งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53

2

3

4 การประยุกต์สู่การปฏิบัติ สสจ. สุโขทัย จะให้มีการนำเสนอพระบรม ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน การประชุมคณะกรรมการวางแผนและ ประเมินผล ทุกเดือน และให้เสนอการนำไปสู่ การปฏิบัติด้วย ในเดือน พ. ค.53 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า งานด้าน สาธารณสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ ประสานงานอย่างมาก ต้องสร้างความสัมพันธ์ กับภาคส่วนต่าง ๆ เพราะการจะทำให้ ประชาชนมีสุขภาพดี เราไม่สามารถจะทำงาน อยู่ฝ่ายเดียว

5 ๖ หลักในการทำงาน หลักแห่งความสำเร็จ - ทำอะไร - ทำเพื่อใคร P1 - ทำอย่างไร P2 - ทำแล้วได้ อะไร P3 - มีความรู้ในเรื่องที่จะทำ = รู้ - มีฉันทะต่อเรื่องที่จะทำ = รัก - ทำอะไรก็ให้ทำเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันทำให้มี ประสิทธิภาพ = สามัคคี - คิด Macro ทำ Micro - ทำเป็นขั้นเป็นตอน - ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย - ทำอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้นๆ - การสื่อความ การประสานงาน และการบูร ณาการ ( Communication,Coordination,Integration) - ทำอะไรต้องมีผู้รับผิดชอบ หรือ ระบบบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบงาน คิด รวบรวมพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสต่างๆ การทำงาน

6 ( สื่อสาร 2 ทาง ) RM ENV IC HR ( ดูแลสุขภาพกาย + ใจ ตนเอง ด้วยนะจ๊ะ )

7 หน่วยคุณภาพ รพ. ศรีสังวร กลุ่ม Clinical 25 หน่วย OPT 15 กลุ่ม Support 9 หน่วย OPT 5 กลุ่ม Office 16 หน่วย OPT 4 รวม 50 หน่วย OPT 24

8 เป็นหน่วยคุณภาพ ต้องมีอะไร - Service profile Update - รู้ ความเสี่ยง RM - 2 way บุคลากร 80 % มี ส่วนร่วม - บริหารด้วยข้อมูล (top 5) - จัดการกับปัญหา - gap working

9 อัตรากำลังแยกตาม ประเภทบุคลากร รวม 733 คน

10 อัตรากำลังแยกตามประเภท และลักษณะงาน 6

11 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ที่ 1 / 53 ขรก.+ พร. มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น % ลูกจ้างประจำ มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น % ลูกจ้างชั่วคราว มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น %

12

13 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ที่ 1 ขรก + พร. ลป. ลช. ขรก + พร. ลป. ลช. มีครบทุกสมรรถนะ คน มีครบทุกสมรรถนะ คน ขาด 1 สมรรถนะ คน ขาด 1 สมรรถนะ คน ขาด 2 สมรรถนะ คน ขาด 2 สมรรถนะ คน ขาด 3 สมรรถนะ คน ขาด 3 สมรรถนะ คน ขาด 4 สมรรถนะ คน ขาด 4 สมรรถนะ คน ขาด 5 สมรรถนะ คน ขาด 5 สมรรถนะ คน รวม คน รวม คน

14 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 53 แยกตามสมรรถนะที่ยังมีส่วนขาด ขรก.+ พร. ลป. ลช. ขรก.+ พร. ลป. ลช. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ราย มุ่งผลสัมฤทธิ์ ราย บริการที่ดี ราย บริการที่ดี ราย สั่งสมความเชี่ยวชาญฯ ราย สั่งสมความเชี่ยวชาญฯ ราย จริยธรรม ราย จริยธรรม ราย ทำงานเป็นทีม ราย ทำงานเป็นทีม ราย

15

16 ความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะที่ให้พัฒนา - ความรู้ / ทักษะวิชาชีพ ( มาตรฐาน / สิทธิ + วิชาการ / เทคโนโลยีใหม่ + คอมฯ / สืบค้น ) - พฤติกรรมส่วนบุคคล ( ปรับตัว ใฝ่รู้ + มุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว + อารมณ์ + สัมพันธ์ + ติดตามงานและรายงาน + สุขภาพ ) - ทักษะสื่อสาร ( ฟัง พูด ประสานงาน รายงาน นำเสนอ แก้ไขความขัดแย้ง สุนทรียสนทนา ) 45 / 22 / จัดทำมาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด จัดการข้อมูล วางแผน ประเมินผล 31/10/4 - - คุณภาพ ประสิทธิภาพ 29 / 4 / 5 - ภาวะผู้นำ ( สอนงาน นิเทศงาน ภาวะผู้นำ ผู้บริหาร ระดับต้น ) 17 / 4 / 4 - พฤติกรรมบริการ 14/1/7 - คิดวิเคราะห์ 6/1/2 - ทำงานเป็นทีม 5/1/4 วิธีการพัฒนา : เรียนรู้ด้วยตนเอง / พี่สอนน้อง / รพ. จัด / ส่งอบรม

17 ข้อสังเกต - ผู้ที่ยังมีส่วนขาด ผู้ประเมินไม่ระบุรายการให้ พัฒนา –> ความเข้าใจ - เนื้อหาที่ใส่ไม่ใช่ประเด็นการพัฒนา –> ความ เข้าใจ - ใส่เนื้อหาพัฒนากว้าง –> อาจจะทำให้ติดตาม ผลการพัฒนายาก - การสื่อสาร ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน –> บรรยากาศ ความเข้าใจระหว่างกัน อาจไม่เพียงพอ หลักบริหารผลการปฏิบัติราชการ => พัฒนา งาน + องค์กร พัฒนาคน ผู้ประเมิน = มอบหมายงาน สอน ติดตาม แนะนำ ประเมิน ผู้รับการประเมิน = รับงาน เรียนรู้ ทำ สอบถาม ทำ ประเมิน

18 เชิญอ่านในแฟ้ม Follow PM


ดาวน์โหลด ppt HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการ บริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ. ย.53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google