งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก ปี 2556 โดย วัชรี แก้วสา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก ปี 2556 โดย วัชรี แก้วสา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก ปี 2556 โดย วัชรี แก้วสา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556

2 นโยบายด้านการแพทย์แผนไทย การบูรณาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกในระบบบริการ สุขภาพ 1. ให้หน่วยบริการทุกระดับมีการจัดบริการ แพทย์แผนไทยและ แพทย์ ทางเลือกที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน รพ. สส. พท. 2. ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ. สส. พท. ทุกหน่วย บริการต้องมียาสมุนไพร และ จัดบริการนวดไทย 3. สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ ทุกระดับ สนับสนุนให้มีแพทย์แผนไทยใน รพ. สต. สนับสนุนให้หมอพื้นบ้านที่มีคุณภาพได้รับใบ ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย

3 ตัวชี้วัด ด้านการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก ร้อยละผู้ป่วยนอกผู้รับบริการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่ได้ มาตรฐาน เป้าหมาย ร้อยละ 14

4 = จน. ครั้ง ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแพทย์แผน ไทยและแพทย์ทางเลือก X 100 จน. ครั้ง ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ทั้งหมดของสถานบริการ สูตรคำนวณ

5 คำนิยาม การบริการด้านการแพทย์แผน ไทย 1. การรักษาด้วย ยาสมุนไพร 2. การนวด / อบ / ประคบ เพื่อ - รักษา - ฟื้นฟูสภาพ - เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ 3. การทับหม้อเกลือ 4. การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 5. การให้คำแนะนำการสอน สาธิต ด้านการแพทย์แผนไทย 6. การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัด ตน

6 คำนิยาม การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก  การฝึกสมาธิบำบัด  ฝังเข็ม

7 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน  ร้อยละผู้ป่วยนอกผู้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก  เป้าหมาย ร้อยละ 14  ผลงานตามตัวชี้วัด ( รวม จ. เลย ) ร้อยละ 9.97

8 ผลการดำเนินงานใน รอบ 6 เดือน โรงพยาบาลผลงาน ( ร้อย ละ ) สสอ. ผลงาน ( ร้อย ละ ) เลย 5.73 เลย 6.3 เชียงคาน 2.26 เชียงคาน 8.9 ท่าลี่ 4.37 ท่าลี่ 12.6 ด่านซ้าย 11.96 ด่านซ้าย 8.2 วังสะพุง 8.17 วังสะพุง 4.6 ภูหลวง 11.71 ภูหลวง 4.2 ภูเรือ 6.84 ภูเรือ 11.5 นาแห้ว 7.75 นาแห้ว 5.9 ผาขาว 17.48 ผาขาว 18.9 ปากชม 2.09 ปากชม 17.6 นาด้วง 1.26 นาด้วง 22.1 ภูกระดึง 5.27 ภูกระดึง 41.6 เอราวัณ 7.19 เอราวัณ 3.6 หนองหิน 20.1 รวม รพ. 6.8 รวม สสอ. 12.1

9 หน่วยบริการมีบริการ นวดไทย หน่วย บริการ จำนวน ทั้งหมด ( แห่ง ) บริการนวด ไทย ( แห่ง ) ร้อยละ รพ. 13 100% สอ. 1277357 % รวม 1408673 %

10 สิ่งที่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการแล้ว – ชี้แจงแนวทางการจัดสรรเงินตามผลงานบริการ ฯ สิทธิบัตรทอง ( งบ สปสช.)  ผลงานยาแผนไทย ( ทุกหน่วยบริการควรมีผลงาน )  ผลงานนวดไทย ( นวด / อบ / ประคบ ) เพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ - ในสถานบริการ - ในชุมชน ได้แก่ ผู้พิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรค เรื้อรัง ผู้สูงอายุ  ผลงานทับหม้อเกลือ ในแม่หลังคลอด – ชี้แจงการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์ แผนไทยใน Hos xp – ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ผสมผสาน ( รพ. สส. พท.) **** เกณฑ์ใหม่ต้องประเมิน เรื่องนวดไทย ด้วยทุกแห่ง ****

11 การติดตามงานแพทย์แผน ไทย เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน - จว. ออกประเมินมาตรฐานบริการแพทย์แผน ไทย ( รพ. สส. พท.) ในหน่วยบริการ - ติดตามการบันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผน ไทยในโปรแกรม Hos xp - ออกประเมินรับรองหมอพื้นบ้าน

12


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน แพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก ปี 2556 โดย วัชรี แก้วสา หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google