งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ภารกิจ อสม. งาน ประจำ / งานนโยบาย วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ภารกิจ อสม. งาน ประจำ / งานนโยบาย วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ภารกิจ อสม. งาน ประจำ / งานนโยบาย วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553

2 1. เป็นผู้สื่อข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขกับชุมชน 2. แนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 3. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐานแก่ ประชาชน 4 กลุ่ม 3.1 การดูแลสุขภาพกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด 3.2 การดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กแรกเกิด – อายุ 6 ปี 3.3 การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 3.4 การดูแลสุขภาพกลุ่มผู้พิการ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข บทบาท อสม. ตาม ภารกิจประจำ

3 4. เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาสาธารณสุข ในหมู่บ้าน 5. ร่วมวางแผน แก้ปัญหาโดยใช้ งบอุดหนุน สสม.10,000 บาท ต่อ หมู่บ้าน กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข บทบาท อสม. ตาม ภารกิจประจำ ( ต่อ )

4 1. รักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้ความรู้การ รับบริการรักษาฟรี 48 ล้านคน โดยใช้บัตร ประชาชนใบเดียว ทั้งในกรณีปกติ และ ฉุกเฉิน 2. ป้องกันโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ / อัมพาต โรค ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ด้านการให้บริการเน้น 5 ด้าน ได้แก่... บทบาท อสม. เชิงรุก ( ตามนโยบาย )

5 3. ส่งเสริมสุขภาพ เช่น รณรงค์ให้รับประทาน ผลิตภัณฑ์ทีเสริมสารไอโอดีน จัดทำ โครงการ / กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ลดบริโภค หวาน มัน เค็ม ออก กำลังกาย รับประทานผัก ส่งเสริมการใช้ สมุนไพร 4. ฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น เน้นการติดตาม ดูแลเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home ward) ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 5. คุ้มครองผู้บริโภค เช่น เฝ้าระวัง สอดส่อง โฆษณาชวนเชื่อยา / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจปนเปื้อนในอาหาร / พืชผัก กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข บทบาท อสม. เชิงรุก ( ตามนโยบาย )( ต่อ )

6 6. ด้านบริหารจัดการระบบ สุขภาพชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน และ กรรมการกองทุน สุขภาพตำบล เป็นแกนนำในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล บริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลเพื่อ สนับสนุนโครงการในการแก้ปัญหาสุขภาพ ชุมชน ติดตามการจ่ายเงินค่าป่วยการ ร่วมติดตามประเมินผลระบบสุขภาพตำบล กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข

7 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข.. สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข ภารกิจ อสม. งาน ประจำ / งานนโยบาย วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google