งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการผู้ป่วย นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน ( เท่ากับ ๑๔ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการผู้ป่วย นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน ( เท่ากับ ๑๔ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการผู้ป่วย นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน ( เท่ากับ ๑๔ )

2 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๔. ๐๘ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด

3 แสดงจำนวน และร้อยละประชาชนที่ได้รับบริการรักษาพยาบาลและ ฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐ รายอำเภอ จังหวัดยโสธร อำเภอต. ค.55- ม. ค.56 ก. พ.56- พ. ค.56 ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอกที่มา รับการรักษา ทั้งหมด ( คน ) ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอกที่มา รับบริการแพทย์ แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ( ร้อยละ ) ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอกที่มา รับการรักษา ทั้งหมด ( คน ) ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอกที่มา รับบริการแพทย์ แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก ( ร้อยละ ) เมือง 81,4112,689 (3.30)94,9947,639 (8.04) ทรายมูล 17,9992,161 (12.01)16,7962,751 (16.38) กุดชุม 19,0003,251 (17.11)19,3133,784 (19.59) คำเขื่อนแก้ว 17,7381,379 (7.77)74,74911,133 (14.89) ป่าติ้ว 16,3912,689 (16.41)20,9948,417 (40.09) มหาชนะชัย 18,6452,210 (11.85)30,4313,752 (12.33) ค้อวัง 15,322860 (5.61)16,1772,738 (16.93) เลิงนกทา 34,9173,374 (9.66)35,5244,386 (12.35) ไทยเจริญ 14,693702 (4.77)14,290960 (6.34) รวม 236,11619,315 (8.18)323,26845,506 (14.08)

4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ • จากข้อมูล ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ แพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ ๑๕. ๐๘ จากการดำเนินการส่งเสริมการ ใช้ยาสมุนไพร และพัฒนาสถานบริการสู่ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แต่ปัญหาที่พบ คือ จังหวัดยโสธร ยังขาด บุคลากรผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์ แผนไทย รวมทั้งปัญหาการแบกรับภาระของ สถานบริการในการจ้างบุคลากรแพทย์แผนไทย การลาออกของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อการบริการ ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นควรให้มีการ สนับสนุนการจ้างผ่านกลไกของกระทรวง สาธารณสุข หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด ร้อยละของผู้รับบริการผู้ป่วย นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน ( เท่ากับ ๑๔ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google