งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้
สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ปี 2554 แนวทางการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพ ปี 2555 แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี…..พัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เก็บมาฝากจากใจ…..ถึงใจ

2 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ปี 2554
สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ปี 2554 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช.เขต 12 สงขลา

3 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณของ สปสช.
เหมาจ่ายรายหัว จ่ายชดเชยตามผลการบริการ จ่ายเป็นงบสนับสนุน จ่ายเพื่อพัฒนาระบบ จ่ายชดเชยเป็นยาและเวชภัณฑ์ จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ

4 แนวคิดการจ่ายงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ
เป็นการจ่ายเพื่อมุ่งหวังให้หน่วยบริการให้ความสำคัญถึงการพัฒนาการบริการ ให้บรรลุถึงคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนมั่นใจได้ว่าภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประชาชนจะเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

5 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ปี 2554
งบจัดสรรตาม เกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ ปี 2554 04/04/60 เกณฑ์คุณภาพผลงาน ระดับกิจกรรมพัฒนาบริการ มีการทำข้อตกลงกับหน่วยบริการที่มีเงื่อนไขพร้อมในแต่ละกิจกรรมคุณภาพที่กำหนดและสมัครใจเข้าร่วม ตามเงื่อนไข เกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์ 29ตุลาคม2552 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5

6 เกณฑ์คุณภาพผลงาน…ระดับกิจกรรมพัฒนาบริการ
สนับสนุนงานเชิงรุกในการสร้างคุณภาพให้เกิด ในหน่วยบริการที่เป็นไปตาม service specification (process/end product) โรค/ประเด็น กิจกรรมพัฒนาบริการ มาตรฐาน หน่วยบริการ 1. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA (ตามคะแนน Scoring Overall) 2. การจัดระบบ Complaint Management 3. Good Practice ด้าน Continuity care (discharge plan) ( เสนอโครงการแห่งละ 100,000.-) โรคเรื้อรัง 4. การจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ (แห่งละ 50,000.-) 5. โรค/ประเด็น อื่นที่จำเป็นในพื้นที่ (ถ้ามี)

7 เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพ (2) พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิม
สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. 2 พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิม ฉ)พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิม ด้วยระดับคะแนนคุณภาพ (HA Overall Scoring ) 50,000 3 บันนังสตา ธารโต กาบัง

8 เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพ (3) ธำรงการรับรอง HA โดยมี Good Practice
สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. 3 ธำรงการรับรอง HA โดยมี Good Practice ซ) ธำรงการรับรอง HA โดยมี Good Practice 50,000 1 รามัน

9 เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพ (3)
สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. 3 รับรอง HAต่อเนื่อง ซ) รับรอง HA ต่อเนื่อง (Re – Accredit ) 100,000 1 ยะลา

10 เกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพ (3) พัฒนาและรับรองเพียงขั้น 2
สถานะ คุณภาพ วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. 3 พัฒนาและรับรองเพียงขั้น 2 ณ) พัฒนาและรับรองเพียงขั้น 2 ด้วยระดับคะแนนคุณภาพ (HA Overall Scoring) 50,000 1 เบตง ยะหา

11 สถานการณ์คุณภาพ รพ. UC ภาพรวม ระหว่างปี 2546 – 2554 (ณ 31 สิงหาคม 54)
ข้อมูล: หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 988 แห่ง (Cap & NonCap) ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ณ 31 สิงหาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์ : สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช. (ปิยพร ปิยะจันทร์)

12 ข้อมูล: หน่วยบริการรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 988 แห่ง (Cap & NonCap)
ที่มา: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ณ 31 สิงหาคม 2554 รวบรวมและวิเคราะห์ : สำนักพัฒนาคุณภาพบริการ สปสช. (ปิยพร ปิยะจันทร์)

13 ร้อยละ รพ. UC ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานHA จำแนกตามขั้นรับรอง ตาม สปสช.เขต ณ 31 ส.ค. 54

14 ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA
ณ 31 ส.ค. 54 จาก สรพ. โรงพยาบาล ขั้นปัจจุบัน วันรับรอง วันหมดอายุ บันนังสตา 3 21 ธ.ค. 53 20 ธ.ค. 55 ธารโต 21 ก.พ. 54 20 ก.พ. 56 กาบัง 2 30 มิ.ย. 54 29 มิ.ย. 55 สมเด็จพระยุพราชยะหา 10 ก.ย. 53 9 ก.ย. 54 รามัน 3(r1) 27 ก.พ. 52 26 ก.พ. 55 เบตง 3e 6 มี.ค. 52 5 มี.ค. 54 ยะลา 3(r2) 24 มิ.ย. 54 23 มิ.ย. 57

15 ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพ รพ. ตามมาตรฐาน HA
ณ 31 ส.ค. 54 จาก สรพ. โรงพยาบาล ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 บันนังสตา 2 3 ธารโต กาบัง 2e สมเด็จพระยุพราชยะหา 3e รามัน 3(r1) เบตง ยะลา 3(r1e) 3(r2)

16 การจัดบริการคลินิกอดบุหรี่
วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. 1.สนับสนุนให้หน่วยบริการมีการจัดคลินิกอดบุหรี่ตามแนวทางการบำบัดรักษาผู้สูบบุหรี่ 1.จัดคลินิกอดบุหรี่แก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอก 2.มีสถานที่สำหรับให้บริการเป็นสัดส่วนและมีช่วงเวลามนการเปิด 50,000 ต่อเนื่อง 53 ยะลา 2.เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังและผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ได้รับการบำบัด รักษาตามแนวทางและป้องกันบรรเทาอาหารรุนแรง ให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปี 54 เบตง รามัน

