งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53

2

3

4 การประยุกต์สู่การปฏิบัติ สสจ. สุโขทัย จะให้มีการนำเสนอพระบรม ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน การประชุมคณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล ทุกเดือน และให้เสนอการนำไปสู่ การปฏิบัติด้วย ในเดือน พ. ค.53 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า งานด้าน สาธารณสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ ประสานงานอย่างมาก ต้องสร้างความสัมพันธ์ กับภาคส่วนต่าง ๆ เพราะการจะทำให้ ประชาชนมีสุขภาพดี เราไม่สามารถจะทำงาน อยู่ฝ่ายเดียว

5 ๖ หลักในการทำงาน หลักแห่งความสำเร็จ - ทำอะไร - ทำเพื่อใคร P1 - ทำอย่างไร P2 - ทำแล้วได้ อะไร P3 - มีความรู้ในเรื่องที่จะทำ = รู้ - มีฉันทะต่อเรื่องที่จะทำ = รัก - ทำอะไรก็ให้ทำเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันทำให้มี ประสิทธิภาพ = สามัคคี - คิด Macro ทำ Micro - ทำเป็นขั้นเป็นตอน - ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย - ทำอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้นๆ - การสื่อความ การประสานงาน และการบูร ณาการ ( Communication,Coordination,Integration) - ทำอะไรต้องมีผู้รับผิดชอบ หรือ ระบบบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบงาน คิด รวบรวมพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสต่างๆ การทำงาน

6 ( สื่อสาร 2 ทาง ) RM ENV IC HR ( ดูแลสุขภาพกาย + ใจ ตนเอง ด้วยนะจ๊ะ )

7 หน่วยคุณภาพ รพ. ศรีสังวร กลุ่ม Clinical 25 หน่วย OPT 15 กลุ่ม Support 9 หน่วย OPT 5 กลุ่ม Office 16 หน่วย OPT 4 รวม 50 หน่วย OPT 24

8 เป็นหน่วยคุณภาพ ต้องมีอะไร - Service profile Update - รู้ ความเสี่ยง RM - 2 way บุคลากร 80 % มี ส่วนร่วม - บริหารด้วยข้อมูล (top 5) - จัดการกับปัญหา - gap working

9 อัตรากำลังแยกตาม ประเภทบุคลากร รวม 733 คน

10 อัตรากำลังแยกตามประเภท และลักษณะงาน 6

11 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ที่ 1 / 53 ขรก.+ พร. มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น 87.22 % ลูกจ้างประจำ มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น 62.38 % ลูกจ้างชั่วคราว มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น 65.98 %

12

13 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ที่ 1 ขรก + พร. ลป. ลช. ขรก + พร. ลป. ลช. มีครบทุกสมรรถนะ 40 5 19 คน มีครบทุกสมรรถนะ 40 5 19 คน ขาด 1 สมรรถนะ 83 23 60 คน ขาด 1 สมรรถนะ 83 23 60 คน ขาด 2 สมรรถนะ 82 34 77 คน ขาด 2 สมรรถนะ 82 34 77 คน ขาด 3 สมรรถนะ 63 33 51 คน ขาด 3 สมรรถนะ 63 33 51 คน ขาด 4 สมรรถนะ 34 3 19 คน ขาด 4 สมรรถนะ 34 3 19 คน ขาด 5 สมรรถนะ 11 3 15 คน ขาด 5 สมรรถนะ 11 3 15 คน รวม 313 101 241 คน รวม 313 101 241 คน

14 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 53 แยกตามสมรรถนะที่ยังมีส่วนขาด ขรก.+ พร. ลป. ลช. ขรก.+ พร. ลป. ลช. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 191 63 155 ราย มุ่งผลสัมฤทธิ์ 191 63 155 ราย บริการที่ดี 98 40 100 ราย บริการที่ดี 98 40 100 ราย สั่งสมความเชี่ยวชาญฯ 202 83 162 ราย สั่งสมความเชี่ยวชาญฯ 202 83 162 ราย จริยธรรม 17 7 23 ราย จริยธรรม 17 7 23 ราย ทำงานเป็นทีม 112 23 79 ราย ทำงานเป็นทีม 112 23 79 ราย

15

16 ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะที่ให้พัฒนา - ความรู้ / ทักษะวิชาชีพ ( มาตรฐาน / สิทธิ + วิชาการ / เทคโนโลยีใหม่ + คอมฯ / สืบค้น ) - พฤติกรรมส่วนบุคคล ( ปรับตัว ใฝ่รู้ + มุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว + อารมณ์ + สัมพันธ์ + ติดตามงานและรายงาน + สุขภาพ ) - ทักษะสื่อสาร ( ฟัง พูด ประสานงาน รายงาน นำเสนอ แก้ไขความขัดแย้ง สุนทรียสนทนา ) 45 / 22 / 27 - - จัดทำมาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด จัดการข้อมูล วางแผน ประเมินผล 31/10/4 - - คุณภาพ ประสิทธิภาพ 29 / 4 / 5 - ภาวะผู้นำ ( สอนงาน นิเทศงาน ภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ระดับต้น ) 17 / 4 / 4 - พฤติกรรมบริการ 14/1/7 - คิดวิเคราะห์ 6/1/2 - ทำงานเป็นทีม 5/1/4 วิธีการพัฒนา : เรียนรู้ด้วยตนเอง / พี่สอนน้อง / รพ. จัด / ส่งอบรม

17 ข้อสังเกต - ผู้ที่ยังมีส่วนขาด ผู้ประเมินไม่ระบุรายการให้ พัฒนา –> ความเข้าใจ - เนื้อหาที่ใส่ไม่ใช่ประเด็นการพัฒนา –> ความ เข้าใจ - ใส่เนื้อหาพัฒนากว้าง –> อาจจะทำให้ติดตาม ผลการพัฒนายาก - การสื่อสาร ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน –> บรรยากาศ ความเข้าใจระหว่างกัน อาจไม่เพียงพอ หลักบริหารผลการปฏิบัติราชการ => พัฒนา งาน + องค์กร พัฒนาคน ผู้ประเมิน = มอบหมายงาน สอน ติดตาม แนะนำ ประเมิน ผู้รับการประเมิน = รับงาน เรียนรู้ ทำ สอบถาม ทำ ประเมิน

18 www.ocsc.go.th เชิญอ่านในแฟ้ม Follow PM


ดาวน์โหลด ppt HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google