งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 เนื้อหา ปัญหาผู้สูงอายุปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาผู้ดูแลปัญหาผู้ดูแล การบริการที่ควรมีการบริการที่ควรมี –สถานดูแลระยะยาว –สถานดูแลระยะสั้น วัดจะเป็นสถานที่ดูแลระยะยาวได้ อย่างไร?วัดจะเป็นสถานที่ดูแลระยะยาวได้ อย่างไร?

3 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50

4 การคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทย (60 ปีขึ้นไป) 2543-2563 x 1000 Sources: Chayovan (2002)

5 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 เทคโนโลยี ทางสุขภาพ เทคโนโลยีทาง เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีทาง เศรษฐศาสตร์ การกลายเป็นเมือง การศึกษา อายุยืน ประกรสูงอายุ การแย่งงาน ระหว่างวัย อาชีพเฉพาะพิเศษ แบบใหม่ คนหนุ่มสาวถูกอบรม สำหรับตำแหน่งใหม่ งานสำหรับ ผู้สูงอายุเลือน หายไป คนหนุ่มสาวอพยพเข้า มาอยู่ในเมือง ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ไว้ข้างหลัง คนหนุ่มสาวมีอิสระทาง การเงิน ถูกผู้สูงอายุควบคุมลดลง การรู้หนังสือ การศึกษา แบบมหภาค การ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี คนหนุ่มสาวมี การศึกษาดีกว่า คนหนุ่มสาวรับเงินเดือน สูงกว่า ทำงานมีเกียรติ กว่า การเกษียณอายุ คนหนุ่มสาวร่ำรวยกว่า มีสถานภาพดีกว่าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสถานภาพลดต่ำลง การสูงอายุกับทฤษฎี Modernization

6 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ภาระโรคในประเทศกำลังพัฒนา และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (2546) 27 43 49 22 14 9 21 15

7 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 การคาดการณ์จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (x 1000) สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (2546)

8 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 มีภาวะสมองเสื่อม ทุพพลภาพ

9 ขนาดของครอบครัว แรงงานสตรี Modernisation จำนวนผู้ดูแล ลดลง

10 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ขาดคนดูแล

11

12 ผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ ผู้ดูแลที่เป็นทางการ สามี / ภรรยา ลูก / หลาน เพื่อน บ้าน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ อื่นๆ ผู้ช่วยดูแล อสม. อผส. NGO ผู้สูงอายุ ระบบผู้ดูแล พระ

13 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 สูงอายุด้วยกันทั้งคู่ ขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแล

14 มีปัญหาสุขภาพของตัวเอง

15 ข้อเท็จจริง  ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: –อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ ลดลง  ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เกิดจาก ภาวะถดถอยของการทำงานของร่างกาย & ภาวะ โรคเรื้อรัง ซึ่งนำไปสู่ภาวะทุพลภาพและการพึ่งพิง –ร้อยละ 80 มีโรคเรื้อรังประจำตัว –ร้อยละ 5 มีภาวะพึ่งพิงด้านกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน –ร้อยละ 15 มีภาวะพึ่งพิงด้านงานบ้าน –ร้อยละ 0.8 และ 0.2 ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็น และนอนติด เตียงตามลำดับ –ร้อยละ 35 ต้องการและมีผู้ดูแล และร้อยละ 6 ต้องการ แต่ไม่มีคนดูแลในครอบครัว

16 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ความเป็นมาของโครงการ (2)  ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุทำได้ ลำบากขึ้น –การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ- เคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานสตรี เพิ่มขึ้น –ครอบครัวมีขนาดเล็กลง  แนวโน้มลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ –อยู่คนเดียวไม่เพิ่มขึ้นมากนัก (4% ในปี 2513-33 เป็น 6 และ 7% ในปี 2543,47) –อยู่กับคู่สมรสตามลำพังเพิ่มขึ้นมาก (8% 2533  12, 17% 2543,47)  บริการสุขภาวะในชุมชน แยกส่วน ขาดความครอบคลุม ต่อเนื่อง เชื่อมโยง  ขาดแคลนบริการในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าสู่ภาวะ พึ่งพิง ข้อเท็จจริง

17 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 อุปสงค์และอุปทานของผู้ดูแลต่อจำนวนประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแลในอนาคตพ.ศ. จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล (คน) ดูแลภายในครอบครัวดูแลในสถานบริการ ญาติดูแลเองจ้างผู้ดูแล ต้องการการดูแล ปานกลาง ต้องการการดูแลมาก 2538 52,01319,264 1,445 4,335 2543 60,54122,703 4,41513,243 2548 67,39525,675 8,82626,476 2553 73,22028,47515,25445,763 2558 79,88831,955 25,29875,894 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540) ตารางแสดงจำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำแนกตามลักษณะการดูแล และระดับความต้องการการดูแล

