งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย อำเภอ....................................... จังหวัดอุดรธานี รอบที่................ระหว่างวันที่................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย อำเภอ....................................... จังหวัดอุดรธานี รอบที่................ระหว่างวันที่................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย อำเภอ....................................... จังหวัดอุดรธานี รอบที่................ระหว่างวันที่................................ ผู้รับผิดชอบประเมิน 1 2 3 จำนวนสถานีอนามัยทั้งหมด.....................แห่ง

2 ระดับการ ให้บริการ การแพทย์ แผนไทย / ทางเลือก ไม่มีบริการแพทย์แผนไทย จำนวน ( ) แห่ง บริการระดับ 1 จำนวน ( ) แห่ง มีการใช้สมุนไพรอย่างน้อย 1 ชนิด รวมทั้งใช้ลูกประคบ บริการระดับ 2 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 1 + คลินิกอบ ประคบ นวด บริการระดับ 3 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 2 + มีการจัดอบรมหลักสูตร บริการระดับ 4 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 3 + ผลิตยา สอ รพช รพศ

3 หมวด 6. การจัดบริการมีบริการ 6.1 มีการจัดบริการดังนี้รพสอ 6.1.1 การส่งเสริมสุขภาพ 6.1.2 การป้องกันโรค 6.1.3 การรักษาโรค 6.1.4 การฟื้นฟูสภาพ การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)

4 หมวด 6. การจัดบริการมีบริการ 6.1 มีการจัดบริการดังนี้รพสอ 6.1.1 การส่งเสริมสุขภาพ(แห่ง) 1. จัดให้มีการจัดให้ความรู้ สาธิต สอน แสดง ด้านการแพทย์แผนไทย 2. จัดกิจกรรมนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี) 3. จัดกิจกรรมการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี) การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)

5 หมวด 6. การจัดบริการมีบริการ 6.1 มีการจัดบริการดังนี้รพสอ (แห่ง) 6.1.2 การป้องกันโรค 1. การจัดสมดุลย์ร่างกาย 2. การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานผัก พื้นบ้านต้านโรค 3. การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานอาหาร เฉพาะโรค เช่นเบาหวาน 4. จัดกิจกรรมการนวดเพื่อป้องกันโรคแทรก ซ้อน การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)

6 หมวด 6. การจัดบริการมีบริการ 6.1 มีการจัดบริการดังนี้รพสอ (แห่ง) 6.1.3 การรักษาโรค 1. บันทึกการตรวจวินิจฉัยด้วยทฤษฏี การแพทย์แผนไทย 2. การจ่ายยาและรักษาอาการของโรค ตามผลการวินิจฉัย ด้วย - การใช้ยาสมุนไพร - การนวด (ถ้ามี) - การประคบสมุนไพร (ถ้ามี) - การอบสมุนไพร (ถ้ามี) การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)

7 หมวด 6. การจัดบริการมีบริการ 6.1 มีการจัดบริการดังนี้รพสอ (แห่ง) 6.1.4 การฟื้นฟูสภาพ 1. การนวดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต 2. มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลมารดาหลัง คลอด การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)

8 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์) ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟู รักษา รพ...( ) สอ...( ) 1.การจัดให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทย รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) 2. นวดเพื่อสุขภาพ (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) 3.การอบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) 1. การจัดสมดุลร่างกาย รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) 2. การให้ความรู้ เรื่องการ รับประทานผักพื้นบ้านต้านโรค รพ...( ) สอ...( ) 3. การให้ความรู้ เรื่องการ รับประทานอาหารเฉพาะโรค เช่นเบาหวาน รพ...( ) สอ... ( ) 4. จัดกิจกรรมการนวดเพื่อ ป้องกันโรคแทรกซ้อน รพ...( ) สอ...( ) 1. การนวดผู้ป่วยอัม พฤกษ์ / อัมพาต รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) 2. มีกิจกรรมฟื้นฟู สุขภาพ ดูแลมารดาหลัง คลอด รพ...( ) สอ...( ) 1. บันทึกการตรวจวินิจฉัยด้วย ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย รพ...( ) สอ...( ) 2. การจ่ายยาและรักษาอาการ ของโรคตามผลการวินิจฉัย ด้วย - การใช้ยาสมุนไพร รพ...( ) สอ...( ) - การนวด (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) รพ...( ) สอ...( ) - การประคบสมุนไพร (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) - การอบสมุนไพร (ถ้ามี) รพ... ( ) สอ...( ) ผลิตยา รพ...( ).....รายการ สอ...( ).....รายการ

9 การใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1. ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 3. ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

10 1. ยาสมุนไพรใน บัญชียาหลัก แห่งชาติ

11 กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มี การใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม กลุ่มยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) (1)ยาหอมเทพจิตรยาผง ยาเม็ด (2)ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด กลุ่มยาแก้ไอและขับเสมหะ (1) ยาประสะมะแว้งยาเม็ด กลุ่มยาแก้ไข้ (1) ยาแก้ไข้ห้ารากยาผง ยาเม็ด (2) ยาเขียวหอมยาผง (3) ยาจันทน์ลีลายาผง ยาเม็ด และ แคปซูล

