งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : สุรชัย สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กฎกระทรวงฯเครื่องวัดความชื้นข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : สุรชัย สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กฎกระทรวงฯเครื่องวัดความชื้นข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : สุรชัย สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กฎกระทรวงฯเครื่องวัดความชื้นข้าว

2 ส่วนประกอบของกฎกระทรวง ความหมายของเครื่องวัดความชื้นข้าว คำนิยามศัพท์ / ข้อความ ที่ใช้ในกฎกระทรวง ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว อุปกรณ์เสริม รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องที่แสดงค่า โดยตรง การตรวจให้คำรับรอง / อัตราเผื่อเหลือเผื่อ ขาด ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้คำรับรอง

3 ความหมายของเครื่องวัดความชื้น ข้าว เครื่องวัดความชื้นข้าว คือ เครื่องมือที่ใช้วัด หาค่าปริมาณความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่ง

4 แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ ประกอบด้วยเครื่องชั่งและใช้ความร้อนจาก หลอดไฟฟ้าในการไล่น้ำออกจากเมล็ดข้าว

5 คำนิยามศัพท์ / ข้อความ ที่ใช้ใน กฎกระทรวง “ ข้าว ” หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือข้าวกล้อง “ ตัวอย่าง ” หมายความว่า ตัวอย่างข้าวที่ใช้ วัดหาปริมาณความชื้น “ ปริมาณความชื้น ” หมายความว่า ร้อยละ ของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อน้ำหนักตัวอย่าง

6 ตัวอย่างการพิจารณาความชื้นข้าว ข้าวมีน้ำหนัก 50 กรัม อบไล่น้ำออกจนหมด น้ำหนักข้าวที่ไม่มีน้ำ 42 กรัม แสดงว่ามีน้ำในข้าว หรือข้าวมีปริมาณ ความชื้น เท่ากับ

7 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว (๓)ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล ( ก ) ขนาดของตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณ ความชื้นต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

8 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว ( ต่อ ) (๕)เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัย อุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนดโดย ผู้ผลิต ทั้งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของ เครื่องวัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐ องศา เซลเซียส

9 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว ( ต่อ )

10 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง ข้อ ๕๕ / ๓ เครื่องวัดต้องแสดงรายละเอียดบน ตัวเครื่องหรือแผ่นข้อมูลที่ติดกับตัวเครื่อง เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย ( ๑ ) ขนาดตัวอย่างที่ใช้วัดปริมาณความชื้น ในแต่ละครั้ง ( ๒ ) พิสัยการวัดของเครื่อง ( ๓ ) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่อง

11 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง

12 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง

13 อุปกรณ์เสริม ข้อ ๕๕ / ๔ เครื่องวัดที่มีการใช้ร่วมกับ อุปกรณ์เสริมที่แยกออกจากเครื่องวัด ต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์เสริมนี้ต้องมีความเหมาะสมและอยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (๔)เครื่องวัดต้องมีคู่มือการใช้งานแสดง รายละเอียดที่สำคัญของเครื่อง วิธีการใช้ เครื่องวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

14 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่อง ที่แสดงค่าโดยตรง ข้อ ๕๕ / ๕ เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องมี ลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย (๑)เครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณความชื้นของ ข้าวได้หลายชนิดต้องแสดงสัญลักษณ์หรือ วิธีการวัดความชื้นของข้าวแต่ละชนิดไว้ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ( ๒ ) ค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนแสดงค่า หรือส่วนพิมพ์ค่าหรือพิมพ์ค่าปริมาณ ความชื้นต้องไม่มากกว่า ๐. ๒

15 ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ สำหรับวัดข้าวเปลือก สำหรับเครื่อง Kett รุ่น PM-400

16 ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ สำหรับวัดข้าวกล้อง / สาร สำหรับเครื่อง Kett รุ่น PM-400

17 ตัวอย่าง ตัวอย่างขั้นหมายมาตราต่ำสุด

18 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ข้อ ๕๕ / ๖ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของ เครื่องวัดความชื้นข้าวให้มีทั้งฝ่ายมากและ ฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ แบบมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด สำหรับการให้คำ รับรองชั้นแรกและ การให้คำรับรองชั้น หลัง ( ร้อยละ ) สำหรับการ ตรวจสอบ ( ร้อยละ ) ข้าวมาตรฐาน ที่มี ปริมาณความชื้นไม่เกิน ร้อยละ ๑๖ ๐.๘๐.๘๑.๐๑.๐ ข้าวมาตรฐาน ที่มี ปริมาณความชื้น เกิน ร้อยละ ๑๖ ๐. ๐๕ของปริมาณ ความชื้นของแบบ มาตราข้าวมาตรฐาน ๐. ๐๖ของปริมาณ ความชื้นของแบบ มาตราข้าวมาตรฐาน เครื่องวัดความชื้นข้าว๐.๘๐.๘๑.๐๑.๐

19 อายุคำรับรอง ข้อ ๘๙ อายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดให้ เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ เครื่องชั่งตวงวัดอายุคำรับรอง ( นับตั้งแต่วันที่ให้คำ รับรอง ) ๑. เครื่องวัดความชื้นข้าว๒ ปี ๒. มาตรวัดปริมาตรน้ำมัน เชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ๒ ปี ๓. มาตรวัดปริมาตรน้ำมัน เชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง ๒ ปี ๔. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติด ตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ๒ ปี ๕. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ ให้คำรับรองโดยผู้ซ่อม ๖๐ วัน

20 ค่าธรรมเนียม ๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำ รับรองชั้นแรกสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าว เครื่องละ ๕๐๐ บาท ” ๒ ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบสำหรับเครื่องวัด ความชื้นข้าวเครื่องละ ๕๐๐ บาท ๓ ค่าธรรมเนียมในการออกใบรายงานผลการ สอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องละ ๕๐๐ บาท

21


ดาวน์โหลด ppt โดย : สุรชัย สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการชั่งตวงวัด 8 ว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กฎกระทรวงฯเครื่องวัดความชื้นข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google