งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา 2. กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายในการพัฒนากลุ่ม 3. กำหนดประเด็นเรียนรู้ 4. จัดทำแผนการเรียนรู้ 5. กำหนดรูปแบบ/วิธีการ/เครื่องมือ 6. ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ 7. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 8. รวบรวม/จัดเก็บ/สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่ม แนวทาง

2 การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อ)
วิธีการ 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดประเด็นเรียนรู้ 3. จัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4. เลือกวิธีการและเครื่องมือ 5. สรรหาวิทยากรจากเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อมาช่วยเป็นวิทยากร/วิทยากรกระบวนการ (หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับ)

3 การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อ)
เครื่องมือ โรงเรียนเกษตรกร การฝึกอบรม การดูงาน การจัดการความรู้ การวิจัยท้องถิ่น สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ

4 การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อ)
ผลผลิต 1. ฐานความรู้ในระดับตำบล อำเภอ 2. มีกลุ่มเรียนรู้ 3. ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่ม/ชุมชน 4. เกษตรกรได้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

5 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม (ตัวอย่างการผลิตพืช)
1. วิเคราะห์วิถีการผลิต ตัวอย่าง : กลุ่มปลูกข้าว การจัดการศัตรูพืช 60 วัน 120 วัน เตรียมดิน • ผลผลิต/ไร่ • ต้นทุน/กก. • กำไร/กก. • พันธุ์ข้าว • อัตราเมล็ดพันธุ์/พื้นที่ • วิธีปลูก ปุ๋ย ปุ๋ย

6 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม (ต่อ)
2. จัดทำแผนการเรียนรู้ตลอดฤดูกาลผลิต ประเด็น : แผน : 2.1 พบเกษตรกรครั้งที่ 1 วัน เดือน ปี เรื่อง 2.2 การเตรียมดิน 2.3 พันธุ์ข้าว - ความงอก - อัตราปลูก/ไร่ - อื่น ๆ 2.4 การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 2.5 การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 2.6 การจัดการศัตรูพืช 2.7 การเก็บเกี่ยว

7 การจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม (ต่อ)
3. จัดทำแผนการเรียน (Lesson plan) รู้ ปฏิบัตินำไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ วัสดุอุปกรณ์ เวลาที่ใช้ ขั้นตอนการดำเนินการ สรุป + นัดหมายครั้งต่อไป

8 การสอบ สอบอะไรบ้าง 1. ความจำ 2. ความเข้าใจ 3. การนำไปใช้ประโยชน์
4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google