18 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 25382543254825532558 ปรับปรุงจาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์ และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540)

19 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ความต้องการของมนุษย์ (Human needs) วัฒนธรรม (Culture) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป (Culture change) ความต้องการแบบใหม่ (New needs) วัฒนธรรมใหม่ (New Culture) Cowgill (1986) เรากำลังอยู่ใน Intervention Process สำหรับวัฒนธรรมใหม่

20 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ดูแลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ พระ แพทย์ / พยาบาล โภชนากร นักสังคม สงเคราะห์ ทนายความ นักกิจกรรม / นักกายภาพบำบัด อาสาสมัคร ตำรวจ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นๆ

21 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50

22 ความหมาย การดูแลระยะยาว “ เป็นบริการ สุขภาพและสังคมสำหรับ ผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลืออย่างมีความ ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความพิการ ทางกายหรือทางจิต ” การดูแลระยะยาว “ เป็นบริการ สุขภาพและสังคมสำหรับ ผู้ที่ ต้องการความช่วยเหลืออย่างมีความ ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากความพิการ ทางกายหรือทางจิต ” The American Institute of Medicine (1986) การดูแลระยะยาว “ เป็นการดูแลสำหรับ ความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือความพิการซึ่งไม่ เหมาะต่อการให้การดูแลในโรงพยาบาล และ มักจะเป็นการดูแลโดยไม่ได้รับค่าใช้จ่าย แทนที่จะเป็นการดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพ ” Norton (2000)

23 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ความหมาย การดูแลระยะยาวว่า “ เป็นส่วน สำคัญที่ขาดไม่ได้ของระบบ สุขภาพและบริการสังคม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ ผู้ดูแลทำให้กับผู้ที่ต้องการการ ดูแล ผู้ดูแล – ผู้ดูแลนอกระบบ ( ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ) – ผู้ดูแลในระบบ : บุคลากรในสาย วิชาชีพและผู้ช่วย ( บุคลากร ทางด้านสุขภาพและสังคม ) – ผู้ดูแลแบบดั้งเดิมและที่เป็น อาสาสมัคร ” WHO (1999)

24 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม อยู่อย่างอิสระในชุมชน ไม่อยู่บ้านเดียวกัน กับผู้ดูแล อยู่บ้านเดียวกันกับ ผู้ดูแล ไม่มีผู้ดูแล การปรับตัวของครอบครัว บริการ เสริมผู้ดูแล บริการ ทดแทนผู้ดูแล ชุดการ ดูแลที่ ซับซ้อน บ้านพัก คนชรา การดูแล ฉุกเฉิน สถาน บริบาล (Gary Andrew, 2001) เพิ่มระดับการดูแล ในบ้านพักคนชรา เพิ่มความเข้มข้นของ บริการดูแลในชุมชน หมู่บ้านผู้เกษียณอายุ

25 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 การบริการ การดูแลในสถานบริการ เป็นการให้บริการดูแล ผู้สูงอายุในสถานบริการเป็นการให้บริการดูแล ผู้สูงอายุในสถานบริการ มีลักษณะเป็นมีลักษณะเป็น 1)โรงพยาบาล 2)กึ่งฉุกเฉิน: ฟื้นฟูสภาพ 3)สถานดูแลระยะยาว –สถานบริบาล –สถานดูแลระยะสุด สุดท้าย –บ้านพักคนชรา การดูแลในชุมชน & ที่บ้าน การดูแลในกิจกรรมและ ความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น กิจวัตรประจำวัน การ รับประทานอาหาร หรือการ ปรับปรุงที่พักอาศัยการดูแลในกิจกรรมและ ความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น กิจวัตรประจำวัน การ รับประทานอาหาร หรือการ ปรับปรุงที่พักอาศัย บริการที่สนับสนุนการดูแล ที่บ้าน เช่นบริการที่สนับสนุนการดูแล ที่บ้าน เช่น –บริการการเยี่ยมบ้าน –บริการช่วยเหลืองานบ้าน –บริการส่งอาหารถึงบ้าน –ศูนย์บริการสุขภาพ –โรงพยาบาลกลางวัน –ศูนย์บริการดูแลกลางวัน –บริการดูแลระยะสั้น

