งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศต ส. อ.

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดง เป็นลิตร ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

16 ลักษณะการบำบัด ผู้เสพ / ผู้ติด ยาเสพติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 - 15 ก. ค. 51)

17 การบำบัดจำแนกตามชนิดยา เสพติด ปีงบประมาณ 2551 ( ต. ค. 50 – 15 ก. ค. 51)

18 - อำเภอเมืองยะลา รวม 7 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา รวม 6 ครั้ง - อำเภอกาบัง รวม 7 ครั้ง - อำเภอกรงปินังรวม 4 ครั้ง - อำเภอยะหา รวม 2 ครั้ง - อำเภอรามัน รวม 2 ครั้ง - อำเภอเบตง รวม 1 ครั้ง - อำเภอธารโต รวม 2 ครั้ง การประชุม ศตส. อ.

19 บัญชีผู้ค้า ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2551 ศต ส. อ. ผู้ค้า ( ราย ย่อย ) ผลการ ดำเนินง าน ยอด คงเหลือ เมือง ยะลา 11- เบตง 945 บันนัง สตา 514 รามัน 817 ยะหา 3-3 ธารโต 110 กาบัง 2-2 กรงปิ นัง 3-3 รวม 42735 ผู้เสพ / ผู้ติด ผลการ ดำเนินง าน ยอด คงเหลือ 771859 631251 1046 63558 55946 814536 10- 48642 40799308

20 งบประมาณ 2,867,060 บาท เบิกจ่าย 428,800.05 บาท ( 14.85 % ) การเบิกจ่ายงบประมาณยาเสพติด

21 ลำ ดับ ชื่อ หน่วยงาน โครง การ ได้รับ จัดสรร เบิกจ่า ย คงเหลื อ คิด เป็น % 1 อำเภอเมือง 2110,0 00 -100% 2 อำเภอเบตง 265,00 0 - - 3 อำเภอรามัน 233,00 0 -100% 4 อำเภอยะหา 230,00 0 -100% 5 อำเภอ กรงปินัง 229,00 0 - - 6 อำเภอกาบัง 228,00 0 - - 7 อำเภอ บันนังสตา 230,00 0 - - 8 อำเภอธารโต 229,00 0 - - 9 ตำรวจภูธร จังหวัดยะลา 1584,0 00 - - 10 โครงการ เรือนจำเบตง 115,00 0 - - รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการ

22 ลำ ดับ ชื่อ หน่วยงาน โครง การ ได้รับ จัดสร ร เบิกจ่า ย คงเหลื อ คิด เป็น % 11 สนง. พัฒนาสังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย์ จ. ยะลา 130,00 0 - - 12 สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ยะลา 6410,0 00 - - สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ยะลา ( เพิ่มเติม ) 3178,0 40 - - 13 สนง. สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จ. ยะลา 2100,0 00 -100 % 14 สนง. สาธารณสุขจังหวัด ยะลา 2220,0 00 - - 15 สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด ยะลา 130,00 0 - - 16 สนง. คุมประพฤติจังหวัด ยะลา 115,00 0 - - 17 สถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน จ. ยะลา 116,00 0 - -


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google