งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพบริการ(P4P) ปี 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพบริการ(P4P) ปี 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพบริการ(P4P) ปี 2554 1

2 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 2 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. 2 เหมาจ่ายรายหัวจ่ายชดเชยตามผลการบริการจ่ายเป็นงบสนับสนุนจ่ายเพื่อพัฒนาระบบจ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ

3 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 3 แนวคิดการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ  เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการให้ ความสำคัญถึงการพัฒนาการบริการ ให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประชาชนจะ เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและได้รับ บริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 3

4 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 4 01/09/57 ชี้แจงเขต@TheTideResort 4 เกณฑ์คุณภาพ ผลงานระดับผลลัพธ์ เกณฑ์คุณภาพ ผลงาน ระดับกิจกรรมพัฒนา บริการ เกณฑ์คุณภาพ ผลงาน ระดับกิจกรรมพัฒนา บริการ งบจัดสรรตาม เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ การ ส่งเสริม การ พัฒนา คุณภาพ บริการ หน่วย บริการที่ รับการส่ง ต่อ ปี 2554

5 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 5 5 โรค/ประเด็นกิจกรรมพัฒนาบริการ มาตรฐาน หน่วยบริการ 1. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA (ตามคะแนน Scoring Overall) 2. การจัดระบบ Complaint Management 3. Good Practice ด้าน Continuity care (discharge plan) ( เสนอโครงการแห่งละ 100,000.-) โรคเรื้อรัง4. การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ (แห่งละ 50,000.-) 5. โรค/ประเด็น อื่นที่จำเป็นในพื้นที่ (ถ้ามี) สนับสนุนงานเชิงรุกในการสร้างคุณภาพให้เกิด ในหน่วยบริการที่เป็นไปตาม service specification (process/end product) สนับสนุนงานเชิงรุกในการสร้างคุณภาพให้เกิด

6 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 6 6 สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. 2 พัฒนา ต่อเนื่องใน ขั้น 2 เดิม ฉ ) พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิม ด้วยระดับคะแนน คุณภาพ (HA Overall Scoring ) 50,0003 - บันนังสตา - ธารโต - กาบัง เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรม คุณภาพ (2)

7 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 7 7 สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. 3 ธำรงการ รับรอง HA โดยมี Good Practice ซ ) ธำรงการรับรอง HA โดย มี Good Practice 50,0001 - รามัน เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรม คุณภาพ (3)

8 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 8 8 สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. 3 รับรอง HA ต่อเนื่อง ซ ) รับรอง HA ต่อเนื่อง (Re – Accredit ) 100,0001 - ยะลา เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรม คุณภาพ (3)

9 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 9 9 สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. 3 พัฒนาและ รับรองเพียงขั้น 2 ณ ) พัฒนาและรับรองเพียงขั้น 2 ด้วยระดับคะแนนคุณภาพ (HA Overall Scoring) 50,0001 - เบตง - ยะหา เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรม คุณภาพ (3)

10 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 10 วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. 1. สนับสนุนให้หน่วย บริการมีการจัดคลินิก อดบุหรี่ตามแนวทางการ บำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ 1. จัดคลินิกอดบุหรี่แก่บุคคล ทั่วไปในรูปแบบการดูแลผู้ป่วย นอก 2. มีสถานที่สำหรับให้บริการเป็น สัดส่วนและมีช่วงเวลามนการ เปิด 50,000 ต่อเนื่อง 53 ยะลา การจัดบริการคลินิกอด บุหรี่ การจัดบริการคลินิกอด บุหรี่ 2. เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่ม โรคเรื้อรังและผู้ที่มี ประวัติสูบบุหรี่ได้รับ การบำบัด รักษาตาม แนวทางและป้องกัน บรรเทาอาหารรุนแรง ให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ปี 54 เบตง รามัน

