งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
กฎกระทรวงฯ เครื่องวัดความชื้นข้าว โดย: สุรชัย สังข์ศรีแก้ว นักวิชาการชั่งตวงวัด 8ว สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

2 ส่วนประกอบของกฎกระทรวง
ความหมายของเครื่องวัดความชื้นข้าว คำนิยามศัพท์/ข้อความ ที่ใช้ในกฎกระทรวง ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว อุปกรณ์เสริม รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องที่แสดงค่าโดยตรง การตรวจให้คำรับรอง/อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้คำรับรอง

3 ความหมายของเครื่องวัดความชื้นข้าว
เครื่องวัดความชื้นข้าว คือ เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่ง

4 แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกอบด้วยเครื่องชั่งและใช้ความร้อนจากหลอดไฟฟ้าในการไล่น้ำออกจากเมล็ดข้าว

5 คำนิยามศัพท์/ข้อความ ที่ใช้ในกฎกระทรวง
“ข้าว” หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือข้าวกล้อง “ตัวอย่าง” หมายความว่า ตัวอย่างข้าวที่ใช้วัดหาปริมาณความชื้น “ปริมาณความชื้น” หมายความว่า ร้อยละของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อน้ำหนักตัวอย่าง

6 ตัวอย่างการพิจารณาความชื้นข้าว
ข้าวมีน้ำหนัก 50 กรัม อบไล่น้ำออกจนหมด น้ำหนักข้าวที่ไม่มีน้ำ 42 กรัม แสดงว่ามีน้ำในข้าว หรือข้าวมีปริมาณความชื้น เท่ากับ

7 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล (ก) ขนาดของตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณความชื้นต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร

8 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว(ต่อ)
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว(ต่อ) เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนดโดยผู้ผลิต ทั้งนี้ พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส

9 ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว(ต่อ)
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว(ต่อ)

10 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน การแสดงรายละเอียดของเครื่อง ข้อ ๕๕/๓ เครื่องวัดต้องแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่องหรือแผ่นข้อมูลที่ติดกับตัวเครื่องเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย (๑) ขนาดตัวอย่างที่ใช้วัดปริมาณความชื้นในแต่ละครั้ง (๒) พิสัยการวัดของเครื่อง (๓) พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่อง

11 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน การแสดงรายละเอียดของเครื่อง

12 การแสดงรายละเอียดของเครื่อง
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน การแสดงรายละเอียดของเครื่อง

13 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
อุปกรณ์เสริม ข้อ ๕๕/๔ เครื่องวัดที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่แยกออกจากเครื่องวัดต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัด อุปกรณ์เสริมนี้ต้องมีความเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เครื่องวัดต้องมีคู่มือการใช้งานแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่อง วิธีการใช้เครื่องวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

14 รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเครื่องที่แสดงค่าโดยตรง
ข้อ ๕๕/๕ เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย เครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณความชื้นของข้าวได้หลายชนิดต้องแสดงสัญลักษณ์หรือวิธีการวัดความชื้นของข้าวแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย (๒) ค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าหรือพิมพ์ค่าปริมาณความชื้นต้องไม่มากกว่า ๐.๒

15 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ สำหรับวัดข้าวเปลือก สำหรับเครื่อง Kett รุ่น PM-400

16 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
ตัวอย่างการแสดงสัญลักษณ์ สำหรับวัดข้าวกล้อง/สาร สำหรับเครื่อง Kett รุ่น PM-400

17 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
ตัวอย่าง ตัวอย่างขั้นหมายมาตราต่ำสุด

18 อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ข้อ ๕๕/๖ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องวัดความชื้นข้าวให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ แบบมาตรา อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด สำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง (ร้อยละ) สำหรับการตรวจสอบ (ร้อยละ) ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๖ ๐.๘ ๑.๐ ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้น เกินร้อยละ ๑๖ ๐.๐๕ของปริมาณความชื้นของแบบมาตราข้าวมาตรฐาน ๐.๐๖ของปริมาณความชื้นของแบบมาตราข้าวมาตรฐาน เครื่องวัดความชื้นข้าว

19 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
อายุคำรับรอง ข้อ ๘๙ อายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ เครื่องชั่งตวงวัด อายุคำรับรอง (นับตั้งแต่วันที่ให้คำรับรอง) ๑. เครื่องวัดความชื้นข้าว ๒ ปี ๒. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ๓. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง ๔. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ๕. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ให้คำรับรองโดยผู้ซ่อม ๖๐ วัน

20 สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
ค่าธรรมเนียม ๑ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการให้คำรับรองชั้นแรกสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องละ ๕๐๐ บาท” ๒ ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องละ ๕๐๐ บาท ๓ ค่าธรรมเนียมในการออกใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องวัดความชื้นข้าวเครื่องละ ๕๐๐ บาท

21 Thank you for your attention.


ดาวน์โหลด ppt สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google