบมีผู้รับหลายคน ให้สามารถทำงาน แบบออฟไลน์ได้

4 แผนการดำเนินการ โครงการนี้มีระยะเวลาในการจัดทำรวมทั้งสิ้น 9 เดือน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ. ศ.2547 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ. ศ.2548 ซึ่งมีขั้นตอนการ ดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาการทำงานของเว็บเซอร์วิส และเขียน โปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส 2. สร้างเว็บเซอร์วิสอย่างง่ายและทดลอง เรียกใช้บริการ 3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมสำหรับส่ง ข้อความผ่านเว็บเซอร์วิส 4. ศึกษาและพัฒนาการใช้งานให้มีความ ปลอดภัยของข้อมูล 5. ทดสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาดและทำ การปรับปรุงแก้ไข 6. ทำรายงานสรุปผลโครงการและจัดทำข้อมูล การใช้งาน

5 ขอบเขตและประโยชน์ของ โครงการ โปรแกรมพัฒนาด้วย Visual Basic โปรแกรมมีขนาดกะทัดรัด ไม่ต้องติดตั้งระบบ ก่อนการใช้งาน สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ ออกแบบหน้าตาให้น่าใช้และใช้งานง่าย คล้ายกับ Window Messenger และ Yahoo Messenger ไม่ใช้ระบบฐานข้อมูลทั่วไป แต่จะเก็บลงไฟล์ ในรูปแบบ XML มีมาตรการทางด้านความปลอดภัยระหว่างส่ง ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ที่ยอมรับได้

6 รูปแบบที่ต้องการจะทำ ภายในโปรแกรมจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ - หน้าแรกที่จะต้องทำการ Log in เข้าไปใช้ งาน

7 รูปแบบที่ต้องการจะทำ - ประวัติผู้ใช้งาน

8 รูปแบบที่ต้องการจะทำ - ประวัติการส่งข้อความ

9 รูปแบบที่ต้องการจะทำ - หน้าส่งข้อความ

10 รูปแบบที่ต้องการจะทำ - สมุดโทรศัพท์

11 รูปแบบที่ต้องการจะทำ - วิธีการใช้งาน

12 ผลงานที่ได้ ทำแล้ว

13 ผลงานที่ได้ทำเสร็จเป็นบางส่วน มีดังนี้

14 ผลงานที่ได้ทำแล้ว

15 Related Work

16 WEBSITE ที่คล้ายกับโครงการ http://sms2.porar.com/default.aspx รูปแบบของ WEBSITE เป็นดังนี้

17 ข้อแตกต่างระหว่าง porar และ โครงการ โปรแกรมของ porar จะพัฒนาด้วยภาษา C# และ ASP.NET ส่วนของโครงการจะพัฒนา ด้วย Visual Basic โปรแกรมของ porar มีราคาค่อนข้างแพง ในส่วนของการส่ง SMS ฟรีนั้นจะทำได้เพียง 30 ข้อความ ซึ่งในบางครั้งก็ส่งไม่ได้ แต่ คาดว่าของโครงการน่าจะมีราคาถูกกว่า โปรแกรมของ porar ไม่สามารถทำงานแบบ Offline ได้ แต่ในโครงการนี้เราต้องการ พัฒนาให้โปรแกรมของเราสามารถทำงาน แบบ Offline ได้

18 Background

19 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Visual Basic Web Services XML

20 The End. Thank you


ดาวน์โหลด ppt Program for sending SMS to group of mobiles via Web Service Developers 1.Ms.La-or-si Jaichuen 443040909-2 2.Ms.Sirirat Buddee 443040971- 1 COE2004-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google