งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ
ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552

2 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร
ผลผลิต : สก.และกลุ่มฯได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร

3 1. การส่งเสริมสก.และกลุ่มฯทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52) มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุนเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 85 จาก 60 แห่ง = แห่ง แห่ง ผล %

4 เป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 12 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52) มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ จำนวน 12 แห่ง แห่ง ผล สก. 2 แห่ง %

5 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก. ย
ตัวชี้วัดที่ 3 สก.และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52 สามารถปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนายทะเบียน เป้าหมาย ร้อยละ จาก 151 แห่ง = 114 แห่ง แบ่งเป็น 1. สหกรณ์ จำนวน 62 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 52 แห่ง แห่ง ผล 19 แห่ง 23.17 %

6 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก. ย. 51-ส. ค
สก.และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือนก.ย.51-ส.ค.52 มีทุนดำเนินงาน(ทุนภายใน)เพิ่มขึ้นตามงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เป้าหมาย แห่ง ผล 15 แห่ง % แห่ง

7 เป้าหมาย 95 % จาก 5 แห่ง = 5 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 5 สก.ที่กู้เงิน กพส. ครบกำหนดชำระในปี 52 (สัญญาครบกำหนดชำระตั้งแต่ 1 ต.ค ก.ย.52) สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด เป้าหมาย 95 % จาก 5 แห่ง = 5 แห่ง ผล 6 แห่ง 100 % 69.14 ล้านบาท ล้านบาท

8 อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรม การจัดทำผลงานวิชาการ เป้าหมาย 1 เรื่อง ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงร่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเล่มส่งกรมฯแล้ว ขั้นตอนที่ 6 ส่งหน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ให้สก./กลุ่ม นำไปใช้ประโยชน์

9 เป้าหมาย 13 แห่ง ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ แห่ง
เป้าหมาย 13 แห่ง ผล 10 แห่ง % ใช้แผนกลยุทธ์ปี = 4 แห่ง ไม่ใช้แผนกลยุทธ์ปี 46-51= 6 แห่ง แห่ง

10 ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผล 25 แห่ง % สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 17 แห่ง เป้าหมาย 48 แห่ง แห่ง

11 ติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินทุนสหกรณ์
ผล 20 แห่ง % สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 13 แห่ง เป้าหมาย 48 แห่ง แห่ง

12 การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสอบบัญชี และงบการเงิน
ผล 86 แห่ง % สหกรณ์ 46 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง เป้าหมาย แห่ง แห่ง

13 2. การชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสก.และกลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 49
ตัวชี้วัด สมาชิกที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเทียบกับจำนวนสมาชิกตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ราย เป้าหมาย ไม้น้อยกว่า 94 %

14 3. การยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสก.และกลุ่มเกษตรกร
ตัวชี้วัด ร้อยละของสก.ภาคเกษตรในจังหวัดมีสมาชิกและผู้นำสก.สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน. เป้าหมาย 25 % ของ 43 แห่ง = 11 แห่ง แห่ง

15 ผล อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้นำสก.ตามข้อ 1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน. เป้าหมาย 10 % ผล อยู่ระหว่างดำเนินการ

16 สร้างคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำงบทดลองเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย % 50 แห่ง แห่ง ผล 50 แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง พนักงานราชการเป็น ผู้จัดทำงบทดลอง

18 เป้าหมาย 85 % ของ 60 แห่ง = 43 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปิดบัญชีได้ตามกำหนดเวลา เป้าหมาย 85 % ของ 60 แห่ง = 43 แห่ง แห่ง ผล สหกรณ์ 2 แห่ง 4.65 %

19 ผลไตรมาสที่ 1 50 แห่ง 100 % แยกเป็น
ตัวชี้วัดที่ 3 สก.และกลุ่มฯ ได้รับการวิเคราะห์งบทดลองและนำเสนอให้หน่วยฯ นำไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย % 50 แห่ง ครั้ง ผลไตรมาสที่ แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง

20 ผล กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 100 %
ตัวชี้วัดที่ 4 สก.และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตมีบทบาททางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เป้าหมาย % 1 แห่ง แห่ง ผล กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 100 %

21 5. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 1 สก.ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในปี ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย 90 % ของ 31 แห่ง = 28 แห่ง แห่ง

22 เป้าหมาย 90 % ของ 20 แห่ง = 18 แห่ง
ตัวชี้วัดที่ 2 สก.ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดทำในปี นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย 90 % ของ 20 แห่ง = 18 แห่ง แห่ง ผล 4 สหกรณ์ 10 โครงการ

23 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google