งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร แนวท าง 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการ พัฒนา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม 3. กำหนดประเด็นเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร แนวท าง 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการ พัฒนา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม 3. กำหนดประเด็นเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร แนวท าง 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการ พัฒนา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม 3. กำหนดประเด็นเรียนรู้ 4. จัดทำแผนการเรียนรู้ 5. กำหนดรูปแบบ / วิธีการ / เครื่องมือ 6. ดำเนินงานตามแผนการ เรียนรู้ 7. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 8. รวบรวม / จัดเก็บ / สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่ม

2 2 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ( ต่อ ) 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดประเด็นเรียนรู้ 3. จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย 4. เลือกวิธีการและเครื่องมือ 5. สรรหาวิทยากรจากเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อมาช่วยเป็นวิทยากร / วิทยากร กระบวนการ ( หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้อง ทำตามลำดับ ) วิธีก าร

3 3 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ( ต่อ ) โรงเรียน เกษตรกร เครื่อง มือ การ ฝึกอบรม การดู งาน การจัดการ ความรู้ การวิจัยท้องถิ่น สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ

4 4 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ( ต่อ ) 1. ฐานความรู้ในระดับ ตำบล อำเภอ 2. มีกลุ่มเรียนรู้ 3. ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับ กลุ่ม / ชุมชน 4. เกษตรกรได้นำความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิ ต

5 5 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม ( ตัวอย่างการผลิตพืช ) 1. วิเคราะห์วิถีการผลิต ตัวอย่าง : กลุ่ม ปลูกข้าว พันธุ์ข้าว อัตราเมล็ด พันธุ์ / พื้นที่ วิธีปลูก ผลผลิ ต / ไร่ ต้นทุน / กก. กำไร / กก. ปุ๋ย 60 วัน 0 120 วัน เตรียมดิน การจัดการศัตรูพืช

6 6 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม ( ต่อ ) 2. จัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดฤดูกาลผลิต ประเด็น : แผน : 2.1 พบเกษตรกรครั้งที่ 1 วัน เดือน ปี............ เรื่อง....... 2.2 การเตรียมดิน............ 2.3 พันธุ์ข้าว - ความงอก - อัตราปลูก / ไร่ - อื่น ๆ............ 2.4 การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 2.5 การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 2.6 การจัดการศัตรูพืช 2.7 การเก็บเกี่ยว 2.8....

7 7 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม ( ต่อ ) วัตถุประสงค์วัสดุอุปกรณ์เวลาที่ใช้ ขั้นตอนการ ดำเนินการ สรุป + นัดหมายครั้ง ต่อไป 3. จัดทำแผนการเรียน (Lesson plan) รู้ ปฏิบัตินำไปใช้ ประโยชน์

8 8 สอบ อะไรบ้าง 1. ความจำ 2. ความเข้าใจ 3. การนำไปใช้ ประโยชน์ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt 1 การจัดการเรียนรู้ / ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร แนวท าง 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการ พัฒนา 2. กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม 3. กำหนดประเด็นเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google