งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ.ย.53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ.ย.53"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ.ย.53
HA และ HR นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ.ย.53

2

3

4 การประยุกต์สู่การปฏิบัติ
สสจ.สุโขทัย จะให้มีการนำเสนอพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ทุกเดือน และให้เสนอการนำไปสู่การปฏิบัติด้วย ในเดือน พ.ค.53 ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า งานด้านสาธารณสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประสานงานอย่างมาก ต้องสร้างความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ เพราะการจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี เราไม่สามารถจะทำงานอยู่ฝ่ายเดียว

5 รวบรวมพระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสต่างๆ
การทำงาน - ทำอะไร - ทำเพื่อใคร P1 - ทำอย่างไร P2 - ทำแล้วได้อะไร P3 คิด ๖หลักในการทำงาน หลักแห่งความสำเร็จ - คิด Macro ทำ Micro - ทำเป็นขั้นเป็นตอน - ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย - ทำอะไรให้นึกถึงภูมิสังคมของที่นั้นๆ - การสื่อความ การประสานงาน และการบูรณาการ (Communication,Coordination,Integration) - ทำอะไรต้องมีผู้รับผิดชอบ หรือ ระบบบริหารจัดการเพื่อรับผิดชอบงาน - มีความรู้ในเรื่องที่จะทำ = รู้ - มีฉันทะต่อเรื่องที่จะทำ = รัก - ทำอะไรก็ให้ทำเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันทำให้มี ประสิทธิภาพ = สามัคคี 5

6 (สื่อสาร 2 ทาง) RM ENV IC HR (ดูแลสุขภาพกาย+ใจตนเอง ด้วยนะจ๊ะ)

7 หน่วยคุณภาพ รพ.ศรีสังวร
กลุ่ม Clinical 25 หน่วย OPT 15 กลุ่ม Support 9 หน่วย OPT 5 กลุ่ม Office 16 หน่วย OPT 4 รวม 50 หน่วย OPT 24

8 เป็นหน่วยคุณภาพ ต้องมีอะไร
- Service profile Update - รู้ความเสี่ยง RM way บุคลากร 80 % มีส่วนร่วม - บริหารด้วยข้อมูล (top 5) - จัดการกับปัญหา - gap working

9 อัตรากำลังแยกตามประเภทบุคลากร
รวม 733 คน

10 อัตรากำลังแยกตามประเภทและลักษณะงาน
6

11 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 53
ขรก.+พร. มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น % ลูกจ้างประจำ มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น % ลูกจ้างชั่วคราว มีสมรรถนะ >= 80 % คิดเป็น %

12

13 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1
ขรก+พร. ลป ลช. มีครบทุกสมรรถนะ คน ขาด 1 สมรรถนะ คน ขาด 2 สมรรถนะ คน ขาด 3 สมรรถนะ คน ขาด 4 สมรรถนะ คน ขาด 5 สมรรถนะ คน รวม คน

14 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 / 53
แยกตามสมรรถนะที่ยังมีส่วนขาด ขรก.+พร. ลป. ลช. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ราย บริการที่ดี ราย สั่งสมความเชี่ยวชาญฯ ราย จริยธรรม ราย ทำงานเป็นทีม ราย

15

16 ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ให้พัฒนา
- ความรู้/ทักษะวิชาชีพ (มาตรฐาน/สิทธิ+วิชาการ/เทคโนโลยีใหม่+คอมฯ/สืบค้น) - พฤติกรรมส่วนบุคคล (ปรับตัว ใฝ่รู้ + มุ่งมั่น ตั้งใจ กระตือรือร้น ถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว + อารมณ์ + สัมพันธ์ + ติดตามงานและรายงาน + สุขภาพ) - ทักษะสื่อสาร (ฟัง พูด ประสานงาน รายงาน นำเสนอ แก้ไขความขัดแย้ง สุนทรียสนทนา) 45 / 22 / 27 จัดทำมาตรฐาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด จัดการข้อมูล วางแผน ประเมินผล 31/10/4 คุณภาพ ประสิทธิภาพ 29 / 4 / 5 - ภาวะผู้นำ (สอนงาน นิเทศงาน ภาวะผู้นำ ผู้บริหารระดับต้น) 17 / 4 / 4 - พฤติกรรมบริการ 14/1/7 - คิดวิเคราะห์ 6/1/2 - ทำงานเป็นทีม 5/1/4 วิธีการพัฒนา: เรียนรู้ด้วยตนเอง / พี่สอนน้อง / รพ.จัด / ส่งอบรม

17 หลักบริหารผลการปฏิบัติราชการ => พัฒนางาน+องค์กร พัฒนาคน
ข้อสังเกต ผู้ที่ยังมีส่วนขาด ผู้ประเมินไม่ระบุรายการให้พัฒนา –> ความเข้าใจ เนื้อหาที่ใส่ไม่ใช่ประเด็นการพัฒนา –> ความเข้าใจ ใส่เนื้อหาพัฒนากว้าง –> อาจจะทำให้ติดตามผลการพัฒนายาก การสื่อสาร ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน –> บรรยากาศ ความเข้าใจระหว่างกัน อาจไม่เพียงพอ หลักบริหารผลการปฏิบัติราชการ => พัฒนางาน+องค์กร พัฒนาคน ผู้ประเมิน = มอบหมายงาน สอน ติดตาม แนะนำ ประเมิน ผู้รับการประเมิน = รับงาน เรียนรู้ ทำ สอบถาม ทำ ประเมิน

18 การเลื่อนเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เรื่อง และ
เชิญอ่านในแฟ้ม Follow PM การสัมมนาให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน และ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 18


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอคณะกรรมการบริหาร รพ. เมื่อ 10 มิ.ย.53

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google