งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Real Time Information Integration System Present by Mr. Attapon Thaphaengphan ID 483040166-6 February 13, 2008 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Real Time Information Integration System Present by Mr. Attapon Thaphaengphan ID 483040166-6 February 13, 2008 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Real Time Information Integration System Present by Mr. Attapon Thaphaengphan ID 483040166-6 February 13, 2008 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ • ความสำคัญและที่มาของโครงการ • หลักการและเหตุผล • วัตถุประสงค์ของโครงการ • การดำเนินงาน • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • สรุป 2

3 ความสำคัญและที่มาของ โครงการ • การค้นหาข้อมูลนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย • สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต • แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะค้นหา แล้วเจอผลลัพธ์ที่ต้องการ 3

4 หลักการและเหตุผล • การรับข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้ จากหลายแหล่ง • ฐานข้อมูล • RSS (Really Simple Indication) • Email • Web blog 4

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ • รวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่าง อัตโนมัติ • จัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้ • สามารถส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่าง รวดเร็ว 5

6 การดำเนินงาน (1/2) 6

7 การดำเนินงาน (2/2) 7 Input OutputMiddleware กรองข้อมูล ส่งออก Tagging System And folksonomy RSS Email Web services

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • การจัดหมวดหมู่และกรองข้อมูลเป็นไป อย่างอัตโนมัติ • ได้ระบบที่คอยจัดการเกี่ยวกับการแยก หมวดหมู่ของข้อมูล • มีความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ที่ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 8

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง • เว็บเซอร์วิส • AJAX • Usability • Tag(metadata) and Tagging System 9

10 เว็บเซอร์วิส • สนับสนุนการทำงานระหว่าง คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่าน ระบบเครือข่าย • ใช้ภาษาเอกซ์เอ็มแอล (XML) เป็น ภาษากลางในการติดต่อ • สนับสนุนการใช้งานและการ รวบรวมข้อมูล – ระหว่างแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน – ระหว่างโปรแกรมที่พัฒนาโดยใช้ เครื่องมือและภาษาที่แตกต่างกัน 10

11 AJAX • Asynchronous JavaScript and XML • เว็บแอปพลิเคชันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รวดเร็ว และง่ายกับผู้ใช้ • เลือกโหลดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น 11

12 ตัวอย่างการทำงานของ AJAX 12

13 Usability • วัดคุณภาพจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มี ต่อแอปพลิเคชัน • เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-centric website) • หน้าตาของโปรแกรม (User Interface) 13

14 Tag(metadata) and Tagging System • คำสำคัญหรือกลุ่มของคำที่ตรง ประเด็นกัน • ใช้กำหนดให้กับส่วนของข้อมูล ข่าวสาร เช่นรูปภาพ • แท็กใช้อธิบายถึงความหมายของ สิ่งที่เราสนใจได้ • ระบบการจัดการกับแท็ก 14

15 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(1/3) • Del.icio.us Social Bookmark (http://del.icio.us)http://del.icio.us 15

16 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(2/3) • StumbleUpon (http://stumbleupon.com)http://stumbleupon.com • Web-Browser extension for firefox • Tool for discovering sharing web sites 16

17 ตัวอย่างของระบบ Tagging System(3/3) • Flickr Photo Sharing (http://www.flickr.com)http://www.flickr.com 17

18 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง • Using Tags and Clustering to Identify Topic Relevant Blogs • Folksonomy – การจัดระเบียบ ความรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต 18

19 สรุป • ทำไมจึงพัฒนาโครงการนี้ • จะพัฒนาโครงการนี้โดยใช้อะไร – เว็บเซอร์วิส : สนับสนุนการทำงานติดต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์ – AJAX : การร้องขอเฉพาะส่วนของข้อมูลที่ จำเป็นกับเซิร์ฟเวอร์ – Usability : ความสามารถที่ใช้งานได้จริงของ โปรแกรม – Tag(metadata) : กลุ่มของคำที่กำหนด ความหมายให้กับสิ่งต่างๆ – Tagging System : ระบบจัดการกับแท็ก – Folksonomy : การจัดระเบียบความรู้บนโลก อินเทอร์เน็ต 19

20 อ้างอิง 1. W3C. Web Services Architecture. http://www.w3.org/TR/ws--arch/http://www.w3.org/TR/ws--arch/ 2. ไตรรัตน์ พุทธรักษา. ความปลอดภัยของ AJAX. 2550 3. Usability. http://www.usability.gov/basics/whatusa.htmlhttp://www.usability.gov/basics/whatusa.html 4. User-centered Design. http://usability.gov/basics/usercntrd.htmlhttp://usability.gov/basics/usercntrd.html 5. ตอบสัมภาษณ์ ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ แห่ง GotoKnow. http://www.blognone.com/node/6387 http://www.blognone.com/node/6387 6. Tag (metadata). http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_%28metadata%29http://en.wikipedia.org/wiki/Tag_%28metadata%29 7. StumbleUpon. http://en.wikipedia.org/wiki/StumbleUponhttp://en.wikipedia.org/wiki/StumbleUpon 8. Flickr. http://en.wikipedia.org/wiki/Flickrhttp://en.wikipedia.org/wiki/Flickr 9. Conor Hayes, Paolo Avesani. Using Tags and Clustering to Identify TopicRelevant Blogs. Digital Enterprise Research Institute National University of Ireland, Galway Ireland, ITCIRST Via Sommarive 18 38050 Povo (Trento) Italy. 2006 10. กรกฎ เชาวะวณิช. Folksonomy และการจัดระเบียบความรู้บนโลก อินเตอร์เน็ต. 2548 11. Current Market Share. http://en.wikipedia.org/wiki/Search_enginehttp://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine 20

21 คำถามและข้อเสนอแนะ 21

22 จบการนำเสนอ THANKS YOU 22


ดาวน์โหลด ppt Real Time Information Integration System Present by Mr. Attapon Thaphaengphan ID 483040166-6 February 13, 2008 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google