11 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 11 วัตถุประสงค์เมนูกิจกรรมสนับสนุน รพ. ละ จำนวน รพ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ พัฒนาระบบ Comprehensive Discharge Planning ให้ผู้ป่วยที่พ้นภาวะ วิกฤติ ซึ่งไม่มีความ จำเป็นในการนอน โรงพยาบาล สามารถมี การดูแล Sub Acute Care และ Convalescent Care ต่อเนื่องที่บ้านโดยหน่วย บริการใกล้บ้าน - กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยที่ พ้นภาวะวิกฤติได้รับการดูแล ต่อเนื่อง ได้แก่ Stroke หัวใจ มะเร็ง เอดส์ และโรคเรื้อรังอื่นๆ - จัดระบบการวางแผน จำหน่าย การดูแลต่อเนื่อง ระหว่างโรงพยาบาลและที่บ้าน - หน่วยบริการที่เป็นตัวอย่างที่ ดีในการดูแลต่อเนื่อง เป็นแหล่ง เรียนรู้แก่หน่วยบริการอื่นๆ 100,000 2 แห่ง ยะหา รามัน Good Practice ในการ ดูแลต่อเนื่อง Good Practice ในการ ดูแลต่อเนื่อง

12 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 12 จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์ 6 ข้อ สถานะการ รับรอง คุณภาพ โรงพยาบาล คุณภาพ ระบบยา ความ สมบูรณ์ การบันทึก เวช ระเบียน การรายงาน ข้อมูลการ เฝ้าระวัง คุณภาพ บริการ ผู้ป่วย stroke ได้รับการ บริการ กายภาพ บำบัดในรพ. ผู้ป่วย STMEMI ได้รับยา ละลายลิ่ม เลือด

13 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 13 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 1 สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หน่วยบริการ รับส่งต่อ Pop UC 31 มี.ค. 2554 Q score 1 (0-5) บาทต่อปชก 1 ที่ได้ งบประมาณที่จัดสรร ตามเกณฑ์ 1 รพ.ยะลา 154,90258.484831,039.0 รพ.เบตง 58,93158.484316,161.0 รพ.บันนังสตา 52,26158.484280,377.0 รพ.ธารโต 21,00758.484112,701.0 รพ.รามัน 79,54158.484426,732.0 รพร.ยะหา 52,81835.091170,019.0 รพ.กาบัง 20,89435.09167,257.0

14 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 14 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 2 คุณภาพระบบยา หน่วยบริการ รับส่งต่อ คะแนน ADR จาก อย. ADR High Alert DUE/DURASU Q score 3 (0-25) งบประมาณที่ จัดสรรตาม เกณฑ์ 2 รพ.ยะลา4.8545524601,355.0 รพ.เบตง4.7543320189,368.0 รพ.บันนังสตา4.5553321174,755.0 รพ.ธารโต4.154342068,874.0 รพ.รามัน4.7555525320,468.0 รพร.ยะหา4.6545423194,710.0 รพ.กาบัง4.644331963,392.0

15 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 15 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 3 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน หน่วยบริการ รับส่งต่อ MRA ExternalMRA Internal MRA rate 2 Q score 2 (0-5) งบประมาณที่ จัดสรรตามเกณฑ์ 3 รพ.ยะลา75.972.4 74.483447,138.0 รพ.เบตง79.283.0 80.724226,813.0 รพ.บันนังสตา84.388.7 86.075251,426.0 รพ.ธารโต71.770.7 71.27360,639.0 รพ.รามัน84.885.3 84.994306,136.0 รพร.ยะหา81.887.3 84.034203,285.0 รพ.กาบัง82.290.7 85.585100,521.0

16 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 16 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 4 การรายงาน Quality Serveillance Indicator หน่วยบริการ รับส่งต่อ QSI 4 Q score 4 (0-5) งบประมาณที่จัดสรรตาม เกณฑ์ 4 รพ.ยะลา955657,127.0 รพ.เบตง905249,998.0 รพ.บันนังสตา955221,702.0 รพ.ธารโต100589,116.0 รพ.รามัน955337,430.0 รพร.ยะหา905224,065.0 รพ.กาบัง85588,637.0