17 Good Practice ในการดูแลต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ เมนูกิจกรรม สนับสนุน รพ.ละ จำนวน รพ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ Comprehensive Discharge Planning ให้ผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤติ ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการนอนโรงพยาบาล สามารถมีการดูแล Sub Acute Care และConvalescent Care ต่อเนื่องที่บ้านโดยหน่วยบริการใกล้บ้าน - กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤติได้รับการดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ Stroke หัวใจ มะเร็ง เอดส์ และโรคเรื้อรังอื่นๆ - จัดระบบการวางแผนจำหน่าย การดูแลต่อเนื่องระหว่างโรงพยาบาลและที่บ้าน - หน่วยบริการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้แก่หน่วยบริการอื่นๆ 100,000 2 แห่ง ยะหา รามัน

18 แนวทางการบริหารงบจ่ายเพิ่มเติมตามเกณฑ์ คุณภาพผลงานบริการ ปี 2554
จัดสรรตามเกณฑ์คุณภาพผลงานระดับผลลัพธ์ 6 ข้อ สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คุณภาพระบบยา ความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน การรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพบริการ ผู้ป่วย stroke ได้รับการบริการกายภาพ บำบัดในรพ. ผู้ป่วย STMEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด

19 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 1 สถานะการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หน่วยบริการ รับส่งต่อ Pop UC 31 มี.ค. 2554 Q score 1 (0-5) บาทต่อปชก 1 ที่ได้ งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 1 รพ.ยะลา 154,902 5 8.484 831,039.0 รพ.เบตง 58,931 316,161.0 รพ.บันนังสตา 52,261 280,377.0 รพ.ธารโต 21,007 112,701.0 รพ.รามัน 79,541 426,732.0 รพร.ยะหา 52,818 3 5.091 170,019.0 รพ.กาบัง 20,894 67,257.0

20 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 2 คุณภาพระบบยา หน่วยบริการ รับส่งต่อ คะแนน ADR จากอย. ADR High Alert DUE/DUR ASU Q score 3 (0-25) งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 2 รพ.ยะลา 4.8 5 4 24 601,355.0 รพ.เบตง 4.7 3 20 189,368.0 รพ.บันนังสตา 4.5 21 174,755.0 รพ.ธารโต 4.1 68,874.0 รพ.รามัน 25 320,468.0 รพร.ยะหา 4.6 23 194,710.0 รพ.กาบัง 19 63,392.0

21 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 3 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน หน่วยบริการ รับส่งต่อ MRA External MRA Internal MRA rate 2 Q score 2 (0-5) งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 3 รพ.ยะลา 75.9 72.4 74.48 3 447,138.0 รพ.เบตง 79.2 83.0 80.72 4 226,813.0 รพ.บันนังสตา 84.3 88.7 86.07 5 251,426.0 รพ.ธารโต 71.7 70.7 71.27 60,639.0 รพ.รามัน 84.8 85.3 84.99 306,136.0 รพร.ยะหา 81.8 87.3 84.03 203,285.0 รพ.กาบัง 82.2 90.7 85.58 100,521.0

22 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 4 การรายงาน Quality Serveillance Indicator หน่วยบริการ รับส่งต่อ QSI 4 Q score 4 (0-5) งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 4 รพ.ยะลา 95 5 657,127.0 รพ.เบตง 90 249,998.0 รพ.บันนังสตา 221,702.0 รพ.ธารโต 100 89,116.0 รพ.รามัน 337,430.0 รพร.ยะหา 224,065.0 รพ.กาบัง 85 88,637.0

23 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 5 ผู้ป่วย Stroke ได้รับบริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพใน รพ. หน่วยบริการ รับส่งต่อ stroke (คน) 5 stroke rehab (คน) 5 percentage 5 Q score 5 (0-5) งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 5 รพ.ยะลา 377 96 25.46 2 231,863.0 รพ.เบตง 44 4 9.09 1 44,105.0 รพ.บันนังสตา - 0.0 รพ.ธารโต 5 รพ.รามัน 14 7.14 59,530.0 รพร.ยะหา 8 25.00 79,060.0 รพ.กาบัง

24 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 เกณฑ์ที่ 6 ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ( STEME) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หน่วยบริการ รับส่งต่อ STEMI (คน) Thrombolytic (คน) percentage Q score 8 (0-5) งบประมาณที่จัดสรรตามเกณฑ์ 6 รพ.ยะลา 114 60 52.63 5 131,425.0 รพ.เบตง 50,000.0 รพ.บันนังสตา 44,340.0 รพ.ธารโต 17,823.0 รพ.รามัน 67,486.0 รพร.ยะหา 44,813.0 รพ.กาบัง 17,727.0

25 ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554
ข้อมูลการจัดสรรประมาณตามเกณฑ์คุณภาพ จังหวัดยะลา ปี 2554 หน่วยบริการ รับส่งต่อ รวมงบประมาณ ทั้งหมด ที่ได้รับจัดสรร รพ.ยะลา 2,899,947.00 รพ.เบตง 1,076,445.00 รพ.บันนังสตา 972,600.00 รพ.ธารโต 349,153.00 รพ.รามัน 1,517,782.00 รพร.ยะหา 915,952.00 รพ.กาบัง 337,534.00

26 หน่วยบริการที่ยังไม่ได้สรุปผลการดำเนินงาน
1.กองทุนจิตเวช 2.กองทุนไต 3.พัฒนาต่อเนื่องในขั้น 2 เดิม 4.พัฒนารับรองเพียงขั้น 2 ด้วยคะแนนคุณภาพ 5.คลินิกอดบุหรี่ รพ.ยะลา รพ.เบตง รพ.บันนังสตา รพ.ธารโต รพ.รามัน รพร.ยะหา รพ.กาบัง


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google