12 กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มี การใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม กลุ่มยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวช วิทยา (1) ยาประสะไพลยาผง กลุ่มยารักษาอาการทางระบบทางเดิน อาหาร (1) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่งยาเม็ด (2) ยาธาตุบรรจบยาผง ยาเม็ด ลูกกลอน (3) ยาประสะกานพลูยาผง (4) ยาเหลืองปิดสมุทรยาเม็ด

13 กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจาก สมุนไพร ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดิน อาหาร (1)ขมิ้นชันยาแคปซูล (2)ขิงยาแคปซูล ผง (3)ชุมเห็ดเทศยาผง กลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดิน หายใจ (1) ฟ้าทะลายโจรยาเม็ด แคปซูล ลูกกลอน

14 กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจาก สมุนไพร ยารักษากลุ่มอาการของระบบผิวหนัง (1)บัวบกยาครีม (2)พญายอยาครีม โลชั่น solution ป้ายปาก ยาใช้ภายนอกสำหรับอาการปวดและ อักเสบ (3)พริกยาเจล (4)ไพลยาครีม

15 1. ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 บัญชียาจาก สมุนไพรที่มี การใช้ตาม องค์ความรู้ ดั้งเดิม กลุ่มที่ 2 บัญชียา พัฒนาจาก สมุนไพร 1.1 ระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) รพ...( ) สอ...( ) ยาหอมเทพจิตร รพ...( ) สอ...( ) ยาหอมนวโกฐ 1.2 กลุ่มยาแก้ไอและขับเสมหะ รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะมะแว้ง 1.3 กลุ่มยาแก้ไข้ รพ...( ) สอ...( ) ยาแก้ไข้ห้าราก รพ...( ) สอ...( ) ยาเขียวหอม รพ...( ) สอ...( ) ยาจันทน์ลีลา 1.4 กลุ่มยารักษาอาการทางสูติ ศาสตร์นรีเวชวิทยา รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะไพล 1.5 กลุ่มยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร รพ...( ) สอ...( ) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง รพ...( ) สอ...( ) ยาธาตุบรรจบ รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะกานพลู รพ...( ) สอ...( ) ยาเหลืองปิดสมุทร 2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบ ทางเดินอาหาร รพ...( ) สอ...( ) ขมิ้นชัน รพ...( ) สอ...( ) ขิง รพ...( ) สอ...( ) ชุมเห็ดเทศ 2.2 กลุ่มยารักษากลุ่ม อาการทางระบบ ทางเดินหายใจ รพ...( ) สอ...( ) ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร 2.3 ยารักษากลุ่มอาการของ ระบบผิวหนัง รพ...( ) สอ...( ) บัวบก รพ...( ) สอ...( ) พญายอ 2.4 ยาใช้ภายนอกสำหรับอาการ ปวดและอักเสบ รพ...( ) สอ...( ) พริก รพ...( ) สอ...( ) ไพล

16 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มี รพสอ(แห่ง) 2.1 ระบบทางเดินอาหาร ตะไคร้ เพชรสังฆาต 2.2 ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เถาวัลย์เปรียง บอระเพ็ด 2.3 ระบบทางเดินปัสสาวะ หญ้าหนวดแมว ขลู่ 2.4 ลดน้ำตาลในเลือด มะระขี้นก

17

18

19 การให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข สถานบริการ ( รัฐ ) สถานบริการ ( เอกชน ) ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผน ไทยสาขาเวชกรรม / แพทย์ แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ทำการแทนผู้ประกอบโรคศิลปะ ผ่านการอบรม หลักสูตรการแพทย์ แผนไทยของกระทรวง สาธารณสุขหรือได้รับ การรับรองจาก คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผน ไทย หรือแพทย์แผน ไทยประยุกต์ รักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้ยา บริการนวด อบ ประคบ และให้คำแนะนำกาย บริหารแบบไทย ฤาษีดัด ตน สมาธิบำบัด เพื่อ บรรเทา ส่งเสริม และ ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจใน โรค / อาการ 1.ยาสมุนไพรใน บ/ช ยาหลัก 2.ยาแผนโบราณ สามัญประจำบ้าน 3.สมุนไพร สสม 1.ปวดศีรษะจากเครียด ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวด หลัง ปวดไหล่ ปวดข้อ ปวดเอว ตาม CPG 2.นวดเพื่อฟื้นฟูสภาพ

20 ข้อมูล ผู้ทำการแทนผู้ประกอบโรคศิลปะ มี จบหลักสูตร รพ (คน) สอ(คน / แห่ง) 1.การแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย 2. การแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย 3.ครูฝึกแพทย์แผนไทย 4.นวดไทย 372 ชม. 5.นวดไทย 800 ชม. 6.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 7. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 8. นวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 1200 ชม 9.นวดแผนไทยสำหรับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 10.การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 100 ชม 11.นวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 12.การรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับ จนท.สอ รวม

21 ข้อมูล ผู้ให้บริการ มี รพ (คน) สอ(คน / แห่ง) 1.แพทย์แผนปัจจุบัน 2.เภสัชกร 3.พยาบาล 4.อายุรเวท 2 ปี 3 ปี 5.เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผน ไทย 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างประจำ 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างชั่วคราว 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างรายวัน


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย อำเภอ....................................... จังหวัดอุดรธานี รอบที่................ระหว่างวันที่................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google