งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552

2 แผนงานปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร ผลผลิต : สก. และกลุ่มฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง และส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรและเกษตรกร

3 1. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่าง เดือนก. ย.51- ส. ค.52) มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุนเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 85 จาก 60 แห่ง = 51 แห่ง แห่ ง ผล 23.52 %

4 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่าง เดือนก. ย.51- ส. ค.52) มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนลดลงเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 12 แห่ง แห่ ง ผล สก. 2 แห่ง 16.66 %

5 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทาง บัญชีระหว่างเดือนก. ย.51- ส. ค.52 สามารถ ปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนายทะเบียน เป้าหมาย ร้อยละ 75 จาก 151 แห่ง = 114 แห่ง แบ่งเป็น 1. สหกรณ์ จำนวน 62 แห่ง 2. กลุ่มเกษตรกร จำนวน 52 แห่ง แห่ ง ผล 19 แห่ง 23.17 %

6 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่างเดือน ก. ย.51- ส. ค.52 มีทุนดำเนินงาน ( ทุนภายใน ) เพิ่มขึ้นตามงบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ บัญชี เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เป้าหมาย 150 แห่ง แห่ ง ผล 15 แห่ง 18.75 %

7 ตัวชี้วัดที่ 5 สก. ที่กู้เงิน กพส. ครบกำหนด ชำระในปี 52 ( สัญญาครบกำหนดชำระตั้งแต่ 1 ต. ค.51-30 ก. ย.52) สามารถชำระหนี้ได้ ตามกำหนด เป้าหมาย 95 % จาก 5 แห่ง = 5 แห่ง ผล 6 แห่ง 100 % 69.14 ล้าน บาท 9.71 ล้าน บาท

8 กิจกรรม การจัดทำผลงานวิชาการ เป้าหมาย 1 เรื่อง ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงร่าง ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเล่มส่งกรมฯแล้ว ขั้นตอนที่ 6 ส่งหน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ให้สก./ กลุ่ม นำไปใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างดำเนินการ

9 ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ เป้าหมาย 13 แห่ง ผล 10 แห่ง 76.92 % ใช้แผนกลยุทธ์ปี 46-51 = 4 แห่ง ไม่ใช้แผนกลยุทธ์ปี 46- 51= 6 แห่ง แห่ ง

10 ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 48 แห่ง ผล 25 แห่ง 52.08 % สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 17 แห่ง แห่ ง

11 ติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินทุนสหกรณ์ เป้าหมาย 48 แห่ง ผล 20 แห่ง 41.66 % สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 13 แห่ง แห่ ง

12 การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสอบบัญชี และงบการเงิน เป้าหมาย 150 แห่ง ผล 86 แห่ง 57.33 % สหกรณ์ 46 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง แห่ ง

13 2. การชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสก. และ กลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 49 ตัวชี้วัด สมาชิกที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเทียบกับ จำนวนสมาชิกตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เป้าหมาย ไม้น้อยกว่า 94 % รา ย

14 3. การยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิกสก. และกลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัด ร้อยละของสก. ภาคเกษตรใน จังหวัดมีสมาชิกและผู้นำสก. สมัครเข้าเป็น นักศึกษาของ กศน. เป้าหมาย 25 % ของ 43 แห่ง = 11 แห่ง แห่ ง

15 ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้นำสก. ตามข้อ 1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ กศน. เป้าหมาย 10 % ผล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

16 กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการฯ ตัวชี้วัดที่ 1 สก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำงบ ทดลองเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย 100 % 50 แห่ง ผล 50 แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง พนักงานราชการเป็น ผู้จัดทำงบทดลอง แห่ ง

18 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปิด บัญชีได้ตามกำหนดเวลา เป้าหมาย 85 % ของ 60 แห่ง = 43 แห่ง แห่ ง ผล สหกรณ์ 2 แห่ง 4.65 %

19 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ได้รับการวิเคราะห์ งบทดลองและนำเสนอให้หน่วยฯ นำไปใช้ ประโยชน์ เป้าหมาย 100 % 50 แห่ง 200 ครั้ง ผลไตรมาสที่ 1 50 แห่ง 100 % แยก เป็น สหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 42 แห่ง

20 ตัวชี้วัดที่ 4 สก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตมีบทบาททางสังคมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เป้าหมาย 100 % 1 แห่ง แ ห่ง ผล กลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม 100 %

21 5. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในปี 46 -51 ได้ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย 90 % ของ 31 แห่ง = 28 แห่ง แห่ ง

22 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดทำในปี 46 - 51 นำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ แห่ ง เป้าหมาย 90 % ของ 20 แห่ง = 18 แห่ง ผล 4 สหกรณ์ 10 โครงการ

23


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google