17 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 17 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 5 ผู้ป่วย Stroke ได้รับบริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพใน รพ. หน่วยบริการ รับส่งต่อ stroke (คน) 5 stroke rehab (คน) 5 percentage 5 Q score 5 (0-5) งบประมาณที่ จัดสรรตามเกณฑ์ 5 รพ.ยะลา37796 25.462231,863.0 รพ.เบตง444 9.09144,105.0 รพ.บันนังสตา40 -00.0 รพ.ธารโต50 -00.0 รพ.รามัน141 7.14159,530.0 รพร.ยะหา82 25.00279,060.0 รพ.กาบัง00 -00.0

18 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 18 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 6 ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ( STEME) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หน่วยบริการ รับส่งต่อ STEMI (คน) Thrombolytic (คน) percentage Q score 8 (0-5) งบประมาณที่ จัดสรรตามเกณฑ์ 6 รพ.ยะลา11460 52.635131,425.0 รพ.เบตง11460 52.63550,000.0 รพ.บันนังสตา11460 52.63544,340.0 รพ.ธารโต11460 52.63517,823.0 รพ.รามัน11460 52.63567,486.0 รพร.ยะหา11460 52.63544,813.0 รพ.กาบัง11460 52.63517,727.0

19 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 19 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 หน่วยบริการ รับส่งต่อ รวมงบประมาณ ทั้งหมด ที่ได้รับจัดสรร รพ.ยะลา 2,899,947.00 รพ.เบตง 1,076,445.00 รพ.บันนังสตา 972,600.00 รพ.ธารโต 349,153.00 รพ.รามัน 1,517,782.00 รพร.ยะหา 915,952.00 รพ.กาบัง 337,534.00

20 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 20 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ปี 2554 จังหวัดยะลา 20

21 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 21 โรงพยาบาลขั้นปัจจุบันวันรับรองวันหมดอายุ ยะลา 3(r2) 24 มิ. ย. 5423 มิ. ย. 57 เบตง 3(r1) ก. ย. 54 สมเด็จพระยุพราช ยะหา 2 10 ก. ย. 539 ก. ย. 54 รามัน 3(r1) 27 ก. พ. 5226 ก. พ. 55 บันนังสตา 3 21 ธ. ค. 5320 ธ. ค. 55 ธารโต 3 21 ก. พ. 5420 ก. พ. 56 กาบัง 2 30 มิ. ย. 5429 มิ. ย. 55 ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA ณ 31 ส.ค. 54 จาก สรพ.

22 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 22 โรงพยาบาล ปี 2553ปี 2554ปี 2555 ยะลา 3(r1e)3(r2) เบตง 33(r1) สมเด็จพระยุพราช ยะหา 3e 23 รามัน 3(r1) 3(r2) บันนังสตา 2 33 ธารโต 2 33 กาบัง 2e 23 กรงปินัง - -1 ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA ณ 31 ส.ค. 54 จาก สรพ.

23 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 23 ผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ โรงพยาบาลQALAISO 15189 ยะลา  เบตง  - สมเด็จพระยุพราช ยะหา - ( รอผล )  (HIV) รามัน  ( รอผล ) - บันนังสตา --- ธารโต --- กาบัง ---

24 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 24 หน่วยบริการที่ยังไม่ได้สรุปผลการดำเนินงานส่ง สปสช. หน่วยบริการ 1.กองทุนจิตเวช2.กองทุนไต3.พัฒนาต่อเนื่อง ในขั้น 2 เดิม 4.พัฒนารับรอง เพียงขั้น 2 ด้วย คะแนนคุณภาพ 5.คลินิกอดบุหรี่ รพ.ยะลา  รพ.เบตง  รพ.บันนังสตา  รพ.ธารโต  รพ.รามัน รพร.ยะหา  รพ.กาบัง

25 National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 25


ดาวน์โหลด ppt National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพบริการ(P4P) ปี 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google