26 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 สถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing home) ให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ให้การช่วยเหลือในด้านให้การช่วยเหลือในด้าน –การทำกิจวัตรประจำวัน การเคลื่อนไหว การดูแลทางด้านจิตสังคม และการดูแลส่วนบุคคล การดูแลสนับสนุนทางการแพทย์การดูแลสนับสนุนทางการแพทย์ –เช่น กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด บริการห้องพักและอาหารบริการห้องพักและอาหาร ส่วนใหญ่ให้บริการผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้บริการผู้สูงอายุ –ที่มีภาวะเปราะบาง –มีโรคเรื้อรัง –พิการทางด้านร่างกาย –ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต –พิการทั้งร่างกายและปัญหาสุขภาพจิต : สมองเสื่อม Ribbe et al. (1997)

27 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 สถานบริบาลผู้สูงอายุ

28 การดูแลระยะสั้น การดูแลเป็นสิ่งที่ต้องการการอุทิศตนสูง มักทำให้ ผู้ดูแลละเลยดูแลสุขภาพและความผาสุกของตนเองการดูแลเป็นสิ่งที่ต้องการการอุทิศตนสูง มักทำให้ ผู้ดูแลละเลยดูแลสุขภาพและความผาสุกของตนเอง ผู้ดูแลต้องการเวลาพักจากการดูแลที่รับผิดชอบเพื่อลด ภาวะเครียดและป้องกันหมดเรี่ยวแรงผู้ดูแลต้องการเวลาพักจากการดูแลที่รับผิดชอบเพื่อลด ภาวะเครียดและป้องกันหมดเรี่ยวแรง ประสิทธิผลของการให้การดูแลขึ้นกับว่าสิ่งที่ให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดูแล เช่น การ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ สนับสนุน และได้รับหยุดพัก เป็นระยะๆประสิทธิผลของการให้การดูแลขึ้นกับว่าสิ่งที่ให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดูแล เช่น การ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ สนับสนุน และได้รับหยุดพัก เป็นระยะๆ การดูแลระยะสั้นช่วยให้ครอบครัวมีเวลาหยุดพักจาก การดูแลสมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือมี ภาวะเปราะบางการดูแลระยะสั้นช่วยให้ครอบครัวมีเวลาหยุดพักจาก การดูแลสมาชิกครอบครัวที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือมี ภาวะเปราะบาง

29 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 สถานที่ดูแลระยะสั้น เป็นสถานที่ให้การดูแลชั่วคราวเพื่อที่ช่วยให้ ครอบครัวมีเวลาหยุดพักจากการดูแลในแต่ละวันเป็นสถานที่ให้การดูแลชั่วคราวเพื่อที่ช่วยให้ ครอบครัวมีเวลาหยุดพักจากการดูแลในแต่ละวัน สามารถให้บริการทั้งในบ้านผู้ป่วยหรือที่อื่นๆสามารถให้บริการทั้งในบ้านผู้ป่วยหรือที่อื่นๆ เป็นส่วนที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งของการ สนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ผู้เจ็บป่วย เรื้อรังสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้เป็นส่วนที่มีความสำคัญส่วนหนึ่งของการ สนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้ผู้เจ็บป่วย เรื้อรังสามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ ช่วยลดอัตราการย้ายผู้สูงอายุไปอยู่ในสถาน บริบาล หรือการทอดทิ้งช่วยลดอัตราการย้ายผู้สูงอายุไปอยู่ในสถาน บริบาล หรือการทอดทิ้ง

30 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ศูนย์ฟื้นฟู สภาพ

31 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 สถานดูแล สุขภาพ กลางวัน

32 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 บริการเยี่ยมบ้าน & รถรับส่งฉุกเฉิน

33 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 กิจกรรมสำหรับ ผู้สูงอายุ

34 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ประเทศ/ บริการ รพ. กึ่ง ฉุกเฉิน สถาน บริบาล สถาน ดูแล ระยะสั้น สถาน ดูแล ระยะ สุดท้าย บ้านพัก คนชรา ไทย * สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ * มีเฉพาะภาคเอกชน ตารางแสดงชนิดของบริการในสถาบันในแต่ละประเทศ

35 นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50

36 สิ่งที่ควรพิจารณา ความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง / ผู้ริเริ่ม ความพร้อมของสถานที่ สถานที่ตั้ง ความพร้อมของชุมชน จำนวนอาสาสมัครที่คาดว่าจะมี – ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ – ชาวบ้านทั่วไป องค์ความรู้ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง – เจ้าหน้าที่สุขภาพ – นักสังคมสงเคราะห์ – องค์กรการกุลต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ ณ รร. แมนดารินเมื่อวันที่ 8 ก. พ.50 ผศ.ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google