งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์. Population of Thailand ประชากรรวม (ต.ค. 52 ) 66.9 ล้านคน ชาย : หญิง 32.9 : 34.0 ล้านคน 11.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์. Population of Thailand ประชากรรวม (ต.ค. 52 ) 66.9 ล้านคน ชาย : หญิง 32.9 : 34.0 ล้านคน 11.7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์

2 Population of Thailand ประชากรรวม (ต.ค. 52 ) 66.9 ล้านคน ชาย : หญิง 32.9 : 34.0 ล้านคน 11.7

3 Thailand Population Pyramid Source – Statistics Thailand 1960, 1980, 2000. National Statistics Organization. Population Projection 2020. Institute for Population and Social Research, Mahidol University http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/AllAboutPopulation.

4 ใครคือผู้สูงอายุ ? USA: ≥ 65 ปี UK, THAILAND: ≥ 60 ปี AFRICA: ≥ 50 ปี

5 อัตราส่วนประชากร ผู้สูงอายุทั่วโลก UN, 2007

6 ประเทศที่มีอัตราส่วน ผู้สูงอายุมากที่สุด UN, 2007 ประเทศอายุ ≥ 60 ปี ลำดับที่ ญี่ปุ่น 27.91 อิตาลี 26.42 เยอรมัน 25.33 ไทย11.068

7 Create by Siriphan K..

8 การที่ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นถือ ว่าเป็นชัยชนะของมวลมนุษยชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการ ท้าทายความสามารถของสังคม ด้วย “ Population ageing is a triumph of humanity but also a challenge to society ” http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html WHO at Geneva, 2002

9 ประเทศไทย : สังคมผู้สูงอาย (Aging Society) ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร้อยละประชากรผู้สูงอายุ 58.8 วัย ต้น 31.7 วัย กลาง 9.5 วัย ปลาย

10 อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www2.m-society.go.th/document/edoc/edoc_892.pdf 10.9

11 การกระจายตัวของประชากร ผู้สูงอายุ.

12 อัตราผู้สูงอายุแต่ละภาค พ. ศ. 2550.

13 การกระจายตัวของประชากร ผู้สูงอายุ จำนวนสูงสุด 5 จว.แรก  นครราชสีมา  เชียงใหม่  ขอนแก่น  นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี

14 สถานภาพสมรสผู้สูงอายุ

15 ลักษณะการอยู่อาศัย ปัญหาการ อยู่คนเดียว

16 พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 16 การออกกำลังกายสม่ำเสมอสุรา บุหรี่ ทั้ง สอง

17 โรควิถีชีวิต มะเร็ง ความดัน โลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอด เลือด สมอง

18 อัตราการเป็นโรคเรื้อรัง มะเร็ง 0.5 หลอด เลือด สมองตีบ 1.6 อัมพาต อัม พฤกษ์ 2.5 หัวใจ 7.0 เบาหวาน 13.3 ความดันโลหิตสูง 31.7

19 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-69 ปี ) เป็นผู้ที่ยังแข็งแรง สุขภาพดี อยู่ได้ตามลำพัง เป็น อิสระ ช่วยเหลือตนเองได้ ควรมีการจรรโลง สุขภาพที่ดีไว้ กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุตอนปลาย ( อายุ 70-79 ปี ) ถ้าไม่มีโรคประจำตัวและดูแลสุขภาพดีก็ยัง แข็งแรง แต่ต้องพึ่งพิง ควรได้รับการช่วยเหลือใน ชีวิตประจำวัน และการเฝ้าระวังทางสุขภาพ กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุสูงสุด ( อายุ 80 ปีขึ้นไป ) ต้องการผู้ดูแลช่วยเหลือในชีวิตประจำวันต้องการ ดูแลด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุตาม สาเหตุ ซึ่งอาจจะเป็นการดูแลที่บ้านหรือ สถานพยาบาลที่ต้องการความต่อเนื่องของบริการ ที่มีลักษณะแบบบูรณาการ

20 แนวทางการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุดูแล ช่วยเหลือตนเองให้ได้อยู่ในครอบครัวที่มี ความเอื้ออาทร โดยชุมชนมีส่วนร่วม ช่วยเหลือ หน่วยงานบริการทางการแพทย์ หรือทางสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีความ ต้องการหรือมีปัญหา 2. แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุตามนิยามขององค์การ สหประชาชาติเป็น 3 กลุ่ม เพื่อการแล ช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม ของสภาวะทางกาย ทางจิต และสภาวะพึ่งพิง รวมถึงความต้องการที่แตกต่างกัน

21 .


ดาวน์โหลด ppt ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์. Population of Thailand ประชากรรวม (ต.ค. 52 ) 66.9 ล้านคน ชาย : หญิง 32.9 : 34.0 ล้านคน 11.7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google